SVEK13114U Besætningsrådgivning og Veterinær Folkesundhed

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Herd Health Consultancy and Veterinary Public Health

Uddannelse

Veterinærmedicin, kandidatuddannelse - differentieringskursus (valgfag)

Kursusindhold

Kursus giver en introduktion til dyrlægers funktioner som besætningsdyrlæge og embedsdyrlæge med fokus på One Health-tilgang til sygdomsbekæmpelse og forebyggelse samt bæredygtighed af husdyrproduktion mere generelt.
Kurset er faglig forudsætning for at kunne tilmelde sig valgfagskurserne 'Besætningssundhed' (SVEK13111) og 'One Health' (SVEK13112).

Kurset gennemføres hovedsageligt som heldagsundervisning i 4 uger i træk.

Kurset omfatter udover nedennævnte emner et fællesmodul (2½ dag) for veterinærmedicinske og medicinske kandidatstuderende vedrørende One-Health-tilgang til håndtering af antiobiotikaresistens og evidensbaseret beslutningstagning vedr. brug af antibiotika.

Det veterinærstuderendes digitale og dataanalytiske færdigheder trænes i et flerdagsforløb med fokus på anvendt statistik og epidemiologi, der flettes ind i og underbygger nedenstående emner. Dette er relevant for begge differentieringer.

Ligeledes relevant for begge differentieringer afholdes et 2-dags kommunikationsseminar, der arbejder med bl.a. gruppedynamik, konflikthåndtering og kommunikation med klienter, landmænd, kollegaer mm. 
Emnerne fra kommunikationsseminaret repeteres og øves løbende igennem resten af kurset, både individuelt, i grupper og i hele holdet.

Funktioner som besætningsdyrlæge:
Introduktion til funktionerne som besætningsdyrlæge samt rammer/vilkår for husdyrproduktion. Undervisningen er gruppe- og problembaseret heldagsundervisning med udgangspunkt i et eller flere besøg i en privat produktionsdyrsbesætning med undersøgelser af dyr og miljø samt indsamling og analyse af egne data og yderligere datagrundlag. De studerende behandler delemner, der under fællessamlinger diskuteres som væsentlige elementer i besætningsanalyse med forslag til velfunderede interventionsforslag tilknyttet diskussion af rådgivningens tilgang, fx. kommunikation med landmand/klient. Forskelle i rammer og vilkår af dyrlægefunktioner for forskellige produktionsdyrsarter berøres ligeledes. 

Dyrlægens funktioner inden for Veterinær Folkesundhed/One Health: 
I kurset arbejdes med funktionerne som embedsdyrlæge og dyrlæge ansat i erhvervsorganisationer samt en introduktion til veterinærers rolle i One Health-tilgangen til håndtering af sygdomme, der opstår og spredes mellem dyr, mennesker og miljø herunder via fødevarer. Endvidere skal denne kursusdel demonstrere samspillet mellem dyrlægefunktioner i primærproduktionen og embedsdyrlægefunktionerne, inkl. den enkelte dyrlæges ansvar og funktion i nationale sundhedsprogrammer vedr. zoonoser og smitsomme sygdomme hos dyr. Der arbejdes endvidere med værktøjer til vurdering af bæredygtighed og klimaaftryk af husdyrproduktioner.

Det er målet, at de studerende lærer, hvorledes de forskellige nationale hhv. frivillige/certificeringsprogrammer systematisk udvikles til at understøtte sygdomsforebyggelsen, dyrevelfærden og bæredygtigheden ikke bare i enkelte besætninger, men også på sektor- og nationalt niveau. Der arbejdes endvidere med dyrlægers ansvar og opgaver i relation til international bekæmpelse- og forebyggelse af husdyrsygdomme og zoonotiske infektioner.

Undervisningen er heldagsundervisning baseret på en blanding af workshops med dyrlæger fra relevante institutioner, ekskursioner/virksomhedsbesøg, gruppearbejde og udvikling af undervisningsmateriale til brug ved workshops og rapportskrivning. Et væsentligt element vil være en beskrivelse af, hvorledes dyrlæger bidrager med lederskab i relation til de gennemgående emner. De studerendes indsats og slutprodukt i form af rapporter og reflekterende skriv skal godkendes af den kursusansvarlige.

Kurset danner grundlag for det videre arbejde på begge differentieringer i hhv. One Health og Besætningssundhed.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden (kendskab og forståelse)

 • beskrive de overordnede rammer og vilkår for husdyrproduktion, der er nødvendige at kende for at dyrlægen kan forholde sig meningsfuldt til bæredygtighed af husdyrproduktion (sundhed og smittebeskyttelse, velfærd hos dyr og mennesker, behandlingsmuligheder og antibiotikaforbrug, forebyggelse af sygdomme, fodring og økonomi)
 • redegøre for principper og begreber i centrale offentlige og private styrings-, rådgivnings- og kontrolprogrammer, herunder udvise kendskab til produktionsstyring, populationsmedicin, præventiv veterinærmedicin og veterinær folkesundhed, dyrevelfærdsvurderinger, smittebeskyttelse, vurderingssystemer for klimaeffekter samt mere holistiske bæredygtighedsvurderinger
 • redegøre for besætnings- og embedsdyrlægers roller og opgaver i primærproduktionen ifølge gældende lovgivning
 • redegøre for og forholde sig kritisk til muligheder for implementering af simple kvantitative og kvalitative analysemetoder i feltarbejde med besætninger, branche- og myndighedsarbejde
 • kende til muligheder for implementering af metoder/begreber til (dyresundheds)økonomiske analyser
 • redegøre for de centrale principper for formidling, kommunikation og læring i dyrlægens kontekster, herunder betydningen af abstraktionsniveauer, værdier og holdninger (etik)
 • forklare, hvorledes dyrlæger spiller en essentiel rolle i One Health-tilgangen til sundhedsfremme hos dyr og mennesker.

 

Færdigheder (anvendelse af redskaber, metoder og begrebsfortrolighed):

 • planlægge systematisk indsamling af observationer og undersøgelser af dyr, miljø og praksisser i husdyrpopulationer med henblik på at forstå, analysere og stille forslag til løsninger, behandlinger og interventioner
 • gennemføre simple statistiske og epidemiologiske analyser af data fra egne undersøgelser eller eksisterende databaser i et relevant software 
 • læse og forstå outputs fra klima- og bæredygtighedsvurderingersværktøjer og kunne diskutere disse med primærproducenter
 • organisere egen læring gennem projektplanlægning og etablering af samarbejde med vejledere og medstuderende
 • opsøge og anvende litteratur af relevans for kursusemnerne
 • bringe kendt viden fra forudsætningsfagene samt ny viden i aktion i en helhedsorienteret tilgang til indsamling af data (inkl. sygdomsdiagnostik i relevante populationer og på individniveau)
 • beskrive og diskutere problemkomplekser og mulige kontekstafhængige interventioner i husdyrpopulationer
 • bruge de centrale begreber, der er nødvendige for formidling af biologiske, praktiske og tekniske veterinære emner i primærproduktion, fødevaresikkerhed og One Health-tilgangen til bekæmpelse og forebyggelse af sygdomme, til klienter/kunder og fagfæller.


Kompetencer (bringe viden og færdigheder i spil i forskellige situationer):

 • være forberedt på at kunne agere fagligt forsvarligt i funktionerne som besætningsdyrlæge for betydende produktionsdyrearter i henhold til gældende dansk lovgivning og grøn omstilling og bæredygtighed mere generelt
 • komme med konstruktive input til helhedsorienterede og relevante løsninger af problemstillinger relateret til sundhed, velfærd og fødevaresikkerhed i en besætning under afvejning af værdier og holdninger hos besætningsejeren/​driftslederen inklusiv økonomiske overvejelser, personale i besætningen, lovmæssige reguleringer, hensyntagen til bæredygtighed i primærproduktionen samt den studerendes egne værdier og holdninger
 • kende funktionerne som embedsdyrlæge i relation til forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme (herunder eksotiske sygdomme), zoonotiske infektioner og fødevarebårne infektioner, jf. gældende dansk og international lovgivning i prototypiske situationer
 • bidrage til planlægning af relevante forslag til løsning af problemstillinger relateret til bekæmpelse af eksotiske og endemiske husdyrsygdomme, zoonotiske infektioner og fødevarebårne sygdomme under afvejning af national og international lovgivning i prototypiske situationer
 • udvikle skriftligt materiale til brug af andre studerende i kurset
 • anvende ovenstående kompetencer i formidling af veterinærvidenskabelig viden til at bidrage til iværksættelse af en One Health-tilgang til løsning af udfordringer for dyr, mennesker og vores fælles miljø, herunder indgå aktivt i diskussioner af grøn omstilling og bæredygtighed i animalsk baseret fødevareproduktion.

Diverse materialer vil delvist blive stillet til rådighed af underviserne via læringsplatform.
Skal delvist opsøges af de studerende (et læringsmål).
Vil til en vis grad skulle udvikles af de studerende selv (et læringsmål).

Bogen 'Control and Eradication of Endemic Infectious Diseases in Cattle' af Hans Houe, Liza Rosenbaum Nielsen og Søren Saxmose Nielsen (2014) benyttes som grundlag for undervisning om systematisk sygdomsbekæmpelse.

 

Godkendte kursusattester på følgende kurser:
SVEK13043U Veterinary Imaging
SVEK13002U Akutmedicin, obstetrik, intensiv terapi og klinisk anæstesiologi
SVEK13023U Almen klinisk praksis familiedyr
SVEK13008U Almen klinisk praksis, store husdyr
SVEK13006U Praktisk besætningsrådgivning og kødkontrol
SVEK13044U Veterinary Paraclinics
Beståede følgende kurser Medicin, kirurgi og reproduktion - mindre og store husdyr SVEK13005 og SVEK13004.
Alle obligatoriske kurser/aktiviteter i den veterinære kandidatuddannelse
undtagen Dyrevelfærdsvurdering og Retsmedicin, og det veterinære speciale.
Det pædagogiske princip er det eksemplariske princip udmøntet gennem problembaseret læring og projektarbejde i samspil med vejledere. Gennem de studerendes arbejde med en privat kommerciel besætning og fødevarevirksomheder, samt offentlige veterinærmyndigheder vil de studerende sammen med vejledere udvikle prototypiske eksempler på helhedsorienterede beskrivelser og analyser af kontekster og relevante forslag til løsninger af komplicerede problemer centreret omkring fødevareproduktionen. Det er et centralt element i kursus, at de studerende i maksimalt omfang selv skal planlægge projektarbejdet (herunder frembringelse af relevante informationer og undervisning af hinanden) og vejledningsforløbet.

Evalueringsmodel: Dialogbaseret
Kurset indgår som en obligatorisk indledende del af differentieringsforløbende i 'Besætningsundhed (SVEK13111U) og 'One Health' (SVEK13112U) og kan i øvrigt vælges af studerende på alternativ differentiering.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 21
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Ekskursioner
 • 40
 • Projektarbejde
 • 55
 • I alt
 • 138
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Aktiv deltagelse i undervisning og gruppearbejde forventes, og kollektiv feedback gives i både grupper og fællessamlinger ved holdundervisning.
Feedback sker ved interaktive sessioner og refleksionsessioner undervejs i kurset.
Studerende giver peer-feedback til anden gruppes rapport. 

Point
5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
De studerendes indsats i projektarbejde indgår i vurderingen.
Peer-feedback og skriftlig rapport samt diskussion af rapportens indhold vurderes af den kursusansvarlige.

Indsats i kursets aktiviteter vurderes over hele kursets 4-ugers periode, herunder på ekskursioner til besætninger, institutioner og virksomheder.

Fremmøde er obligatorisk på kursets sidste dag, som er dedikeret vidensudveksling med fremlæggelse og diskussion af kursusrapporter (konference-format).
Krav til indstilling til eksamen

Afleveret kursusrapport (gruppeopgave) og peer-feedback på anden gruppes rapport afleveret.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. Èn bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden (kendskab og forståelse)

 • beskrive de overordnede rammer og vilkår for husdyrproduktion, der er nødvendige at kende for at dyrlægen kan forholde sig meningsfuldt til bæredygtighed af husdyrproduktion (sundhed og smittebeskyttelse, velfærd hos dyr og mennesker, behandlingsmuligheder og antibiotikaforbrug, forebyggelse af sygdomme, fodring og økonomi)
 • redegøre for principper og begreber i centrale offentlige og private styrings-, rådgivnings- og kontrolprogrammer, herunder udvise kendskab til produktionsstyring, populationsmedicin, præventiv veterinærmedicin og veterinær folkesundhed, dyrevelfærdsvurderinger, smittebeskyttelse, vurderingssystemer for klimaeffekter samt mere holistiske bæredygtighedsvurderinger
 • redegøre for besætnings- og embedsdyrlægers roller og opgaver i primærproduktionen ifølge gældende lovgivning
 • redegøre for og forholde sig kritisk til muligheder for implementering af simple kvantitative og kvalitative analysemetoder i feltarbejde med besætninger, branche- og myndighedsarbejde
 • kende til muligheder for implementering af metoder/begreber til (dyresundheds)økonomiske analyser
 • redegøre for de centrale principper for formidling, kommunikation og læring i dyrlægens kontekster, herunder betydningen af abstraktionsniveauer, værdier og holdninger (etik)
 • forklare, hvorledes dyrlæger spiller en essentiel rolle i One Health-tilgangen til sundhedsfremme hos dyr og mennesker.

 

Færdigheder (anvendelse af redskaber, metoder og begrebsfortrolighed):

 • planlægge systematisk indsamling af observationer og undersøgelser af dyr, miljø og praksisser i husdyrpopulationer med henblik på at forstå, analysere og stille forslag til løsninger, behandlinger og interventioner
 • gennemføre simple statistiske og epidemiologiske analyser af data fra egne undersøgelser eller eksisterende databaser i et relevant software 
 • læse og forstå outputs fra klima- og bæredygtighedsvurderingersværktøjer og kunne diskutere disse med primærproducenter
 • organisere egen læring gennem projektplanlægning og etablering af samarbejde med vejledere og medstuderende
 • opsøge og anvende litteratur af relevans for kursusemnerne
 • bringe kendt viden fra forudsætningsfagene samt ny viden i aktion i en helhedsorienteret tilgang til indsamling af data (inkl. sygdomsdiagnostik i relevante populationer og på individniveau)
 • beskrive og diskutere problemkomplekser og mulige kontekstafhængige interventioner i husdyrpopulationer
 • bruge de centrale begreber, der er nødvendige for formidling af biologiske, praktiske og tekniske veterinære emner i primærproduktion, fødevaresikkerhed og One Health-tilgangen til bekæmpelse og forebyggelse af sygdomme, til klienter/kunder og fagfæller.


Kompetencer (bringe viden og færdigheder i spil i forskellige situationer):

 • være forberedt på at kunne agere fagligt forsvarligt i funktionerne som besætningsdyrlæge for betydende produktionsdyrearter i henhold til gældende dansk lovgivning og grøn omstilling og bæredygtighed mere generelt
 • komme med konstruktive input til helhedsorienterede og relevante løsninger af problemstillinger relateret til sundhed, velfærd og fødevaresikkerhed i en besætning under afvejning af værdier og holdninger hos besætningsejeren/​driftslederen inklusiv økonomiske overvejelser, personale i besætningen, lovmæssige reguleringer, hensyntagen til bæredygtighed i primærproduktionen samt den studerendes egne værdier og holdninger
 • kende funktionerne som embedsdyrlæge i relation til forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme (herunder eksotiske sygdomme), zoonotiske infektioner og fødevarebårne infektioner, jf. gældende dansk og international lovgivning i prototypiske situationer
 • bidrage til planlægning af relevante forslag til løsning af problemstillinger relateret til bekæmpelse af eksotiske og endemiske husdyrsygdomme, zoonotiske infektioner og fødevarebårne sygdomme under afvejning af national og international lovgivning i prototypiske situationer
 • udvikle skriftligt materiale til brug af andre studerende i kurset
 • anvende ovenstående kompetencer i formidling af veterinærvidenskabelig viden til at bidrage til iværksættelse af en One Health-tilgang til løsning af udfordringer for dyr, mennesker og vores fælles miljø, herunder indgå aktivt i diskussioner af grøn omstilling og bæredygtighed i animalsk baseret fødevareproduktion.