TTEAKAKNTU KA Kernefag: Det Nye Testamentes Eksegese: Fremstillingen af apostlen Paulus i Apostlenes Gerninger

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

New Testament Exegesis: The Portrait of the apostle Paul in the Acts of the Apostles

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Paulus introduceres for første gang i Apostlenes Gerninger i forbindelsen med Stefanus’ martyrium (7,58); her går han stadig under navnet Saulus og optræder som forfølger af de kristustroende (8,3). I ApG 9 berettes der dog allerede om hans ’omvendelse’ og fra kapitel 12 møder vi Saulus/Paulus i den vante rolle som missionær, først som Barnabas’ juniorpartner, senest fra kapitel 15 dog som drivende kraft. Efter flere missionsrejser (og mange taler!) i det østlige middelhavsområde ender Paulus’ vej efter først tilfangetagelsen i Jerusalem og siden arresten i Caesarea (kap. 21-26) med overførslen til Rom. Her slutter fortællingen noget overraskende og uforløst i 28,31 med oplysningen om, at den fængslede Paulus prædikede for jøderne ”med fuld frimodighed, uden hindring”.

Når man kommer fra Paulusbrevene, vil en del af Lukas’ fortælling om Paulus forekomme bekendt, f.eks. Paulus’ tid som kristenforfølger, hans kristusvision ved Damaskus eller hans missionsrejser til og i Lilleasien og Grækenland. Men meget bærer også et helt andet præg, f.eks. Paulus’ forhold til andre missionærer, hans rejseruterne, synagogens betydning for hans virke og ikke mindst teologien som den blandt andet fremsættes i talerne.

 

I løbet af kurset vil vi gennemgå centrale Paulustekster i Apostlenes Gerninger og ved hjælp af sekundærlitteraturen belyse Lukas’ fremstilling af apostlen. Undervejs skal vi bl.a. arbejde med følgende spørgsmål: Hvad er forholdet mellem Paulusbrevene og ApG? Hvad er formålet med både skriftet som helhed og især med Paulusfremstillingen? Kan ApG forestås som første ’kirkehistorie’ eller med hvilke antikke genrer skal den ellers sammenlignes – og hvad betyder dette for tekstens ’troværdighed’ og forståelse i øvrigt? Hvordan afspejler sig Lukas’ egen tid i teksten, herunder i fremstilingen af sociale, politiske og religiøse forhold?

Målbeskrivelser

Det tilstræbes, at deltagerne opnår

- sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om Apostlenes Gerninger og dens historiske kontekst på et højt akademisk niveau

- indsigt i en overordnet nytestamentlig problemstilling samt forståelse af Apostlenes Gerningers betydning til denne tematik

- færdighed i at kritisk diskutere og inddrage relevante metoder og gøre selvstændig brug af sekundærlitteratur

- evne til formidling af en nytestamentlig fortolkning på et højt fagligt niveau

 

Der arbejdes frem mod læringsmålene med en kombination af hjemmearbejde, mikroforelæsninger, fælles drøftelser, studenterfremlæggelser, mindre skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og/eller individuel feedback.

Undervisningsmateriale annonceres på Absalon inden kursusstart

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 244
  • Eksamen
  • 120
  • I alt
  • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 45 min.
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Vintereksamen