TTEAKAKNTU KA Kernefag: Det Nye Testamentes Eksegese: Matthæusevangeliet og jødedommen

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

New Testament Exegesis: Matthew’s Gospel and Judaism

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Siden oldkirken er Matthæusevangeliet blevet kaldt det jødekristne evangelium. Ligesom med Johannesevangeliet blev det tilskrevet én fra kredsen af Jesus’ tolv udvalgte disciple, nemlig tolderen Matthæus (Matt 9,9; 10,3). I overensstemmelse hermed mente man, at evangeliet oprindeligt måtte have været forfattet på hebraisk/aramæisk. Evangeliet havde til formål at drive mission blandt jøderne for at omvende dem til kristendommen. I dag forstår man det jødekristne prædikat ganske anderledes og taler i stedet om ’Matthew within Judaism’ og om ’the Judaism within Matthew’. 

To udviklinger inden for eksegesen ligger bag denne udvikling. For det første: Med tale om Second Temple Judaism opgav man at tale om jødedommen i ental. Perioden er kendetegnet ved, at den jødiske identitet spil er i spil, og at forholdet til omverdenen – herunder spørgsmålet om, hvor åben jødedommen skal være – forhandles. I dette landskab bliver den messianske bevægelse, der ser Jesus som den ventede befrier, et sekterisk randfænomen, men dog et bud på én version af jødedommen blandt mange. For det andet: Arkæologiske fund understøtter denne forståelse af, at forskellige jødedomme – herunder de messianske jøder – har eksisteret side og side med fælles institutioner. Nogle forskere mener derfor, at vi skal op i det andet århundrede, førend vi kan tillade os at tale om kristendommen som en selvstændig religion.

På dette kursus læser vi centrale passager fra evangeliet – herunder de store taler af Jesus – for at drøfte dem i lyset af de aktuelt gældende to paradigmer inden for Matthæusforskningen. Vi vil sætte fokus på grænseproblematikker som forholdet til andre de øvrige jødiske grupperinger (herunder forholdet mellem Kristustroen og Moseloven), forholdet til ikke-jøderne (herunder det romerske imperium) og forholdet til historien (herunder frelseshistorien). Desuden vil vi forholde os til, hvorledes disse problemstillinger ser ud i evangeliets receptionshistorie.

 

Læseplan vil foreligge medio august 2024.

Målbeskrivelser

Det tilstræbes, at deltagerne opnår

- sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om Apostlenes Gerninger og dens historiske kontekst på et højt akademisk niveau

- indsigt i en overordnet nytestamentlig problemstilling samt forståelse af Apostlenes Gerningers betydning til denne tematik

- færdighed i at kritisk diskutere og inddrage relevante metoder og gøre selvstændig brug af sekundærlitteratur

- evne til formidling af en nytestamentlig fortolkning på et højt fagligt niveau

 

Der arbejdes frem mod læringsmålene med en kombination af hjemmearbejde, mikroforelæsninger, fælles drøftelser, studenterfremlæggelser, mindre skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og/eller individuel feedback.

Læseplan vil foreligge medio august 2024.

Foreløbig litteraturliste:

Kommentarer:

 • Dale C. Allison & Graham I. Davies. 2004. Matthew Vol 1-3. International Critical Commentary. London/New York: Bloomsbury T & T Clark.
 • Amy-Jill Levine & Marianne Blinckenstaff (eds.). 2001. A Feminist Companion to Matthew. Feminist Companion to the New Testament and Early Christian Writings. Sheffield: Sheffield Academic Press.
 • Ulrik Luz. 2007. A Commentary on the Gospel of Matthew Vol. 1-3. Hermeneia. Minneapolis, MN: Fortress Press.
 • Mogens Müller. 2020. Kommentar til Matthæusevangeliet. Frederiksberg: Eksistensen
 • John Nolland. 2005. The Gospel of Matthew: a Commentary on the Greek Text. New International Greek Testament Commentary. Grand Rapids, MI.: Eerdmans.
 • Charles Talbert. 2010. Matthew. Paideia: Commentaries on the New Testament. Grand Rapids, MI.: Baker Academic.

Anden sekundærlitteratur:

 • Eve-Marie Becker & Anders Runesson (eds.). 2011. Mark and Matthew I: Comparative Readings: Understanding the Earliest Gospels in Their First-century Settings. WUNT 271. Tübingen: Mohr Siebeck.
 • Eve-Marie Becker & Anders Runesson (eds.). 2013. Mark and Matthew II: Comparative Readings: Reception History, Cultural Hermeneutics, and Theology. WUNT 304. Tübingen: Mohr Siebeck.
 • Amy-Jill Levine. 1988. The Social and Ethnic Dimensions of Matthean Salvation History: "Go nowhere among the Gentiles ..." (Matt. 10:5b). Studies in the Bible and Early Christianity Series Volume 14. Lewiston/​Queenston/​Lampeter: The Edwin Mellen Press.

Anders Runesson & Daniel M. Gurtner. 2020. Matthew within Judaism. Early Christianity and Its Literature. Atlanta: SBL Press. 

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • I alt
 • 420
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 45 min.
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Vintereksamen