AØKA08178U Summerschool 2020: Videregående statistik (Bemærk: Online undervisning i 2020)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Summerschool 2020: Advanced Statistics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - sommerskolefag efter 3. semester
Kandidatuddannelsen i økonomi - sommerskolefag

Sidefagsuddannelsen i Økonomi - Erhvervsøkonomi - valgfag på KA delen

Kursusindhold

Kurset fokuserer på de praktiske dele af emnekredsene. Det betyder, at de matematiske udledninger bag metoderne kun sporadisk berøres, mens de praktiske aspekter prioriteres højt:

 

 • Praktisk Regressionsanalyse: Indflydelsesrige observationer, Logistisk regression, Fortolkninger af den fundne model. 
 • Stikprøver: Bedømmelse af usikkerhed, Opvejning, Fortolkning af resultater, Muligheder for videre analyse.
 • Korrelationsanalyse: Korrelationskoefficient, Principal komponenter, Todimensionale værdikort.
 • Imputation: Metoder til udfyldning af manglende observationer i et datasæt.

 

I undervisningen anvendes datasæt om økonomi, sociologi og samfundsforhold. Disse data kan indeholde få observationer, men kan også have karakter af "big data". Som eksempler kan nævnes::

 • Datasæt der beskriver forhold i europæiske storbyer, alle biblioteksudlån på københavnske folkebiblioteker i et år eller alle parkometertransaktioner i København i en flerårig periode.
 • PISA datasættet, der udover data om skoleelevers faglige kompetencer indeholder et væld at socioøkonomiske oplysninger.
 • Datasættet European Social Survey, ESS, der beskriver og sammenholder sociologiske forhold i de europæiske lande.

 • Arbejdsmiljø og helbred 2012 og 2014, som er to stikprøver af befolkningen på ca. 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år.

 

Målbeskrivelser

Efter afsluttet kursus forventes den studerende at kunne

 

Viden:

 • Viden om betydningen af de enkelte datapunkter i den lineære regressionsmodel og i den logistiske regressionsmodel
 • Kendskab til robust regressionsanalyse
 • Et indledende kendskab til faktormodeller; specielt med henblik på værdikort
 • Et indledende kendskab til beregning af stikprøveusikkerhed
 • Indsigt i problemstillingerne omkring imputation af manglede observationer
 • Kendskab til SAS herunder til procedurerne for de statistiske modeller og metoder i kurset

 

Færdigheder:

 • Vurdere enkeltobservationers indflydelse på regressionsanalysers resultater
 • Udføre en robust regressionsanalyse
 • Vurdere usikkerheden i simple stikprøveanalyser og til at rette eventuelle skævheder
 • Konstruere et værdikort
 • Udfylde manglende observationer i et datasæt og til at vurdere konsekvenserne heraf
 • Anvende udvalgte SAS-procedurer

 

Kompetencer:

 • Læse videnskabelig litteratur, der bygger på indsamlede stikprøver eller multipel lineær regression
 • Anvende stikprøver og den multiple regressionsmodel, så den studerende efter kurset kan samarbejde med andre faggrupper, herunder statistikere
 • Analysere data selvstændigt
 • Relatere resultaterne til den virkelighed, data stammer fra.

 

Kurset sætter deltageren i stand til at udføre en statistisk analyse i praksis med specielt fokus på at kunne fortolke analysens resultater ind i en faglig sammenhæng og til at vurdere kvaliteten og validiteten af de anvendte observationer.

Hovedpunkterne i pensum er uddrag lærebøgerne:

 • Anders Milhøj: Anvendt regressionsanalyse for Samfundsvidenskaberne, Akademisk Forlag

 • Anders Milhøj: Stikprøveteori for Økonomi og Erhverv, Akademisk Forlag

 • Andersen, Feilberg, Jakobsen og Milhøj: Statistik med SAS Akademisk Forlag/Statistikforlaget

 

Alle bøger er for længst udsolgt fra forlaget, men er i stærkt revideret og opdateret form stillet til rådighed på kursets Absalonside. Hertil kommer en lang række noter.

Kurset bygger videre på et grundlæggende statistikkursus, fx "Sandsynlighedsteori og Statistik" (Økonometri A) og Økonometri I (Økonometri B) på politstudiet.

For deltagere fra andre studier kræves et grundlæggende teoretisk statistikkursus samt matematik på A niveau fra gymnasiet.
På sommerskolen vil undervisningen bestå af forelæsninger, der mest består af praktisk gennemgang af metoderne. Hertil kommer øvelser med opgaveregning på egen medbragt PC. Det foregår samlet under opsyn af en eller flere lærere.

Bemærk: Sommerskolen udføres online. Venligst hold dig opdateret i Absalon, vedr forløbet og eventuelle ændringer fra det oprindelige skema.
Undervisningsplan:

Bemærk: Sommerskolen udføres online. Venligst hold dig opdateret i Absalon, vedr forløbet og eventuelle ændringer fra det oprindelige skema.

SAS-Introduktion:
Før kursuset start afholdes en SAS- introduktion på 3 timer. Der gives en kort gennemgang (indføring og eller genopfriskning) af programpakken SAS, der anvendes igennem forløbet herunder hjælp til installation af SAS på egen medbragt PC. I forlængelse af denne undervisningsdel stilles en opgave, der skal afleveres senest 1. juli 2020 kl 23.59 og bliver rettet før selve undervisningens start i juli.

SAS-introduktionerne gentages 3 gange med ens indhold. Der kan pt vælges mellem én af følgende dage:

Onsdag 22/4 kl 15.00 til 18.00
Onsdag 13/5 kl 15.00 til 18.00
Torsdag 25/6 kl 15.00 til 18.00

Tilmelding til SAS introduktionerne sker ved at skrive til Anders Milhøj, anders.milhoj@econ.ku.dk. Se nærmere information på http:/​/​web.econ.ku.dk/​milhoj/​

Oprindeligt skema:
Tid og sted for sommerskolen:
Tirsdag d 7 juli: Forelæsning kl 9-16.30
Onsdag d. 8. juli: Forelæsning kl 9-12, Holdundervisning 13-16.30
Torsdag d. 9. juli: Forelæsning kl 9-12, Holdundervisning 13-16.30
Fredag d. 10. juli: Holdundervisning 9-16.30
Ugen d 13. - 17. juli: Forelæsning kl 9-12, Holdundervisning13-16.30

Hertil kommer et begrænset hjemmearbejde, der måske med fordel kan foregå i forlængelse af holdundervisningen. Kurset strækker sig dermed over hvad der svarer til to ugers fuldtidsstudium.

Skema undervisning er tilgængelig under "Se skema" i løbet af april 2020.

Bemærk al undervisning foregår online.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 142,5
 • Forelæsninger
 • 31,5
 • Øvelseshold
 • 32
 • I alt
 • 206,0
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Evalueringsformen er aktiv undervisningsdeltagelse dokumenteret med tilstedeværelse både ved forelæsninger og øvelser i juli samt aflevering af opgaver hver dag startende med SAS-introduktionsopgaven før kursusstart. Tilstedeværelsen dokumenteres ved underskrifter, men begrundet fravær, fx pga kortvarig sygdom eller deltagelse i begravelse, kan naturligvis godtages. To opgaver i juli samt SAS-introduktionsopgaven rettes med skriftlig tilbagemelding, mens de øvrige stikprøvekontrolleres.
____
Krav til indstilling til eksamen

Der er mødepligt og krav om aktiv deltagelse til alle dele af sommerskolen, med undtagelse af SAS-introduktionen før sommerskolens kursusstart.

__

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
_
Eksamensperiode

Sommerskolens varighed.

 

Eksamensinformation:

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for bachelorstuderende og kandidatstuderende.

__

Reeksamen

I tilfælde af at den samlede opgaveafleveringen ikke er godkendt foregår reeksamen ved aflevering af to nye opgaver, der stilles af undeviserne i august.

 

Manglende godkendelse pga udeblivelse kan ikke erstattes med opgaveaflevering og den studerende vil blive tilmeldt faget i det efterfølgende semester.

 

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå karakteren "Bestået" skal den studerende på tilfredsstillende måde godtgøre, at han/hun lever op til kursets målbeskrivelse.

 

Dette foregår ved overvågning af opgaveregningen, så det sikres at den studerende som minimum:

 • Kan gennemføre en regressionsanalyse og en vurdering af en stikprøveindsamling uden væsentlige fejl.
 • Fortolke resultaterne i forhold til emnefeltet, dvs. den virkelige verden.
 • Beskrive fremgangsmåden klart og tydeligt.