TEMP003090 Valgfag 1: Køn, krop og intimitet i nordisk litteratur fra romantikken til i dag

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Body, gender and intimacy in Nordic literature from romanticism to the present day

Kursusindhold

På kurset undersøger vi, hvordan forestillinger om køn, krop og intime relationer har ændret sig i de sidste 200 år og hvordan disse forandringer kommer frem i nordisk litteratur. Litterære tekster italesætter og dermed former vores opfattelse af krop og køn og giver deres bud på, hvad der betragtes som rigtigt og forkert, sundt og sygt, forførisk og frastødende. For at forstå disse sammenhænge på en nuanceret måde skal vi læse nogle af kønsforskningens sværvægtere som Simone de Beauvoir og Judith Butler, samt sociologiske tekster, hvor der reflekteres over intimitetens forandring i det moderne samfund. Derudover skal vi beskæftige os med Donna Haraway, der arbejder med idéen om posthumane relationer på tværs af arter.

 

Kurset former sig over følgende tre epoker:

1. Den ”intime offentlighed” i nordisk litteratur 1830-1880. Her skal vi undersøge kvindelige og mandlige forfatteres bidrag til debatten om kvindens frigørelse, seksualmoral og fri kærlighed.

2. Perioden 1910-1940:Den heteroseksuelle norm under pres. I 1900-tallets første tiår bliver ’homoseksualitet’ et offentligt anliggende for videnskab og medierne, men også et vigtigt emne i litteraturen. Vi skal undersøge tekster, der udfordrer forestillingen om ”heteroseksuel normalitet”, herunder Karen Blixens ”Aben“ (1934) og selvbiografien Fra mand til kvinde: Lili Elbes bekendelser (1831).

3. Intimitet og kropslighed i samtidslitteratur. I 1970’erne og fremover sættes kroppen på den politiske agenda. Men hvad menes egentlig med sloganet at det private er politisk? Og hvilke narrative strategier anvendes, for at diskutere køn og krop på en ny, ofte ”queer” måde? Vi læser forfattere som Bjørn Rasmussen, Ida Marie Hede, Jonas Eika og Luka Holmgaard, der fortæller om intimitetens nye former.

 

Der vil blive udfærdiget et kompendium med teoretiske og andre tekster. De fleste romanværker der indgår i pensum, skal de studerende selv anskaffe.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • moderne litterære tekster om krop, køn og kærlighed med forståelse for deres betydning i en bredere faglig sammenhæng.
 • relevante teorier og metoder.


Færdigheder i at:

 • anvende litteraturfagets videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for moderne litteratur med fokus på intime relationer
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.


Kompetencer i at:

 • indplacere moderne litteratur om intime relationer i en relevant kønsteoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt.
 • arbejde selvstændigt med et emne.

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
2012-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Kurset er udformet som et arbejdfællesskab bestående af forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og nærlæsninger. Det forventes at deltagerne bidrager aktivt til undervisningen og holder et gruppeoplæg om et udvalgt emne om krop, køn og kærlighed i moderne nordisk litteratur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages under Dansk BA 2012-ordningen, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen