TTEAPT042U Valgfag: Sjælesorg: Samtale og selvforståelse gennem historien (kompakt august 2022)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Pastoral Care: Conversation and Self-Understanding in Historical Perspective

Uddannelse

Teologi

 

Kurset er planlagt med henblik på fysisk fremmøde, men kan desuden tilgås som livestreaming af tilmeldte deltagere.

Kursusindhold

Sjælesorg er en samtale. En samtale mellem præst og konfident, en samtale mellem konfidenten og hende selv. Det er også en samtale, hvor Gud kan tage ordet, og hvor Ordet skal oversættes til individuelle situationer.

I den senmoderne kultur er dette dialogiske møde blevet én af kirkens væsentligste livsytringer. På dette kursus eftersporer vi derfor sjælesorgens forhistorie og teori. Hvordan reflekterede før-moderne teologer over sjælesorg, og hvordan tager disse refleksioner sig ud i lyset af mere moderne og postmoderne forståelsesrammer? Hvordan har den kristne kirke i tidens løb forstået det dialogiske møde mellem præst og konfident, og hvordan påvirkede det reformatoriske gennembrud dette møde, historisk og teoretisk?

Vi læser historiske kilder og nyere udkast til en sjælesorgens teologi. I udgangspunktet fordeles timerne ligeligt mellem den kirkehistoriske og praktisk-teologiske vinkel. Målet er dog at integrere de to tilgange: det historiske materiale rejser teologiske spørgsmål, og de nyere, praktisk-teologiske tilgange må ses i deres historiske sammenhænge. Denne integration udmønter sig i tre spørgsmål, som leder vores fælles læsninger:

 

 • Sjælsorg udgør et drama, hvor Gud, menneske og samfund spejles og brydes i hinandens billede: hvordan repræsenteres dette drama i fortidige og nutidige sjælesorgstekster? 
 • Sjælesorg er en samtale mellem to mennesker i en pastoral kontekst: hvordan har kirken forsøgt at foreskrive denne samtales form og indhold?
 • Sjælesorgssamtalen har ofte en teologisk autoritet som sin ene part: hvordan ændrer præstens rolle som autoritetsfigur sig over tid?

 

Kursets behandler disse spørgsmål ved at kombinere et kritisk blik udefra og et kritisk-konstruktivt blik indefra. Med udgangspunkt i den sene Michel Foucault og hans begreb om ”gouvernmentalité” undersøger vi således sjælesorgen som led i en mere overordnet, historisk udvikling, hvor kristendommen udvikler en række strategier til at påvirke menneskers sind. Samtidig finder vi hos Luther en systematisk teologisk tilgang til sjælesorgen, som stiller spørgsmål ved præstens entydige fortolkningsmagt og hendes evne til at lede sjælen frem mod frelse. Samtidig understreger Luther sjælesorgens fortsatte legitimitet til gensidig trøst og styrke.

 

Ud fra denne dobbelte kritik – indefra og udefra – gennemgår kurset nutidig sjælesorgsteori og historiske kilder. Vi læser blandt andet Augustin, Gregor den Store, Martin Luther, Søren Kierkegaard, Eduard Thurneysen, Joachim Scharfenberg og Carrie Doehring.

Arbejdsformen er en kombination af forelæsning, tekstlæsning og gruppearbejde.

Den foreskrevne eksamensform er to mindre valgfagsopgaver (se gældende studieordning), der skrives i henholdsvis kursets kirkehistoriske og praktisk-teologiske dele. Deltagere opfordres til at skrive om et samlet tema, der så kan behandles kirkehistorisk og praktisk-teologisk: dette tema udbygges yderligere med selvvalgt litteratur.

Se studieordningen
Holdundervisning
Kendskab til Latin vil være en fordel
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 270
 • I alt
 • 420
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensperiode

Vintereksamen

Bachelor- og studerende under Åbent Universitet – se bachelorstudieordningen

Kandidat- og masterstuderende – se kandidatstudieordningen

Merit- og tilvalgsstuderende – se den relevante studieordning

 

Link til studieordningerne – klik her