TTEAALFBAU BA-1. semester: Almen Filosofi - Hold A, B

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Introduction to Philosophy

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Emne:

Der gives først en indføring i filosofiske grundproblemer i forbindelse med en oversigt over filosofiens historie fra de førsokratiske tænkere til det 19. århundredes filosofi. I forelæsningsform gennemgås en række klassiske filosoffer som Platon, Aristoteles, Augustin, Thomas Aquinas, Descartes, Hume og Kant.

Derefter gives, ligeledes i forelæsningsform, en indføring i moderne filosofiske positioner og videnskabsteoretiske spørgsmål af relevans for teologien. Her vil en række repræsentative moderne filosoffer som Nietzsche, Husserl, Heidegger, Wittgenstein, Popper og Kuhn blive gennemgået.

 

Læringsmål:

 

Fagets mål er, at den studerende opnår:

 • viden om filosofiske og videnskabsteoretiske grundpositioner samt grundlæggende begreber og skikkelser i filosofiens historie,
 • færdighed i at analysere, argumentere og redegøre for filosofiske problemer, teorier og spørgsmål og demonstrere problembevidsthed,
 • kompetencer til at identificere filosofiske problemstillinger og orientere sig i filosofihistoriske og aktuelle kontekster og til at inddrage dette i fagligt og tværfagligt arbejde i studiets videre forløb.

 

I forelæsningerne gennemgås en række klassiske og moderne filosoffer og videnskabsteoretikere i hovedtræk. I gennemgangen præsenteres en række centrale filosofiske begreber, og det vises, hvordan de har udviklet sig gennem filosofiens historie, og hvordan de indgår i ældre og nyere diskussioner. Man skal derved erhverve sig et grundlæggende kendskab til disse begreber, deres historie og deres betydning i filosofiske diskussioner.

Der lægges i gennemgangen vægt på de problemer, den enkelte filosofi forholder sig til, og de grundpositioner, man kan indtage i forhold til disse problemer. Der lægges ligeledes vægt på tankegangen i den enkelte filosofi, dvs. den måde filosoffen begrunder sine teorier i en sammenhængende argumentation. Man skal derved erhverve sig færdigheder i at redegøre for sammenhængen i en filosofisk teori, de argumenter, den betjener sig af, og de problemer, den forholder sig til.

 

Forelæsningerne kan suppleres af diskussioner i læsegrupper. Forståelsen af de filosofiske begreber, problemer, grundpositioner og diskussioner samt færdighederne i at analysere, argumentere og redegøre for dem kan afprøves og uddybes gennem diskussioner i læsegrupperne, hvor man fx på skift kan holde oplæg for hinanden om en bestemt filosofi eller en bestemt del af en filosofi.

 

Forberedelse:

Pensum omfatter ca. 600 sider grundbogsstof. Undervisningen består af to dobbeltlektioner om ugen. Til hver dobbeltlektion er der afsat 4,5 timer til forberedelse. I forberedelsestiden skal man sætte sig ind i det stof, der gennemgås i næste dobbeltlektion, og en del af forberedelsestiden kan bruges i læsegrupperne, hvor man kan behandle det stof, der blev gennemgået i den sidste dobbeltlektion, og/eller det stof, der skal gennemgås i den næste dobbeltlektion.

Kursuslitteratur:

Lars Christiansen: Metafysikkens historie, 2. reviderede og forøgede udgave, København 2003.

Kompendiet Almen Filosofi

P. Lübcke (red.): Politikens filosofileksikon, 2. udg. København 2010.

Undervisningsform:

Undervisningen gives hovedsagelig i form af oversigtsforelæsninger. Forelæsningerne kan suppleres af diskussioner i læsegrupper.

 

Se studieordningen
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 210
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøven er mundtlig af højst 30 minutters varighed med 30 minutters forberedelse med begrænsede hjælpemidler.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen