AØKB08020U Økonometri I

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Econometrics I

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk kursus på 4. semester

Kurset er åbent for:

 • Udvekslings- og gæstestuderende fra udlandet
 • studerende fra danske universiteter
 • Studerende fra Åbent Universitet
Kursusindhold

Økonometri I gennemgår den multiple lineær regressionsmodel for primært tværsnitsdata, men kurset behandler også tidsrækkedata og paneldata. Den multiple lineære regressionsmodel er meget anvendt i empirisk arbejde i økonomi. Estimationsmetoden Ordinary Least Squares (OLS) introduceres og statistiske egenskaber som middelrethed, konsistens og asymptotisk normalitet af OLS diskuteres i detaljer. Hypotesetest af populationsparametre præsenteres, såvel som generelle test af misspecifikation. Avancerede emner som tidsrække regressioner, Instrumental Variables (IV) estimation, og panel data metoder introduceres også i kurset med henblik på at estimere kausale sammenhænge. Kurset lægger vægt på, at de studerende selv får mulighed for at udføre regressionsanalyser i praksis. En vigtig del af kurset er derfor øvelsestimerne, hvori de studerende vil udarbejde selvstændige empiriske analyser.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Redegøre for den multiple lineære regressionsmodel.

 • Beskrive og forklare de mest centrale antagelser i regressionsanalyse, samt hvordan disse påvirker de estimerede parameterværdier.

 • Diskutere og forklare om parameterestimater kan fortolkes som en årsagssammenhæng og herved tillægges en kausal fortolkning.

 • Forklare statistisk inferens i den lineære regressionsmodel og beskrive de centrale antagelser

 • Redegøre for fortolkningen af parametre for kontinuerte, diskrete og transformerede variable i en regressionsmodel.

 

Færdigheder:

 • Udføre statistisk inferens for den lineære regressionsmodel.

 • Anvende økonometriske kriterier til at vælge det mest foretrukne sæt af parameterestimater blandt flere muligheder.

 • Udføre deskriptive analyser af datasæt med henblik på anvendelse i regressionsanalyse.

 • Udlede simple estimatorer samt karakterisere deres statistiske egenskaber i form af middelrethed, konsistent og efficiens.

 • Udføre og implementere følgende estimationsmetoder: Ordinary Least Squares (OLS), Weighted Least Squares (WLS), Generalized Least Squares (GLS), Instrumental Variables (IV), Differences-in-Differences (DD), First Differences (FD), Fixed Effect (FE) and Random Effect (RE).

 • Beregne t-test, F-tests, LM-tests, og Wald-test for hypotesetest af parameterrestriktioner i den lineær regressionsmodel for både homoskedastiske samt heteroskedastiske fejlled.

 • Fortolke parametre til de forklarende variable i en regressionsmodel
 • Redegøre for fortolkningen af parametre for kontinuerte, diskrete og transformerede variable i en regressionsmodel.

 • Udføre test for misspecifikation (heteroskedasticitet, funktionel form, eksogenitet) og redegøre for deres fortolkning.

 • Anvende simulationseksperimenter til at illustrere og efterprøve egenskaber for statistiske estimatorer og test.

 • Anvende givne parameterestimater i en konkret beregning på en økonomisk problemstilling og redegøre for resultaterne.

 

Kompetencer:

 • Planlægge og gennemføre en empirisk analyse af et selvstændigt udvalgt emne med udgangspunkt i de gennemgåede økonometriske metoder.
 • Anvende økonometriske metoder til at vurdere og vælge mellem økonomiske teorier og på den måde opnå selvstændig og evidensbaseret viden.

 • Anvende fundne parameterestimater i en konkret beregning på en økonomisk problemstilling.

Pensum:

 • Introductory Econometrics: A Modern Approach, 7th Edition, Jeffrey M. Wooldridge Michigan State University

 • Simulation Experiments in Econometrics (Jørgensen, 2015)

 • Instrumental Variables Estimation (Leth-Petersen, 2016)

 • Regression models for economic time series (Bohn Nielsen, 2018)

Deltagelse i kurset forudsætter viden om grundlæggende statistisk metode og sandsynlighedsteori svarende til indholdet af kurset "Sandsynlighedsteori og Statistik" fra Bacheloruddannelsen i Økonomi, Københavns Universitet.

Der forventes yderligere matematiske forudsætninger herunder matrixregning fra kurserne Matematik A og B på Bacheloruddannelsen i Økonomi, eller lignende.
Pensum vil primært blive gennemgået ved forelæsningerne. I holdtimer arbejdes der både med teoriopgaver, simuleringseksperimenter og anvendt økonometrisk analyse baseret på faktiske datasæt. Statistisk software (STATA) til regressionsanalyse vil blive introduceret i forbindelse med holdundervisningen, som også træner skriftlig formidling af resultaterne. Det sker i form af opsummeringer som fx sammenfatter resultaterne af en empirisk analyse eller diskuterer problemerne ved en bestemt økonometrisk model.

Restriktioner vedr en pandemi:
Undervisningen i dette kursus kan blive ændret til hel eller delvis online undervisning i tilfælde af en pandemi. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i Absalon og i studie beskeder på KUnet (for indskrevne studerende).
Bemærk venligst:
- At de studerende selv skal tilmelde sig kurset i selvbetjeningen.
- At de studerende placeres på holdene af studieadministrationen efter principperne angivet i KUnet.
- At hvis for mange studerende har ønsket samme hold, fordeles de studerende tilfældigt på de andre hold.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for få tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at skifte hold efter at eftertilmeldingsperioden er slut
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
- At forelæsninger og hold kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se de nye tider i dit personlige skema på KUnet og i myUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm. mm.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 96
 • Eksamen
 • 12
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

 

Forelæseren giver kollektiv mundtlig feedback på de quizspørgsmål, de studerende udfører i forelæsningerne og på de spørgsmål, de studerende stiller til forelæsningen. Som supplement får de studerende feedback på quizzer stillet på Absalon. 

Holdunderviserne giver mundtlig kollektiv feedback i undervisningen og individuel (eller gruppevis) skriftlig og/eller mundtlig feedback på de obligatoriske afleveringer.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 6 timers med opsyn.
Prøveformsdetaljer
6 timers ITX-eksamen med hjælpemidler
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal løbende over semesteret og til de angivne frister aflevere obligatoriske hjemmeopgaver, hvor 

- 3 ud af de 3 afleveringsopgaver skal være godkendt for at den studerende kan deltage i eksamen.

Hjælpemidler

Med hjælpemidler

Studerende har adgang til Stata i Eksamenshuset.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
til den skriftlige eksamen.
Ved mundtlig reeksamen kan ekstern censur anvendes.
Eksamensperiode

Eksamensoplysninger:

Flere informationer oplyses i Digital Eksamen midt i semesteret.

Eksamensdatoerne kan findes her:  Eksamener – Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Københavns Universitet

Læs om eksamensregler, hjælpemidler, eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  Bachelor i økonomi.

Reeksamen

Individuel mundtig prøve i 20 min. uden forberedelsestid med begrænsede hjælpemidler.

Forudsætning for at gå til reeksamen: 3 ud af de 3 afleveringsopgaver skal være godkendt. Aflevering og godkendelse af seneste ordinære eksamensopgave.

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at vedkommende lever op til kursets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå karakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af kursets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.