AØKB08016U Mikroøkonomi II

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Microeconomics II

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 4. semester

Kursusindhold

Ligesom Mikro I bygger Mikro II emnemæssigt videre på mange af de emner, der blev introduceret mere uformelt i Økonomiske Principper på 1. år. Sammenlignet med Økonomiske Principper sker der i faget en formalisering med brug af teoretiske modeller og præcise, matematiske redskaber.

Men hvor Mikro I gav en grundlæggende beskrivelse af markedsadfærd, ligevægt og efficiens i økonomier med perfekt konkurrence, supplerer og nuancerer Mikro II denne beskrivelse ved at afdække nogle af de fænomener, som findes i virkelige økonomier. Kort sagt: En række markedsimperfektioner, som pr. forudsætning ikke indgår i standardbeskrivelsen af perfekt-konkurrence-økonomier, og som kan forårsage efficiensproblemer og/eller have indkomstfordelingsmæssige konsekvenser.

Undervejs drøftes det, hvilke muligheder der er for gennem økonomisk politik at kompensere for nogle af disse markedsfejl og derved forsøge at sikre efficiens.

Mikro II udgør således det metodiske grundlag for senere fag inden for områder som industriøkonomi, skattepolitik og offentlig økonomi, miljøøkonomi, sundhedsøkonomi m.v.

Emnerne er: 
 

 • virksomheders adfærd, når de har ”market power” og selv kan påvirke priserne, de sælger til – som monopol, evt. prisdiskriminerende

 • samspillet mellem oligopoler, herunder Cournot-, Bertrand- og Stackelberg-ligevægte samt ”entry deterrence”

 • kollektive goder (forsvar, undervisningssystemer mv.), herunder Lindahl-ligevægte

 • eksternaliteter (miljøpåvirkninger, trafiktrængsel mv.)

 • situationer med asymmetrisk information, hvor der opstår principal-agent-problemer, herunder moral hazard og adverse selection

 • samfundsvelfærd, herunder Rawls samt Arrows umulighedsteorem

 • nyere adfærdsøkonomi baseret på empiriske observationer, der bryder med standard neoklassiske forudsigelser af adfærd i valgsituationer

 • grundlæggende spilteori, herunder Nash-ligevægte og underspilsperfekte ligevægte

 • skatters og afgifters forvridende effekter
Målbeskrivelser

Efter kursets afslutning skal den studerende

Viden:

 • På en klar og præcis måde kunne præsentere, redegøre for og definere de begreber og de modeller, der er blevet gennemgået i faget. Heri skal indgå brug af de matematiske modeller, redskaber og begreber, som er blevet anvendt i faget undervejs – en ren verbal fremstilling er ikke tilfredsstillende

 

Færdigheder:

 • Kkunne regne opgaver i de modeller, der er blevet gennemgået, for at kunne demonstrere dels analytiske og matematiske evner og for at kunne udvise en konkret forståelse af modeller og begreber, ligesom der forventes præcise grafiske illustrationer af resultaterne. De studerende er blevet opøvet heri i øvelsestimerne, hvor de ugentlige opgaver i meget høj grad forbereder til eksamensspørgsmålene.
 • Udregne resultaterne matematisk korrekt – det er ikke tilfredsstillende at kunne opstille den rigtige metode, men ikke aritmetisk at kunne udlede det rigtige resultat.
 • Kunne eftervise centrale resultater og kunne besvare, logisk argumenterende, hvorvidt forskellige udsagn om modellerne og deres resultater er sande eller ej.
 • Kunne sætte ord på den økonomiske intuition.
 • Kan relateres modellerne til, og perspektivere i forhold til, økonomiske og økonomisk-politiske problemstillinger.   

 

Kompetencer:

 • Få en forståelse af markedsfejl samt de politik-redskaber, der findes i forhold hertil, som grundlæggende må forventes af en god økonom.
 • Uden besvær kunne begive sig i kast med senere fag som industriøkonomi, spilteori og Mikro III.

Thomas Nechyba: Microeconomics with Calculus, International Edition, 1. Edition, 2011. Chapters 19, 21-23, 24A, 25, 27-29. ISBN-10: 0538453257  |  ISBN-13: 9780538453257

Birgitte Sloth: "Kontrakter med moralfare", i Grønne Undervisningsnoter nr. 85, Institute of Economics, August 2000, 17 sider.

Birgitte Sloth: "Kontrakter med ugunstig udvælgelse", i Grønne Undervisningsnoter nr. 85, Institute of Economics, August 2000, 19 sider.

Faget er baseret på, at den studerende har fulgt og gennemført Økonomiske Principper samt Matematik. Det er en stor fordel også at have fulgt og gennemført Mikro I.
Forelæsninger, hvor pensum bliver gennemgået og perspektiveret - så vidt muligt i forhold til empiriske analyser og aktuelle økonomisk-politiske problemstillinger, samt holdundervisning, hvor emner i pensummet studeres og der regnes opgaver.

I tilknytning til holdundervisningen stilles der skriftlige hjemmeopgaver, som skal afleveres, Opgaverne vil blive gennemgået og diskuteret på holdene, når besvarelserne er afleveret. For disse opgavers vedkommende vil gennemgangen i særlig høj grad foregå med involvering af de studerende.
Lektionsplan:

Forår 2018:
2 timers forelæsninger 1-2 gange pr uge fra uge 6 til 21 (minus helligdage).
2 timers holdundervisning pr uge fra uge 6/7 til 21 (minus helligdage).

Skemaet for BA kan ses på https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_ba/​undervisning/​Lektionsplan-F18/​Sider/​default.aspx

Efterår 2017:
2 timers forelæsninger 1-2 gange pr uge fra uge 36 til 50 (minus uge 42).
2 timers holdundervisning pr uge fra uge 36/37 til 50 (minus uge 42).

Skemaet for hvert semester kan ses på https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_ba/​undervisning/​Lektionsplan-E17/​skemaer/​Sider/​default.aspx

Skemaet for hvert semester kan ses på https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_ba/​undervisning/​Lektionsplan-E17/​skemaer/​Sider/​default.aspx

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1718/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E17; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 31-5”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende placeres på holdene af studieadministrationen efter principperne angivet i KUnet.
- At holdændring ikke er muligt efter eftertilmeldingsperioden er afsluttet.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af uddannelsessiderne på KUnet og i det personlige skema.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 133
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
på universitetets computere.
____
Krav til indstilling til eksamen

Mindst 10 af de ugentlige afleveringer fra øvelsestimerne skal være godkendt af holdunderviser.

____

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

____

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
____
Eksamensperiode

For forårssemesteret 2018:

6. juni 2018

For efterårssemesteret 2017: 

16. januar 2018

 

Eksamensoplysninger:

Den skriftlige eksamen foregår i universitetets eksamenslokaler. Tidspunktet oplyses i Selvbetjeningen på KUnet.

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler og hele listen af eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  bachelorstuderende.

____

Reeksamen

For forårssemesteret 2018:

17. august 2018

For efterårssemesteret 2017: 

20. februar 2018

 

Eksamensoplysninger:

Den skriftlige reeksamen foregår i universitetets eksamenslokaler. Tidspunktet oplyses i Selvbetjeningen på KUnet.

Ved få tilmeldte kan reeksamen ændres til en mundtlig eksamination inklusiv ændring af dato, tid og sted, hvilket vil blive oplyst af Eksamenskontoret.

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler og hele listen af reeksamensdatoer mm på eksamenssiderne for bachelorstuderende.

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

For at opnå karakteren 12 skal den studerende i dette fag endvidere udvise logisk stringens, analytisk kunnen, overblik og præcis brug af matematiske udtryk og modeller.