TTEA1KHBAU BA-2. semester: Kirke- og Teologihistorie 1

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

History of the Christian Church and Doctrine, 1

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Hvordan kristendommen blev til, er ikke bare et spørgsmål om begivenheder, der fandt sted for længe siden. Tværtimod er hele kirke- og teologihistorien en fortsat tilblivelsesproces, en vedvarende dynamik af herkomst og fornyelse, tradition og reformation. I kraft af denne lange proces er vi også i dag ubrydeligt forbundet til og udfordret af 2000 års kirke- og teologihistorie.

 

Kurset giver et overblik over kristendommens lange tilblivelsesproces, både med hensyn til det åndelige og intellektuelle (’teologi’) og det samfundsmæssige, politiske og institutionelle (’kirke’). Vi vil stifte bekendtskab med de helt store bevægelser, personer og tanker, men også med det, der foregår i historiens udkant: det skæve, ujævne, modstandsdygtige. Som udgangspunkt behandler kurset hele kristendommens historie, dog lægges der særlig emfase på den vestlige, nordiske og ikke mindst danske del af historien.

 

Forberedelse:

Til hver dobbelttime læses grundbogsstof. Der regnes med 3 timers forberedelse. I timerne kontekstualiseres, diskuteres og nuanceres læsningen.

Vi er i gang med at få en lærebog (M. Jung, Kirchengeschichte, Göttingen 2010) oversat til dansk. Oversættelsen bliver gjort tilgængelig i starten af semestret. Grundbogen suppleres med kildetekster og tekster om kirkens historie i Danmark, som gøres tilgængelige i Absalon.

Se studieordningen
Undervisningen gives i form af forelæsninger, eksaminatorier og kollokvier.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 210
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
Skriftlig stedprøve af 2 timers varighed med begrænsede hjælpemidler.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Bedømmes af underviser
Eksamensperiode

Sommereksamen