TTEADO2BAU BA-6. semester: Dogmatik med Økumenisk Teologi 2

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Systematic Theology & Ecumenical Theology 2

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Emne:

Dogmatikken behandler den kristne lære i et historisk og systematisk perspektiv. Til faget hører den økumeniske teologi, der omhandler forholdet mellem de kristne kirkeretninger, og religionernes teologi, der drøfter forholdet mellem kristendommen og de andre religioner.

DO 2 forudsætter DO 1, som har givet en indføring i faget gennem læsning af dogmatiske tekster og en moderne lærebog. I DO 2 læses folkekirkens bekendelsesskrifter og dogmatiske tekster fra oldkirken til i dag. Oldkirkens tekster repræsenterer både den østkirkelige og vestkirkelige tradition. Grundet det kulturelle nærhedsprincip lægges der særligt vægt på Luthers teologiske tekster fra 1500-tallet, og i nyere tid særligt på protestantisk teologi i det 19. og 20. århundrede.

 

Faglige mål og læringsformer:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

• evne til anvendelse af fagets terminologi,

• forståelse for fagets særlige problemstillinger,

• kendskab til sammenhænge og brudflader i den dogmatiske tradition,

• sikker viden om centrale teksters oprindelse, brug og senere fortolkninger,

• evne til reflekteret fremstilling, sammenligning og vurdering af dogmatiske tekster og positioner.

Disse resultater opnås gennem en alsidig læringsproces, som kombinerer deltagernes præcise læsning af de dogmatiske tekster, samlet om teksternes struktur og bærende teologiske begreber, med aktiv deltagelse i undervisningen og med underviserens understøttende oversigtsforelæsninger med fokus på terminologi, historisk kontekst og aktuel relevans.

Der lægges vægt på forståelse af grundproblemernes indre sammenhæng og ydre foranderlighed med fokus på forbindelseslinjer og indbyrdes forskelle mellem oldkirkelige, reformatoriske og moderne grundpositioner.  Gennem oplæg, samtale og diskussion øves evnen til reflekteret fremstilling af dogmatiske problemstillinger.

 

Forberedelse:

Undervisningen forløber over 1 semester á 2 ugentlige dobbelttimer og tilrettelægges som holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter 5-6 ugentlige timers selvstændig forberedelse samt den studerendes aktive deltagelse i form af dialoger, oplæg (10 minutters) samt engagement ved gruppearbejde og evaluering.

 

Pensum og eksamen:

Pensum omfatter ca. 525 sider, indbefattende folkekirkens bekendelsesskrifter læst på originalsproget (75 sider) med litteratur og kommentar (ca. 225 sider), samt dogmatiske tekster (ca. 225 sider), der som hovedregel læses på originalsproget.

Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen af højest 30 minutters varighed (inkl. bedømmelse) med 30 minutters forberedelse med begrænsede hjælpemidler.

Se studieordningen
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 210
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
30 min. forberedelse med begrænsede hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen