TTEA2NTBAU BA-6. semester: Det Nye Testamentes Eksegese 2

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

New Testament Exegesis 2

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Undervisningen i NT2 om tirsdagen kl. 16-18 vil blive live-streamet, så det muligt at følge undervisningen uden at være fysisk tilstede.

 

NB! Dele af kurset undervises på engelsk!

 

Kurset består i en gennemgang af Galaterbrevet og Johannesevangeliet på græsk samt tilhørende bifagslitteratur inden for felterne tidshistorie, hermeneutik og bibelsk teologi.

Faget viderefører og udvikler de eksegetiske færdigheder, som de studerende har tilegnet sig i forbindelse med kurset Det Nye Testamentes eksegese 1.

 

UNDERVISNINGEN

Undervisningen strækker sig over 14 uger med 6 lektioner pr. uge fordelt på 3 dage med 2 sammenhængende lektioner.

Tekstgennemgangen af Galaterbrevet og Johannesevangeliet har afsæt i NA-28’s græske tekst. Læsningen af primærteksterne vil blive kombineret med en gennemgang af bifagsstoffet.

Undervisningsformen vil veksle mellem forelæsninger, fælles drøftelser, gruppearbejde og mindre studenterpræsentationer.

 

Ved tilfredsstillende besvarelse af en skriftlig opgave af et omfang af 16.800-22.600 tegn, dvs. 7-9 sider, inden for bifagslitteraturen, samt ved aktiv deltagelse (mindst 75 % af afholdte timer dokumenteret ved protokol) udgår bifagslitteraturen af eksamenspensum. Den skriftlige opgave stilles og bedømmes af faglæreren.

 

FORBEREDELSE

Med en ETCS-vægt på 15 point forventes der, at den studerende afsætter ca. 20 koncentrerede arbejdstimer om ugen til kurset. Fem timer beslaglægges af undervisningen, dvs. der forventes som minimum ca. 5 timers forberedelse før hver lektionsblok.

Ved tekstgennemgange kan den afsatte tid med fordel anvendes således:

 • Ca. ½ time til at samle op på forrige lektion;
 • Ca. 2½ time til grundig læsning af teksten på græsk, herunder syntaktisk analyse af de mest komplicerede vers;
 • Ca. 2 timer til detaileksegetisk arbejde med teksten; det anbefales her at lave en skriftlig eksegese af teksten (parafrase, kontekstbestemmelse samt hovedpunkterne i detaileksegesen).

Til støtte af arbejde med den græske tekst bør anvendes minimum to akademiske kommentarer efter den studerendes eget valg.

Målbeskrivelser

Det tilstræbes, at den studerende gennem at følge kurset opnår følgende kvalifikationer:

 • indgående sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om hele Galaterbrevet og hele Johannesevangeliet på græsk samt de to skrifters historiske kontekst,
 • forståelse af de problemer, som er knyttet til forsøget på at rekonstruere den fortidige forståelseshorisont
 • bevidsthed om egne kontekstbetingede forståelsesmuligheder og -interesser,
 • færdighed i kritisk og metodisk reflekteret detaileksegetisk arbejde under inddragelse af indsigterne fra de nytestamentlige bifag og
 • evne til at formidle en nytestamentlig tekstfortolkning og hovedpunkter i bifagene mundtligt og skriftligt.

 

Konkret betyder det, at I som resultat af både jeres forberedelse og tekstgennemgangen i undervisningen skal kunne:

 • analysere de to tekster syntaktisk,
 • redegøre – ved hjælp af kommentarerne og bifagsstof – præcist og indsigtsfuldt for betydningen af et udvalgt tekststykke både i sig selv og i forhold til brevet/evangeliet som helhed,
 • oversætte – på baggrund af dette filologiske og detaileksegetiske arbejde – de to tekster.

 

I forbindelse med og som resultat af gennemgangen af bifagsstoffet skal I kunne

 • redegøre for hovedindholdet af det læste stof,
 • anvende pointerne i arbejdet med primærteksterne,
 • samt forholde jer kritisk til de læste fremstillinger.

KURSUSLITTERATUR:

Primærtekster: Galaterbrevet og Johannesevangeliet i N-28.

Sekundærlitteratur: Pensum offentliggøres på Absalon en måned før kursusstart.

Se studieordningen
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 125
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 420
Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Prøveformsdetaljer
30 min. forberedelse med begrænsede hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen