AØKK08094U Miljø-, ressource- og klimaøkonomi

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Economics of Environment, Resources and Climate

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.
Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Kursusindhold

Faget introducerer de studerende til de grundlæggende økonomiske begreber og problemstillinger i relation til miljø-, ressource- og klimaproblemer og anvender relevante teorier og analyseredskaber fra mikro- og makroteorien på miljø-, ressource- og klimaspørgsmål.

Målbeskrivelser

Ved at gennemføre kurset i Miljø,- ressource- og klimaøkonomi skal de studerende opnå følgende
 

Viden:

 • Viden om de forskellige centrale funktoner og tjenester, som miljøet stiller til rådighed for det økonomiske system
 • Kendskab til den stringente økonomiske definition af begreberne ”Bæredygtig udvikling” og ”Grøn vækst”
 • Kendskab til sondringen mellem ”svag” og ”stærk” bæredygtighed
 • Kendskab til teorien om miljøet som et offentligt gode
 • Kendskab til grundlæggende økonomisk teori om optimal miljøpolitik og miljøregulering
 • Kendskab til fordele og ulemper ved alternative instrumenter i miljøpolitikken
 • Kendskab til principper for værdisætning af miljøgoder
 • Kendskab til teorien om optimale miljøafgifter og diskussionen om den ”dobbelte dividende” ved en ”grøn” skattereform
 • Kendskab til grundlæggende teori om optimal forvaltning af udtømmelige og fornybare naturressourcer
 • Kendskab til grundlæggende teori om optimal klimapolitik, herunder principper for rationel klimapolitik under fundamental usikkerhed
 • Kendskab til grundlæggende økonomiske problemstillinger i forbindelse med internationale klimapolitiske forhandlinger
 • Kendskab til teorien om ”Det Grønne Paradoks” i klimapolitikken og kritikken heraf

 

Færdigheder:

 • Evne til anvendelse af standardmetoden for statisk optimering under bibetingelser til analyse af miljøpolitiske problemstillinger som fx fastlæggelse af den optimale miljøindsats og den optimale miljøafgift
 • Evne til anvendelse af optimal kontrolteori til løsning af dynamiske optimeringsproblemer under bibetingelser såsom fastlæggelse af den privatøkonomisk og den samfundsøkonomisk optimale udvindingstakt for naturressourcer og fastlæggelse af den optimale klimapolitik over tid

 

Kompetencer:

 • Evne til at forklare og fremlægge centrale dele af miljø-, ressource- og klimaøkonomiske modeller og teorier i et klart og korrekt sprog
 • Evne til at foretage en kritisk vurdering af styrker og svagheder ved de gennemgåede teorier og modeller og til at relatere dem til hinanden
 • Evne til at præsentere og vurdere eksisterende reguleringsteori og diskutere balancen mellem det offentliges og markedsøkonomiens rolle i implementeringen af mål i miljø- og klimapolitikken
 • Evne til at benytte den i faget indlærte teoretiske og empiriske indsigt på en kompetent og selvstændig måde i relation til virkelighedsnære miljø-, ressource- og klimaøkonomiske udfordringer

 

Undervisningsmaterialet består af udvalgte videnskabelige artikler samt forelæsningsnoter af Peter Birch Sørensen.

Kendskab til mikroøkonomisk og makroøkonomisk teori samt matematiske redskaber til løsning af statiske og dynamiske optimeringsproblemer svarende til kravene på polit.-studiets BA-del.
I undervisningen indgår gæsteforelæsninger af danske eksperter, der vil give eksempler på anvendelser af de gennemgåede teorier på konkrete miljø- og klimapolitiske problemstillinger. I undervisningen indgår endvidere et åbent miljøøkonomisk (halvdags)seminar, hvor ledende repræsentanter for Det Miljøøkonomiske Råd og Klimarådet fremlægger analyser og politikanbefalinger fra rådenes seneste rapporter, som kommenteres af relevante eksperter.

I løbet af kurset stilles et antal eksamensrelevante øvelsesopgaver, som kan løses af de studerende på frivillig basis.
Lektionsplan:
2 timers forelæsning 1-2 gange pr. uge i 14 uger.

Tid og sted:
Tid og sted for undervisning kan ses ved at trykke på linket under "Se skema". 17F står for Forår 2017.

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1617/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-F17; [Navn på kursus]”
-Vælg: Liste
-Vælg “Forår/Spring – uge 4-29”
-Tryk: “Se skema”
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 161
 • Forelæsninger
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

Der er ingen specifikke krav, som skal opfyldes for at kunne gå til eksamen, men det er en klar fordel for de studerende, hvis de har løst de stillede frivillige øvelsesopgaver i løbet af kurset.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
100 % ekstern censur
Eksamensperiode

Den skriftlige eksamen foregår:

19. juni 2017

på Peter Bangs Vej 36. 2000 Frederiksberg http://pc-eksamen.ku.dk/ Tidspunktet bliver oplyst i Selvbetjeningen på KUnet.

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, re-eksamen mm på  kandidatsiderne for eksamen på KUnetogbachelorsiderne for eksamen på  KUnet.

 

Reeksamen

Den skriftlige reeksamen foregår:

18. august 2017

på Peter Bangs Vej 36. 2000 Frederiksberg http://pc-eksamen.ku.dk/ Tidspunktet bliver oplyst i Selvbetjeningen på KUnet.

Ved få tilmeldte kan reeksamen ændres til en mundtlig eksamination inklusiv ændring af dato, tid og sted, hvilket vil blive oplyst af Eksamenskontoret.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.