TTEAALFBAU BA-1. semester: Almen Filosofi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Introduction to Philosophy

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Emne:

Der gives en indføring i filosofiske grundproblemer i forbindelse med en oversigt over filosofiens historie. I forelæsningsform gennemgås først en række klassiske filosoffer som Platon, Aristoteles, Augustin, Thomas Aquinas, Descartes, Hume og Kant. Derefter gives, ligeledes i forelæsningsform, en indføring i moderne filosofiske positioner og videnskabsteoretiske spørgsmål af relevans for teologien. Her vil en række repræsentative moderne filosoffer som Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Popper og Kuhn blive gennemgået.

 

Læringsmål:

 

Fagets mål er, at den studerende opnår:

 • viden om filosofiske og videnskabsteoretiske grundpositioner samt grundlæggende begreber og skikkelser i filosofiens historie,
 • færdighed i at analysere, argumentere og redegøre for filosofiske problemer, teorier og spørgsmål og demonstrere problembevidsthed,
 • kompetencer til at identificere filosofiske problemstillinger og orientere sig i filosofihistoriske og aktuelle kontekster og til at inddrage dette i fagligt og tværfagligt arbejde i studiets videre forløb.

 

I forelæsningerne gennemgås en række klassiske og moderne filosoffer og videnskabsteoretikere i hovedtræk. I gennemgangen præsenteres en række centrale filosofiske begreber, og det vises, hvordan de har udviklet sig gennem filosofiens historie, og hvordan de indgår i ældre og nyere diskussioner. Man skal derved erhverve sig et grundlæggende kendskab til disse begreber, deres historie og deres betydning i filosofiske diskussioner.

Der lægges i gennemgangen vægt på de problemer, den enkelte filosofi forholder sig til, og de grundpositioner, man kan indtage i forhold til disse problemer. Der lægges ligeledes vægt på tankegangen i den enkelte filosofi, dvs. den måde filosoffen begrunder sine teorier i en sammenhængende argumentation. Man skal derved erhverve sig færdigheder i at redegøre for sammenhængen i en filosofisk teori, de argumenter, den betjener sig af, og de problemer, den forholder sig til.

 

Forelæsningerne kan suppleres af diskussioner i læsegrupper. Forståelsen af de filosofiske begreber, problemer, grundpositioner og diskussioner samt færdighederne i at analysere, argumentere og redegøre for dem kan afprøves og uddybes gennem diskussioner i læsegrupperne, hvor man fx på skift kan holde oplæg for hinanden om en bestemt filosofi eller en bestemt del af en filosofi

Se studieordningen
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 210
Mundtlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Prøven er mundtlig af højst 30 minutters varighed med 30 minutters forberedelse med begrænsede hjælpemidler.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen