TTEAKKFGTU KA Kernefag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Visioner, drømme og åbenbaringer i GT og relaterede tekster

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Visions, dreams, and revelations in the Old Testament and related texts

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

I GTs univers meddeler Jahve sig til mennesker på forskellige måder. På kurset skal vi arbejde med tekster der beskriver visioner, drømme og åbenbaringer, der spænder over et bredt felt – fra helt enkle beretninger om, hvordan Jahve taler til et enkelt menneske (1 Sam 3) til fuldt udfoldede dramatiske visionsscener i den apokalyptiske litteratur (Dan 7). Vi skal se på forskelle og fælles træk i skildringerne af visioner, auditioner, manifestationer, drømme, nattesyner osv., og arbejde med retoriske strategier bag brugen af disse beretninger i GT og i beslægtede tekster, først og fremmest tekster fra Dødehavsrullerne.

Målbeskrivelser

Kursets læringsmål er forståelse af udvalgte GT-tekster set inden for en overordnet gammeltestamentlig problemstilling med udblik til teksternes teologiske relevans i øvrigt (jf. KAN-studieordningen § 2.4.2)

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, forelæsning, studenterfremlæggelser, diskussion og 1-2 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback.

 

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 244
  • Eksamen
  • 120
  • I alt
  • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Sommereksamen