TTEA3NTBAU BA-7. semester: Det Nye Testamentes Eksegese 3

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

New Testament Exegesis 3

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

KURSUSINDHOLD:

Undervisningen består i en tekstgennemgang af Romerbrevet og Første Timotheusbrev på græsk understøttet af sekundærlitteratur (de nytestamentlige bifagsamt bifag: Indledning, Tidshistorie og Hermeneutik). Undervisningsformen vil veksle mellem forelæsninger, fælles drøftelser, gruppearbejde og mindre studenterpræsentationer. Faget viderefører og udvikler de eksegetiske færdigheder, som de studerende har tilegnet sig i forbindelse med kurserne Det Nye Testamentes eksegese 1 og 2.

LÆRINGSMÅL:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • indgående sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om hele Romerbrevet på græsk og hele Første Timotheusbrev på græsk samt de to skrifters historiske kontekst,
 • færdigheder i at oversætte den græske grundtekst ved hjælp af ordbøger og i at vurdere tekstkritiske spørgsmål,
 • færdigheder i at give en struktureret og udtømmende parafrase, i at lave en nøjagtig kontekstbestemmelse og i kritisk og metodisk reflekteret detaileksegetisk arbejde under inddragelse af indsigterne fra de nytestamentlige bifag,
 • færdigheder i at formidle en nytestamentlig tekstfortolkning og hovedpunkter i bifagene i en mundtlig fremstilling,
 • færdigheder i at reflektere over fortolkningens forståelsesmuligheder og interesser,
 • kompetencer til selvstændigt at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om komplekse forhold med udgangspunkt i faget.

 

Konkret betyder det, at I som resultat af både jeres forberedelse og tekstgennemgangen i undervisningen skal kunne:

 • oversætte de to breve, 
 • analysere de to brevtekster syntaktisk og
 • redegøre – ved hjælp af kommentarer og bifagsstof – præcist og indsigtsfuldt for betydningen af et udvalgt tekststykke både i sig selv og i forhold til brevet som helhed. 
 • redegøre for hovedindholdet af det læste bifagsstof og forholde jer kritisk til de læste fremstillinger.

 

PRØVNING:

Prøven er mundtlig af højst 30 minutters varighed inkl. bedømmelse med 30 minutters forberedelse med begrænsede hjælpemidler. Der kan ved prøven stilles selvstændige spørgsmål i bifagene.

Der er ekstern censur, og bedømmelsen gives efter 7-skalaen.

 

KURSUSLITTERATUR:

 • Primærtekster: Romerbrevet og Første Timotheusbrev i NA-28.
 • Sekundærlitteratur: Pensum offentliggøres på Absalon omk. 1. august 2023.
Græsk 2 er en forudsætning for at kunne følge dette kursus
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 210
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Prøveformsdetaljer
Prøven er mundtlig af højst 30 minutters varighed inkl. bedømmelse med 30 minutters forberedelse
med begrænsede hjælpemidler. Der kan ved prøven stilles selvstændige spørgsmål i bifagene.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen