TTEAKH3BAU BA-7. semester: Kirke- og Teologihistorie 3 - Hold A og B

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Church History 3

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Hold A: Hvad var bibelen? Skriftens brug og betydning (1300-1900)

What was the bible? The use and meaning of Scripture (1300-1900)

 

Kursusbeskrivelse:

Ifølge nogle kirkehistoriker falder kirkehistorien sammen med historien om bibelens fortolkning. Reformationens motto ”sola scriptura” kan godt ligge til grund for denne definition af kirkehistorie, ligesom teologiens oprindelse i 1900-tallet som tekstbaseret videnskab viser i samme retning. Men var det virkelig således, at bibelen altid stod urokkeligt i centrum og kirkehistorien viste sig at være et gentaget forsøg på at forstå og fortolke bibelen?

Kurset vil forsøge at nå frem til forskellige (og modstridende) svar fra senmiddelalderen, reformationstiden, rationalismens og oplysningens tid og fra den videnskabelige teologi i 1900-tallet. Blandt de tilbagevendende emner er: skriftens medier, bibelen og Guds ord, skriftens liturgiske og musikalske brug, læsning af skriften.

 

Litteratur:

 • Henning von Reventlow, History of Biblical Interpretation (4 bind), Leiden 2010-2011.
 • Sola Scriptura 1517-2017: Rekonstruktionen – Kritiken – Transformationen – Performanzen, udg. S. Alkier, Tübingen 2019.
 • Encyclopedia of the Bible and its Reception, til dato 17 bind, Berlin 2009ff.

 

Hold B: Stat og kirke – et umage par - aflyst pga. sygdom. Alle KH3 følger hold A emnet.

Med afsæt i senmiddelalderens diskussioner om forholdet mellem pave- og statsmagt skal vi beskæftige os med reformationens omdannelse af forholdet mellem stat og kirke, enevældens statskirke, de folkelige bevægelsers betydning for religionsfrihed og demokrati, samt de aktuelt gældende kirke- og religionsordninger i Danmark og udlandet.  

Målbeskrivelser

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen: Gennem fælles læsning af oversigtslitteratur og centrale tekster skal deltagerne erhverve reflekteret kendskab til centrale kirke- og teologihistoriske temaer, samt opøve færdigheder i at afgrænse og fortolke tekster med perspektivering til den historiske kontekst og relevante forskningsdiskussioner.

Latin 2 er en forudsætning for at kunne følge dette kursus
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Eksamensforberedelse
 • 12
 • Eksamen
 • 48
 • I alt
 • 210
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

 

 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig hjemmeopgave af 48 timers varighed. Omfang af 14.400-19.200 tegn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen