TTEAKAKGTU  KA Kernefag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Josef og hans brødre: En bibelsk fortælling og en moderne romanklassiker

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Old Testament Exegesis: Joseph and his brothers: A biblical story and a modern literary classic

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

En undersøgelse af litterære og teologiske træk i den gammeltestamentlige Josef-fortælling og beslægtede tekster, belyst dels ud fra en fageksegetisk læsning, dels ved inddragelse af Thomas Mann, Josef og hans brødre.

Målbeskrivelser

Overordnede læringsmål

Kursets læringsmål er forståelse af udvalgte GT-tekster og de gammeltestamentlige problemstillinger, som de er relevante for, med udblik til teksternes teologiske relevans og øvrige virkningshistorie (jf. KAN-studieordningen § 2.4.2)

 

Læringsformer

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, forelæsning, studenterfremlæggelser, diskussion og 1-2 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback.

● W.L. Humphreys, Joseph and His Family: A Literary Study, Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1988

● G.W. Coats, From Canaan to Egypt: Structural and Theological Context for the Joseph Story, The Catholic Biblical Quarterly Monograph Series 4, Washington, DC: The Catholic Biblical Association of America, 1976

● D.B. Redford, A study of the Biblical Story of Joseph (Genesis 37-50), VT.Sup 20, Leiden: Brill 1970

Se studieordningen
Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Vintereksamen

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 244
  • Eksamen
  • 120
  • I alt
  • 420