AØKB08018U Makroøkonomi II

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Macroeconomics II

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 4. semester

Kursusindhold

Faget sætter fokus på de konjunkturbevægelser, der kendetegner den makroøkonomiske udvikling på kort og mellemlangt sigt. Med udgangspunkt i teorier om det private forbrug, de private investeringer samt løn- og prisdannelsen forklares det, hvordan konjunkturbevægelser kan fremkomme som et resultat af forskellige typer af "stød" til økonomien. Der gives også en grundig indføring i empiriske forhold vedrørende konjunkturbevægelser. Endvidere analyseres virkningerne af økonomisk stabiliseringspolitik, ligesom forhold relateret til den åbne økonomi diskuteres.

I faget rejses bl.a. spørgsmål som: Hvordan bevæger de forskellige makroøkonomiske størrelser sig under en "typisk" konjunkturcyklus? Hvorfor er den økonomiske vækst så ujævn, dvs. hvorfor er der til stadighed cykliske udsving i den samlede økonomiske aktivitet? Hvilken rolle spiller aktiemarkedet og boligmarkedet for konjunkturbevægelserne? Hvad er velfærdstabet ved konjunkturudsving, og hvordan kan penge- og finanspolitikken eventuelt udjævne svingningerne? Bør der overhovedet føres en aktiv stabiliseringspolitik? Hvilken rolle spiller udenrigshandelen og de internationale kapitalbevægelser for konjunktursvingningerne? Bør der være faste eller flydende valutakurser?

Målbeskrivelser

Dette fag bygger videre på den del af makrostoffet i Økonomiske Principper, der vedrører økonomien på kort sigt, samt på nogle af de analysemetoder, de studerende har indlært i Makroøkonomi I. Efter at have gennemført faget bør den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for de vigtigste stiliserede empiriske fakta om konjunkturcykler, som søges forklaret ved hjælp af de opstillede teoretiske modeller.

 • Beskrive og forklare de makroøkonomiske

 • Identificere og forstå de tilpasningsmekanismer, som trækker økonomien tilbage mod den langsigtede væksttrend.

 • Definere og forstå sondringen mellem de impulser, der igangsætter konjunkturbevægelser, og de økonomiske spredningsmekanismer, der giver konjunkturbevægelserne en systematisk karakter.

 • Diskutere og forholde sig kritisk til de mest centrale antagelser i de opstillede modeller, samt hvordan disse påvirker modellernes forudsigelser.

Færdigheder

 • Udvælge og anvende simple dynamiske modeller af enten deterministisk eller stokastisk karakter.

 • Analysere og diskutere

 • Konfrontere de opstillede teoretiske modeller med tilgængelige empiriske resultater, og på den baggrund vurdere deres anvendelighed i andre sammenhænge, fx i forhold til Makroøkonomi III og makrofagene på kandidatdelen.

 • Vurdere og perspektivere omkostningerne ved økonomiske konjunkturudsving samt fordele og udfordringer ved makroøkonomisk stabiliseringspolitik.

Kompetencer

 • Planlægge og gennemføre en makroøkonomisk analyse af et selvstændigt udvalgt emne med udgangspunkt i de gennemgåede teoretiske modeller, fx i forbindelse med BA-opgave eller lignende.

 • Anvende empiriske resultater til at vurdere og vælge mellem økonomiske teorier og modeller, og på den baggrund stå i spidsen for selvstændige, evidensbaserede analyser af makroøkonomiske problemstillinger, fx i arbejdslivet efter endt uddannelse.

 • Arbejde systematisk samt teoretisk konsistent med dynamiske makroøkonomiske modeller, fx i forbindelse med faget Makroøkonomi III, makrofagene på kandidatuddannelsen eller i arbejdslivet.

 

Rettet 12.juni 2018:

Pensum:

 • Teorihistorie baseret på kap. 25, "The Story of Macroeconomics", i Olivier Blanchard og David R. Johnson: Macroeconomics, 6th ed, Pearson International Edition.
   
 • Peter Birch Sørensen og Hans Jørgen Whitta-Jacobsen: "Introducing Advanced Macroeconomics - Growth and Business Cycles". McGraw-Hill Education, 2nd Edition, 2010. Pensun: Er angivet i Absalon. Følgende slettet 12-6-18: Følgende er pensum:Kapitlerne 13-20 samt 23-25. Undtaget er dog følgende afsnit og passager:

  • Afsnit 17.3 (”The importance of nominal rigidities for the short-run trade-off between inflation and unemployment”).

  • Fra og med ”Allowing for demand shocks”, s. 564, til og med boksen på s. 574.

Herudover anvendes en række akademiske artikler som ekstra læsning.

Økonomiske Principper B eller tilsvarende, samt Makroøkonomi I eller tilsvarende.
I forelæsningstimerne fokuseres der på teorigennemgang, og i de ugentlige holdundervisningstimer fokuseres der på opgaveregning, herunder gennemgang af obligatoriske hjemmeopgaver. Holdundervisningen tager overvejende form af lærerstyret gennemgang, men de studerende søges aktiveret ved lejlighedsvis studentergennemgang, gruppearbejde og "regn-selv-pauser".

I tilknytning til holdundervisningen stilles der skriftlige hjemmeopgaver. Opgaverne vil blive gennemgået og diskuteret på holdene.
Lektionsplan:

Forår 2018:
2 timers forelæsninger 1-2 gange pr uge fra uge 6 til uge 21 (minus helligdage).
2 timers holdundervisning pr uge 6/7 til uge 21 (minus helligdage).

Skemaet for BA kan ses på https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_ba/​undervisning/​Lektionsplan-F18/​Sider/​default.aspx

Efterår 2017:
2 timers forelæsninger 1-2 gange pr uge fra uge 36 til uge 50 (minus uge 42).
2 timers holdundervisning pr uge 36/37 til uge 50 (minus uge 42).

Skemaet for hvert semester kan ses på https:/​​/​​intranet.ku.dk/​​polit_ba/​​undervisning/​​Lektionsplan-E17/​​skemaer/​​Sider/​​default.aspx

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1718/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E17; [Navn på kursus]” eller “2200-F18; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 30-5” eller “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende placeres på holdene af studieadministrationen efter principperne angivet i KUnet.
- At holdændring ikke er muligt efter eftertilmeldingsperioden er afsluttet.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af uddannelsessiderne på KUnet og i det personlige skema.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 133
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
på universitetets computere.
____
Krav til indstilling til eksamen

Besvarelser af mindst 4 ud af 5 hjemmeopgaver skal være godkendt.

____

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

____

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Faget kan ved stikprøve udtages til ekstern censur.
____
Eksamensperiode

For forårssemesteret 2018:

Lørdag d 16. juni 2018

For efterårssemesteret 2017: 

2. januar 2018

 

Eksamensoplysninger:

Den skriftlige eksamen foregår i universitetets eksamenslokaler. Tidspunktet oplyses i Selvbetjeningen på KUnet.

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler og hele listen af eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  bachelorstuderende.

____

 

Reeksamen

For forårssemesteret 2018:

24. august 2018

For efterårssemesteret 2017: 

13. februar 2018 

 

Eksamensoplysninger:

Den skriftlige reeksamen foregår i universitetets eksamenslokaler. Tidspunktet oplyses i Selvbetjeningen på KUnet.

Ved få tilmeldte kan reeksamen ændres til en mundtlig eksamination inklusiv ændring af dato, tid og sted, hvilket vil blive oplyst af Eksamenskontoret.

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler og hele listen af reeksamensdatoer mm på eksamenssiderne for bachelorstuderende.

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.