AANB11044U Innovation og co-creation

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Innovation and co-creation

Kursusindhold

Innovation er på samfundets agenda, og fænomenet bliver diskuteret og praktiseret i politiske, akademiske og erhvervsmæssige felter. Innovation har mange former og definitioner, og begrebets flertydighed udsætter det for både lovprisning og modstand. Men hvad består dette fænomen af, når vi dykker ned i dagligdagens arbejde med innovation?

Dette kursus vil vende og dreje fænomenet innovation ved at koble teoretisk og metodisk viden med praktiske eksempler fra udvalgte virksomheder. I tæt samarbejde med Noma, Vega, IO Interactive, Nosco og MUUSE vil vi udfolde og diskutere daglige problemstillinger i arbejdet med at innovere. Hvad består den nordiske madkultur af? Hvordan ser verden ud, når digitale og fysiske univers sammenfattes i en “mixed reality”? Hvordan influerer sociale magtkampe på den gode idés overlevelsesmuligheder? Vi vil arbejde med innovation og undersøge de spørgsmål, som bliver stillet ude i organisationen eller i virksomheden. 

Inden for innovationsparadigmet vil vi fokusere på teknologi, entreprenørskab, design, kreativitet, sociale bevægelser og organisationskultur.

Målbeskrivelser

Den studerende skal efter kursus have vist, at han/hun kan:

-  Formulere en selvstændig antropologisk problemstilling indenfor kursets emneområde.

-  Demonstrere faktuel viden om udvalgte etnografiske forhold og/eller empirisk forankring af det valgte kursus’ specifikke emneområde.

-  Gennemføre en analyse på baggrund af centrale begreber eller temaer præsenteret på kurset.

-  Demonstrere en evne til at anvende de i kurset gennemgåede teorier og begreber i relation til aktuelle cases.

-  Gøre sig erfaring med anvendelse og formidling af antropologiske teorier og metoder for et ikke antropologisk publikum.

500 siders obligatorisk pensum + 200 siders ekstra selvvalgt litteratur for kandidatstuderende.

Case-baseret undervisning, der består af forelæsninger, gruppearbejde, præsentationer samt et tæt samarbejde med medarbejdere og ledere fra udvalgte små og mellemstore virksomheder.

Undervisningen udfolder sig i et fire timers workshopformat, og den udspiller sig hos virksomhederne. Til hver undervisningsgang bliver de studerende introduceret til et tema (entreprenørskab, digitalisering, organisationskultur mv.), og den pågældende virksomhed (Noma, IO Interactive, Vega mv.) stiller en praktisk udfordring, som de studerene skal sætte ind i en antropologisk kontekst.
Studerende indskrevet på Bachelorstudiet i Antropologi prioriteres.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 37
 • Forberedelse
 • 130
 • Forelæsninger
 • 10
 • Praktiske øvelser
 • 15
 • Seminarhold
 • 12
 • Øvelser
 • 6
 • I alt
 • 210
Point
10 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolioopgaver: Underviseren fastsætter hvor mange portfolioopgaver, der skal afleveres og længden af disse. Minimum 75 % af portfolio opgaverne indgår i den samlede bedømmelse. Underviser meddeler ved kursets afslutning hvilke opgaver,
der ligger til grund for bedømmelsen.

Eksamen skal altid vedrøre en problemstilling relevant for kurset og skal inkludere litteratur fra kurset.

Essayet/portfolieopgaver kan skrives individuelt eller i grupper på maksimum 4 personer. Ved gruppebesvarelser skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres at individuel bedømmelse finder sted. Læs mere om reglerne for gruppeeksaminer i studieordningens punkt 4.3.1
Krav til indstilling til eksamen
Den studerende skal deltage aktivt i undervisningen for at kunne aflægge eksamen i kurset. Parametrene for aktiv deltagelse fastsættes af underviser og kan f.eks. være oplæg.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen
1. og 2. reeksamen: Den studerende skal have deltaget i 1. eksamensforsøg for at have ret til reeksamen. Den studerende skal tilmelde sig reeksamen.
Skriftlig eksamen: Nyt essay/nye portofolioopgaver afleveres med ny problemformulering, det må gerne omhandle samme emne. Afleveres ved den udmeldte reeksamensdato.
Ved mundtlig eksamen: Den studerende skal udarbejde et nyt oplæg til mundtlig eksamen, det må gerne omhandle samme emne. Herefter skal den studerende op til ny mundtlig eksamen.
Kriterier for bedømmelse
Se målbeskrivelserne
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolioopgaver: Underviseren fastsætter hvor mange portfolioopgaver, der skal afleveres og længden af disse. Minimum 75 % af portfolio opgaverne indgår i den samlede bedømmelse. Underviser meddeler ved kursets afslutning hvilke opgaver,
der ligger til grund for bedømmelsen.

Eksamen skal altid vedrøre en problemstilling relevant for kurset og skal inkludere litteratur fra kurset.

Essayet/portfolieopgaver kan skrives individuelt eller i grupper på maksimum 4 personer. Ved gruppebesvarelser skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres at individuel bedømmelse finder sted. Læs mere om reglerne for gruppeeksaminer i studieordningens punkt 4.3.1
Krav til indstilling til eksamen
Den studerende skal deltage aktivt i undervisningen for at kunne aflægge eksamen i kurset. Parametrene for aktiv deltagelse fastsættes af underviser og kan f.eks. være oplæg.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen
1. og 2. reeksamen: Den studerende skal have deltaget i 1. eksamensforsøg for at have ret til reeksamen. Den studerende skal tilmelde sig reeksamen.
Skriftlig eksamen: Nyt essay/nye portofolioopgaver afleveres med ny problemformulering, det må gerne omhandle samme emne. Afleveres ved den udmeldte reeksamensdato.
Ved mundtlig eksamen: Den studerende skal udarbejde et nyt oplæg til mundtlig eksamen, det må gerne omhandle samme emne. Herefter skal den studerende op til ny mundtlig eksamen.
Kriterier for bedømmelse
Se målbeskrivelserne