TTEAKAKDOU KA Kernefag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Læren om skabelsen

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Dogmatics: The doctrine of creation

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Skabelsestanken er en vigtig del af kristen teologi. Skabelse, kristologi, soteriologi osv. er ikke isolerede vedhængte lærestykker som perler på en snor, men griber ind i hinanden. ”Skabelsestro” betyder her, at kristendommen har en særlig forankring i den skabte verden, hvor Gud er blevet menneske og er død på korset. Kristendommen indebærer en bestemt tydning af virkeligheden, men den varierer i tid og rum og indgår i dialog og diskussion med omgivende – kristne og ikkekristne – virkelighedstydninger. Nutidige udfordringer for kristen teologi har ofte at gøre med disse diskussioner og brudflader, hvor det – fx i ateisme-debatten – er bestemte (evt. fortidige) forestillinger om virkeligheden, som står for skud.

I dette kursus skal vi diskutere, hvordan vi kan tale om skabelse i dag, og gennem læsning af forskellige teologiske positioner (Luther, Barth, Løgstrup, Prenter, Moltmann) undersøge en række skabelsesteologiske temaer og problemstillinger, som ofte indgår i enten interne eller eksterne diskussioner:

-       Hvilke forskellige teologiske tilgange og hvilke gudsbegreber forbindes skabelsestanken med, og hvad betyder disse forskelle for skabelsesbegrebet?

-       Hvordan kan skabelse forstås som relation og hvordan forholder skabelseslære og soteriologi sig til hinanden?

-       Hvordan kan korsteologi og skabelsesteologi tænkes sammen?

-       Hvordan forholder forskellige skabelsesteologiske positioner sig til det ondes problem?

Målbeskrivelser

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

• beherskelse af fagets terminologi,

• færdighed i metodisk diskussion af dogmatiske problemstillinger,

• avanceret kendskab til sammenhænge og brudflader i den dogmatiske tradition,

• evne til dybdeborende undersøgelse og stillingtagen til centrale teksters oprindelse, aktuelle brug og mulige fortolkninger og

• evne til kritisk vurdering og koncentreret fremstilling af forskellige dogmatiske problemstillinger og positioner

 

 • Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene

Med sigte på disse kvalifikationer arbejdes der i kurset metodisk med skabelsesteologiske problemstillinger, og med at fremstille og diskutere dem grundigt, fokuseret og reflekteret. Undervisningsformen kombinerer fælles diskussion af tekster, deltageroplæg (på 5-10 minutter), refleksion og diskussion i grupper og underviserens oversigtsforelæsninger. Aktiv deltagelse må betragtes som en forudsætning for at få oparbejdet både forståelse for problemstillinger og sammenhænge og indøvet evne til refleksion, diskussion og fremstilling.

Pensum omfatter 1200 sider.

Bøger til anskaffelse:

Knud  E. Løgstrup: Skabelse og tilintetgørelse, Århus: KLIM 2015, eller tidligere udgave

Jürgen Moltmann: Gott in der Schöpfung, Gütersloh 2002 eller engelsk overs: God in Creation , Minneapolis: Fortress Press 1993

 

NB: Tilmeldte bedes orientere sig om læsestof til første kursusgang på Absalon i god tid!

Se studieordningen
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 244
 • Undervisningsforberedelse
 • 120
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Vintereksamen