TTEAALFBAU  BA-1. semester: Almen Filosofi - Hold A, B

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Introduction to Philosophy

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Emne:

Der gives først en indføring i filosofiske grundproblemer i forbindelse med en oversigt over filosofiens historie fra de førsokratiske tænkere til det 19. århundredes filosofi. I forelæsningsform gennemgås en række klassiske filosoffer som Platon, Aristoteles, Augustin, Thomas Aquinas, Descartes, Hume og Kant.

Derefter gives, ligeledes i forelæsningsform, en indføring i moderne filosofiske positioner og videnskabsteoretiske spørgsmål af relevans for teologien. Her vil en række repræsentative moderne filosoffer som Nietzsche, Husserl, Heidegger, Wittgenstein, Popper og Kuhn blive gennemgået.

Læringsmål:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • Viden om filosofiske og videnskabsteoretiske problemer og grundpositioner.

 

I forelæsningerne gennemgås en række klassiske og moderne filosoffer og videnskabsteoretikere i hovedtræk. Forelæsningerne kan suppleres af diskussioner i læsegrupper. Der lægges i gennemgangen vægt på de problemer, den enkelte filosofi forholder sig til, og de grundpositioner, man kan indtage i forhold til disse problemer.

Man skal derved tilegne sig en grundlæggende viden om filosofiske problemer og grundpositioner. Forståelsen af de filosofiske problemer og grundpositioner kan afprøves og uddybes gennem diskussioner i læsegrupperne.

 • Kendskab til grundlæggende begreber, navne og diskussioner i filosofiens historie.

 

I gennemgangen præsenteres en række centrale filosofiske begreber, og det vises, hvordan de har udviklet sig gennem filosofiens historie, og hvordan de indgår i ældre og nyere diskussioner.

Man skal derved erhverve sig et grundlæggende kendskab til disse begreber, deres historie og deres betydning i filosofiske diskussioner. Forståelsen af de filosofiske begreber og diskussioner kan afprøves og uddybes gennem diskussioner i læsegrupperne.

 • Evne til redegørelse for filosofiske problemer, teorier og argumenter.

 

I gennemgangen lægges der vægt på tankegangen i den enkelte filosofi, dvs. den måde filosoffen begrunder sine teorier i en sammenhængende argumentation.

Man skal derved erhverve sig en evne til redegørelse for sammenhængen i en filosofisk teori, de argumenter, den betjener sig af, og de problemer, den forholder sig til. Denne evne kan afprøves og videreudvikles i læsegrupperne, hvor man fx på skift kan holde oplæg for hinanden om en bestemt filosofi eller en bestemt del af en filosofi.

Forberedelse:

Pensum omfatter ca. 600 sider grundbogsstof. Undervisningen består af to dobbeltlektioner om ugen. Til hver dobbeltlektion er der afsat 4,5 timer til forberedelse. I forberedelsestiden skal man sætte sig ind i det stof, der gennemgås i næste dobbeltlektion, og vænne sig til at gøre brug af et filosofisk leksikon. En del af forberedelsestiden kan bruges i læsegrupperne, hvor man kan behandle det stof, der blev gennemgået i den sidste dobbeltlektion, og/eller det stof, der skal gennemgås i den næste dobbeltlektion.

Kursuslitteratur:

Lars Christiansen: Metafysikkens historie, 2. reviderede og forøgede udgave, København 2003.

Kompendiet Almen Filosofi 2 (købes hos Academic Books, Gothersgade 129, kælderen).

P. Lübcke (red.): Politikens filosofileksikon, København 1983 eller senere.

Undervisningsform:

Undervisningen gives hovedsagelig i form af oversigtsforelæsninger. Forelæsningerne kan suppleres af diskussioner i læsegrupper.

Se studieordningen
Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøven er mundtlig af højst 30 minutters varighed med 30 minutters forberedelse med begrænsede hjælpemidler.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 94
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 210