TTEAGT1BAU BA-6. semester: Det Gamle Testamentes Eksegese 1

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Old Testament Exegesis 1

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Faget indfører i grundlæggende færdigheder i det eksegetiske studium af Det Gamle Testamente på grundlag af udvalgte tekster læst på hebraisk samt i bifagene Gammeltestamentlig Indledning (herunder fagets videnskabsteori og metodediskussion), Gammeltestamentlige Baggrundsfag (Palæstinas geografi, historie og religionshistorie) samt Gammeltestamentlig Teologi.

 

Læringsmål:

 • Indgående sproglig, historisk, litterær, religionshistorisk og teologisk problembevidst viden om de gammeltestamentlige tekster og deres kontekst:

Der læses og drøftes litteratur som giver grundlag for at forstå baggrunden for de gammeltestamentlige teksters tilblivelse såvel som deres litterære udtryksformer, deres religionshistoriske kontekst og hovedlinjerne i de teologiske forestillingsverdener som teksterne udtrykker.

Man skal herved opnå viden om teksternes indhold samt en forståelse for sammenhænge mellem teksternes litterære form og forfatternes formål med at skrive dem.

 

 • Forståelse af bifagenes bidrag til forsøget på at rekonstruere den fortidige forståelseshorisont og at bevidstgøre den nutidige fortolker om egne kontekstbetingede forståelsesmuligheder og -interesser:

I gennemgangen af de gammeltestamentlige tekster arbejdes der med forskellene mellem det verdensbillede forfatterne havde, og det syn på verden som vores arbejde med teksterne tager udgangspunkt i.

Man skal herved tilegne sig forståelse for de betingelser en tolkning af fortidige tekster nødvendigvis finder sted på.

 

 • Færdighed i kritisk og metodisk reflekteret detaileksegetisk arbejde under inddragelse af indsigterne fra de gammeltestamentlige bifag:

En stor del af undervisningen består i detaljeret gennemgang af konkrete passager fra Det Gamle Testamente på hebraisk. Undervisningen kan veksle mellem forelæsning og fælles drøftelse, og den forudsætter i begge tilfælde at alle deltagere i forvejen har læst den relevante tekstpassage på hebraisk. I arbejdet med den konkrete tekst benytter man sin overordnede baggrundsviden om teksternes verden til bedst muligt at forstå detaljerne i den enkelte tekst.

Man skal herved opnå håndelag i selvstændigt at arbejde med fortolkning af en gammeltestamentlig tekst med udgangspunkt i kundskab om tekstens sammenhæng.

 

 • Evne til at formidle en gammeltestamentlig tekstfortolkning og hovedpunkter i bifagene:

I semesterets løb udarbejdes fem-otte skriftlige opgaver, som der gives kollektiv og (ved rettidig aflevering) individuel respons på. Denne respons danner grundlag for, at opgaverne ved semesterets afslutning kan indleveres i revideret og forbedret skikkelse som en samlet portefølje, der udgør kursets eksamensopgave. Gennem opgaveløsningen opnår man øvelse i at vise sin forståelse af såvel bibeltekst som baggrundsstof på en klar og forståelig måde. Målet er at den studerende bliver i stand til at formidle sin faglige indsigt hensigtsmæssigt.

 

Forberedelse:

Undervisningen omfatter en session a 3 timer hver uge, og der vil til hver undervisningsgang være hebraisk bibeltekst og/eller supplerende litteratur (typisk begge dele) at læse. Dertil arbejdes der i løbet af semesteret med porteføljeopgaverne.

Man bør regne med at skulle bruge ca. 8,5 timer ugentligt samlet til forberedelse til ugens lektion samt porteføljeopgaver. En typisk tidsfordeling vil være 40 % til arbejdet med den hebraiske tekst, 20% til at læse den supplerende litteratur, og 40% til arbejdet med porteføljeopgaver.

Målet for arbejdet med den hebraiske tekst er at opnå en fornemmelse af, hvor der er særlige sproglige og forståelsesmæssige problemer.

 

 

Undervisningsmateriale:

14 sider hebraisk tekst.
300 sider sekundærlitteratur.

Oplysninger for det enkelte semester: Se Absalon.

Hebraisk 2 er en forudsætning for at kunne følge dette kursus
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 108
 • Eksamen
 • 60
 • I alt
 • 210
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Porteføljeeksamen - samlet omfang af 19.200-28.800 tegn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Intern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen