TTEAKKFERU KA Kernefag: Etik og Religionsfilosofi: Bekendelsens fænomenologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Phenomenology of Confession

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

I de bibelske skrifter og traditioner er transcendensen, talen om Gud, knyttet sammen med en fordring om at gøre sandheden (facere veritatem) i form af syndsbekendelsens sproglige selvfremstilling, der afdækker, at mennesket er blevet uforståelig fremmed for sig selv, og som sigter mod at komme til lyset (venire ad lucem), som artikuleres i lovsangsbekendelsen.

 

Den ”Tiende Bog” af Augustins Bekendelser er et paradigmatisk udtryk for denne forståelse af sandhed som en sproglig frembringelse, der bevæger sig mellem lovsangen og syndsbekendelsen, og som i vor tid har inspireret moderne og postmoderne tænkere som M.Heidegger, M.Foucault, P.Ricoeur, J.Derrida, C. Malabou, R. Comay og en vifte af teologer, som afstikker retningen for dette kernefagskursus.

 

Kurset præsenterer en vifte af filosofiske, litterære og teologiske tilgange til og udløbere af den kristne bekendelses sprog og praksis med hovedvægten på Augustins Bekendelser, Søren Kierkegaards Frygt og Bæven, Friedrich Nietzsche, Moralens oprindelse. Desuden læses W. Shakespeares drama, Hamlet. Prince of Denmark.

Gennem tematiske læsninger af hovedværker og kortere tekster vil deltagerne få mulighed for at fordybe sig i klassiske etiske og religionsfilosofiske problemstillinger. Der inddrages sekundærlitteratur til hovedteksterne, og der er mulighed for selv at tilrettelægge dele af pensum.

En stor del af kursuslitteraturen vil være elektronisk tilgængelig i Absalon. Kursusplan og oversigt over pensum vil være tilgængelig i Absalon tre uger inden kursets begyndelse.    

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen
En blanding af forelæsninger og tekstgennemgang, der består i forudgivne spørgsmål til teksten og dialog omkring svarene på disse spørgsmål.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 244
  • Eksamen
  • 120
  • I alt
  • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Sommereksamen