AØKA08178U Summerschool 2023: Videregående statistik

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Summerschool 2023: Advanced Statistics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag som sommerskole (efter 4. semester)
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag som sommerskole

Tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi - valgfag på KA delen

Kursusindhold

Kurset fokuserer på de praktiske dele af emnekredsene. Det betyder, at de matematiske udledninger bag metoderne kun sporadisk berøres, mens de praktiske aspekter prioriteres højt:

 

 • Praktisk Regressionsanalyse: Indflydelsesrige observationer, Logistisk regression, Fortolkninger af den fundne model. 
 • Stikprøver: Bedømmelse af usikkerhed, Opvejning, Fortolkning af resultater, Muligheder for videre analyse.
 • Korrelationsanalyse: Korrelationskoefficient, Principal komponenter, Todimensionale værdikort.
 • Imputation: Metoder til udfyldning af manglende observationer i et datasæt.

 

I undervisningen anvendes datasæt om økonomi, sociologi og samfundsforhold. Disse datasæt, der opdateres og eventuelt udskiftes år for år,  kan indeholde få observationer, men kan også have karakter af "big data". Som eksempler kan nævnes:

 • Datasæt der beskriver forhold i europæiske storbyer, i alle danske sogne eller lignende.
 • PISA datasættet, der udover data om skoleelevers faglige kompetencer indeholder et væld at socioøkonomiske oplysninger.
 • Datasættet European Social Survey, ESS, der beskriver og sammenholder sociologiske forhold i de europæiske lande.
 • Arbejdsmiljø og helbred, som stikprøver på ca. 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år.
Målbeskrivelser

Efter afsluttet kursus forventes den studerende at kunne

 

Viden:

 • Viden om betydningen af de enkelte datapunkter i den lineære regressionsmodel og i den logistiske regressionsmodel
 • Kendskab til robust regressionsanalyse
 • Et indledende kendskab til faktormodeller; specielt med henblik på værdikort
 • Et indledende kendskab til beregning af stikprøveusikkerhed
 • Indsigt i problemstillingerne omkring imputation af manglede observationer
 • Kendskab til SAS herunder til procedurerne for de statistiske modeller og metoder i kurset

 

Færdigheder:

 • Vurdere enkeltobservationers indflydelse på regressionsanalysers resultater
 • Udføre en robust regressionsanalyse
 • Vurdere usikkerheden i simple stikprøveanalyser og til at rette eventuelle skævheder
 • Konstruere et værdikort
 • Udfylde manglende observationer i et datasæt og til at vurdere konsekvenserne heraf
 • Anvende udvalgte SAS-procedurer

 

Kompetencer:

 • Læse videnskabelig litteratur, der bygger på indsamlede stikprøver eller multipel lineær regression
 • Anvende stikprøver og den multiple regressionsmodel, så den studerende efter kurset kan samarbejde med andre faggrupper, herunder statistikere
 • Analysere data selvstændigt
 • Relatere resultaterne til den virkelighed, data stammer fra.

 

Kurset sætter deltageren i stand til at udføre en statistisk analyse i praksis med specielt fokus på at kunne fortolke analysens resultater ind i en faglig sammenhæng og til at vurdere kvaliteten og validiteten af de anvendte observationer.

Hovedpunkterne i pensum er uddrag lærebøgerne:

 • Anders Milhøj: Anvendt regressionsanalyse for Samfundsvidenskaberne, Akademisk Forlag

 • Anders Milhøj: Stikprøveteori for Økonomi og Erhverv, Akademisk Forlag

 • Andersen, Feilberg, Jakobsen og Milhøj: Statistik med SAS Akademisk Forlag/Statistikforlaget

 

Alle bøger er for længst udsolgt fra forlaget, men er i stærkt revideret og opdateret form stillet til rådighed på kursets Absalonside. Hertil kommer en lang række noter.

Kurset bygger videre på et grundlæggende statistikkursus, fx "Sandsynlighedsteori og Statistik" og Økonometri I på Bachelorstudiet i Økonomi, Københavns Universitet.
Studerende på 3. semester i foråret 2023 (vinterstarterne) bedes kontakte deres forelæser i Sandsynlighedsteori vedr information om de anbefalede forudsætninger til Sandsynlighedsteori og Økonometri I.

For deltagere fra andre studier kræves et grundlæggende teoretisk statistikkursus samt matematik på A niveau fra gymnasiet.
På sommerskolen vil undervisningen bestå af forelæsninger, der mest består af praktisk gennemgang af metoderne og holdundervisning med opgaveregning på egen medbragt PC.
Hertil kommer et begrænset hjemmearbejde, der med fordel kan foregå i forlængelse af holdundervisningen. Kurset svarer til to ugers fuldtidsstudium.

Restriktioner ved en pandemi etc.:
Undervisningen i dette kursus kan blive ændret til hel eller delvis online undervisning f.eks. grundet COVID-19. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i Absalon og i studiebeskeder på KUnet (for indskrevne studerende).
SAS-Introduktion:
Før sommerskolens start afholdes en SAS-introduktion på 3 timer 14. juni 2023 kl 15.00-17.00.
Der gives en kort gennemgang (indføring og/eller genopfriskning) af programpakken SAS, som anvendes på sommerskolen samt der gives hjælp til installation af SAS på egen medbragt PC. Der er ikke mødepligt til SAS-introduktionen. Introduktionen streames og optagede videoer lægges efterfølgende i Absalon rummet

I forlængelse af ovenstående introduktion stilles en opgave, der skal afleveres senest 28. juni 2023 kl 23.59.
Opgaven bliver rettet før selve undervisningens start i juli.
Se nærmere information på http:/​/​web.econ.ku.dk/​milhoj/​

TIDSPLAN:
Tirsdag d 4 juli: Forelæsning kl 9-16.30
Onsdag d. 5. juli: Forelæsning kl 9-12, Holdundervisning 13-16.30
Torsdag d. 6. juli: Forelæsning kl 9-12, Holdundervisning 13-16.30
Fredag d. 7. juli: Holdundervisning 9-16.30
Ugen d 10. - 14. juli: Forelæsning kl 9-12, Holdundervisning 13-16.30

Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side (link vises i marts/april).

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2223/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-B5-5F23; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At underviserne opdeler de studerende i hold og informerer om holdfordelingen i Absalon eller ved den første forelæsning.
- At forelæsninger kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af linkene i højre side, i det personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 31,5
 • Holdundervisning
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 142,5
 • I alt
 • 206,0
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Evalueringsformen er aktiv undervisningsdeltagelse dokumenteret med tilstedeværelse både ved forelæsninger og til holdundervisningen samt aflevering af opgaver hver dag startende med SAS-introduktionsopgaven før kursusstart.

To opgaver på sommerskolen og SAS-introduktionsopgaven rettes med skriftlig tilbagemelding, mens de øvrige stikprøvekontrolleres.

Tilstedeværelsen dokumenteres ved underskrifter, men begrundet fravær, fx pga kortvarig sygdom eller deltagelse i begravelse, kan naturligvis godtages.
Formen på det obligatoriske fremmøde kan ændres, hvis kurset bliver afholdt online. i tilfælde af Corona-restriktioner.
____
Krav til indstilling til eksamen

Der er mødepligt og krav om aktiv deltagelse til alle dele af sommerskolen, med undtagelse af SAS-introduktionen før sommerskolens kursusstart.

__

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
_
Eksamensperiode

Sommerskolens varighed.

 

Eksamensinformation:

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for bachelorstuderende og kandidatstuderende.

__

Reeksamen

I tilfælde af at den samlede opgaveafleveringen ikke er godkendt foregår reeksamen ved aflevering af to nye opgaver, der stilles af undeviserne i august.

 

Manglende godkendelse pga udeblivelse kan ikke erstattes med opgaveaflevering og den studerende vil blive tilmeldt faget i det efterfølgende semester.

___

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå karakteren "Bestået" skal den studerende med en tilstrækkelig præstation demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

Dette foregår på dette kursus ved overvågning af opgaveregningen, så det sikres at den studerende som minimum:

 • Kan gennemføre en regressionsanalyse og en vurdering af en stikprøveindsamling uden væsentlige fejl.
 • Fortolke resultaterne i forhold til emnefeltet, dvs. den virkelige verden.
 • Beskrive fremgangsmåden klart og tydeligt.