TTEAKAKNTU KA Kernefag: Det Nye Testamentes Eksegese: Paulus den frie og fængslede apostel

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

New Testament Exegesis: Paul the Free and Imprisoned Apostle

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

This course is an overview of Paul and Pauline writings, viewed through the thematic lens of Roman imprisonment and Paul’s experience as a Roman prisoner. The course situates the apostle Paul and Pauline writings within relevant archaeological, material, and documentary sources, especially those that illuminate the historical context of incarceration. The first part of the course offers a historical biography of the apostle Paul, looking at key sources like 1 Thessalonians and 1 & 2 Corinthians, viewing him as a successful and frustrated community organizer. The course then turns to the authentic letters of Paul that were written while he was imprisoned, Philemon and Philippians, and engages in slow reading of the Greek text of these letters. Next, the course considers the Deutero-Pauline writings, the majority of which imagine Paul in prison.

 

The course meetings will involve translation, conversation about selected archaeology, material, and documentary sources, and discussion of secondary readings. The key textbooks for the course are Laura Nasrallah’s Archaeology and the Letters of Paul and Michael Gorman’s Apostle of the Crucified Lord. In addition to participation through translation and discussion of primary and secondary sources, the grade for the course will be determined by a written component, following the standards of kernefag as outlined in the study program, as well as a follow-up oral exam.

Målbeskrivelser

Det tilstræbes, at deltagerne opnår

- sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om Mattheusevangeliet og dens historiske kontekst på et højt akademisk niveau

- indsigt i en overordnet nytestamentlig problemstilling samt forståelse af Mattheusevangeliets betydning til denne tematik

- færdighed i at kritisk diskutere og inddrage relevante metoder og gøre selvstændig brug af sekundærlitteratur

- evne til formidling af en nytestamentlig fortolkning på et højt fagligt niveau

 

Der arbejdes frem mod læringsmålene med en combination af hjemmearbejde, forelæsning, studentfremlæggelser, discussion og 1-2 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback.

Undervisningsmateriale annonceres på Absalon inden kursusstart

Se studieordningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 244
  • Eksamen
  • 120
  • I alt
  • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 45 min.
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Vintereksamen