SVEK13111U Besætningssundhed

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Herd Health Management

Uddannelse

Veterinærmedicin, kandidatuddannelse - differentieringskursus (valgfag)

Kursusindhold

Overordnet mål: Den studerende skal gennem projektarbejde med og i industrialiserede besætninger med produktionsdyr lære sig at være en nøgleperson i videnskabeligt baseret løsning af komplicerede problemer vedr. sundhed, frugtbarhed og velfærd samt deraf afledte konsekvenser for produktion og profitabilitet i besætningerne.

Pædagogisk princip: Husdyrproduktionen er i en konstant og ret uforudsigelig omstrukturering, hvor besætningernes størrelse og kompleksitet er konstant stigende. Derfor er der et udtalt behov for, at de kommende udbydere af veterinære serviceydelser erhverver adaptive kompetencer. Simpel adoption af statisk fakta-baseret paratviden er helt utilstrækkelig. Derfor er undervisningen baseret på det eksemplariske princip udmøntet gennem projektarbejde i tæt interaktion med vejledere. De studerende skal herved med vejledning lære sig at lære at udvikle forslag til løsninger på komplicerede problemer med anvendelse af holdbare videnskabelige principper og metoder. 
 

Struktur: Kursus er opdelt i to dele:

Del A: Gruppevis selvstændigt arbejde (med ad hoc vejlederstøtte) med en industrialiseret husdyrbesætning – frivilligt valg mellem sohold og malkekøer (10 ugers forløb).

Del B: Valgfrit ’projekt’ (3 ugers forløb, svarende til 4 ECTS). Den studerende kan udvikle specialkompetencer inden for bl.a. følgende rammer/emner: Diagnostik og rådgivning i besætninger med fjerkræ, fisk, mink og små drøvtyggere (såfremt kompetent vejledning er tilrådighed), håndværksorienterede ophold i private dyrlægepraksis eller diagnostiske laboratorier, udlandsophold samt deltagelse i formaliserede kurser udbudt af de enkelte veterinære fagområder rettet mod animalsk fødevareforsyning (fx vedr. fødevaresikkerhed, One Health og avanceret enkeltdyrsdiagnostik).
 

Detaljer om del A:

Gruppevis projektarbejde i et omfang svarende til 17,5 ECTS.

Grupperne skal arbejde selvstændigt (med ad hoc vejlederstøtte) med en industrialiseret husdyrbesætning med sohold eller malkekøer. Kravene til rapportens generelle faglige emner er specificeret i læringsmålene. Da produktionsvilkår, rådgivningsprogrammer, dataadgang, analyseprogrammer og lovgivning er under konstant ændring, er kravene til projektarbejdet specificeret i et detaljeret sæt spilleregler, der bliver opdateret forud for hver kursusstart. Kravene skal afspejle de faglige krav, der til enhver tid kan stilles til en professionelt arbejdende dyrlægepraksis, der er specialiseret inden for husdyrproduktion. Aflevering af rapport er en forudsætning for at gå til eksamen, og rapporten danner udgangspunkt for besvarelse af eksamensspørgsmålene.

Detaljer om del B:

Valgfrit ’projekt’ (svarende til 4 ECTS med udgangspunkt i april for at muliggøre gennemførelse af del B projektforløb på tværs af del A grupperne).

Den studerende kan udvikle specialkompetencer inden for bl.a. følgende rammer/emner: Diagnostik og rådgivning i besætninger med fjerkræ, fisk, mink og små drøvtyggere (såfremt kompetent vejledning er til rådighed), håndværksorienterede ekstern praktisk træning (EPT) i private dyrlægepraksis eller diagnostiske laboratorier i ind- og udland samt deltagelse i formaliserede kurser udbudt af de enkelte veterinære fagområder rettet mod animalsk fødevareforsyning (fx vedr. fødevaresikkerhed, One Health og avanceret enkeltdyrsdiagnostik).  De enkelte studerende skal selv bidrage til planlægning af projektet/undervisningen (et element af læringsmålene). Da emner og muligheder i vid udstrækning bestemmes af et dynamisk udbud og efterspørgslen af disse, vil mulighederne og godkendelseskravene før hver kursusstart blive beskrevet i et særskilt dokument.

Den studerende skal føre logbog over relevante aktiviter under opholdet og de og dertil tilknyttede akademiske refleksioner. På vegne af den kursusansvarlige skal aktiviteterne i projektet og udbyttet af undervisningen godkendes af den ansvarlige underviser for hhv. kvæg og svin som forudsætning for at gå til eksamen.

Målbeskrivelser

Det meget selvstændige projektbaserede arbejde med komplekse organisationer som husdyrbesætninger skal få de studerende til at udvikle kompetencer til at tilvejebringe forskningsbaserede løsningsforslag på et bredt spektrum af komplicerede tværfaglige problemer i husdyrbesætninger med alle dyrearter samt i analoge organisationer som fx offentlige kontrolinstanser og konsulentvirksomhed. Kursus’ integration af videnskabelige begrebsapparater og redskaber vil give de studerende et solidt fundament for et evt. ph.d.-studium.

Efter endt kursus skal den studerende være i stand til:

Viden:

At kende de overordnede rammer og vilkår (kontekst) for husdyrproduktion, der til enhver tid er nødvendige at kende, for at dyrlægen meningsfuldt kan foreslå og videnskabeligt evaluere (evidens) løsninger på problemer vedr. sundhed, velfærd og frugtbarhed (behandling og forebyggelse).

At forstå principper og begreber i centrale offentlige og private styrings-, rådgivnings- og kontrolprogrammer, herunder kendskab til produktionsstyring, populationsmedicin, ’Veterinary Public Health’/’Food Supply Veterinary Medicine’, sundhedsbegreber, velfærdsvurdering og biosecurity.

At forstå baggrund, mål og instrukser for dyrlægers roller i primærproduktionen som de til enhver tid er fastlagt i dansk lovgivning, herunder samspillet mellem besætningsdyrlægernes og embedsdyrlægernes opgaver.

At forstå følgende begreber til karakterisering og evaluering af videnskabelige (kausale) begrundelser for forklaringer (evidens) på fænomener af relevans for dyrlægens rådgivning/beslutninger: Sikkerhed, verifikation, validering (kvalitetssikring), falsifikation, eksperiment vs. observation, klassifikation, teori vs. empiri, deduktion (logik) vs. induktion (’grounded theory’/'fænomenologi'), hypotese, abduktion (’bedste forklaring’), enkelhed, konsistens, konservatisme (’nul-hypotese’), dybde, omfang, integration/kohærens (’rød tråd’), frugtbarhed (nytte), hermeneutik (fortolkning), positivisme vs. konstruktivisme og erkendelsesinteresser (habilitet/etik).

At kende formål og principper i følgende analysemetoder: Kvalitative vs. kvantitative metoder, tidsserieanalyse (monitorering), multivariable analyser (kontinuert og dikotom responsvariabel), analyse af tid-til-hændelse, konfundering vs. vekselvirkning og tekstanalyse.    

At forstå formål og principper i følgende metoder/begreber til økonomi-orienterede analyser: Risikoanalyse (analyse, management og kommunikation), partielt budget, diskontering, beslutningstræ, simulering (dynamisk vs. statisk, deterministisk vs. probabilistisk/​stokastisk) og optimering.

At forstå de centrale principper for formidling, kommunikation og læring i besætningsdyrlægens kontekster, herunder argumentets grundstruktur (påstand, belæg, hjemmel osv.) og betydningen af abstraktionsniveauer, værdier og holdninger (etik).

Færdigheder:

At planlægge egen læring gennem projektplanlægning og etablering af samarbejde med vejledere.

At opsøge og vurdere litteratur vedr. kursusemnerne efter videnskabelige kriterier jf. begreberne beskrevet i listen over vidensemner ovenfor.

At kunne organisere (studiedesign) og gennemføre opsamling af data (inkl. sygdomsdiagnostik i besætningskontekst og på individniveau) samt håndtere og analysere data vedrørende sundhed, velfærd samt frugtbarhed og relationer til produktion og produktionsøkonomi (kvantitative og kvalitative metoder jf. listen over vidensemner ovenfor).

At beskrive problemkomplekser og formulere forslag til interventioner i besætninger baseret på en videnskabelig analyse beskrevet ved videnskabelige kriterier jf. begreberne beskrevet i listerne over viden og færdigheder.

At formidle komplicerede biologiske, praktiske og tekniske veterinære emner vedr. primærproduktionen til klienter/kunder og fagfæller ved anvendelse af dækkende og præcise termer (jf. ovenfor).

Kompetencer:
At bestride funktionen som besætningsdyrlæge for betydende dyrearter (produktionsdyr) jf. gældende dansk lovgivning (prototypiske situationer).

At anvende viden og færdigheder beskrevet ovenfor til at udvikle, foreslå eller vurdere forslag til helhedsorienteret løsning af komplicerede problemer relateret til sundhed, velfærd og frugtbarhed) i en besætning med sohold eller malkekøer under behørig afvejning af værdier og holdninger hos besætningsejeren (inklusive økonomi), personale i besætningen, lovmæssige reguleringer (inklusive hensyntagen til fødevaresikkerhed i primærproduktionen) samt den studerendes egne værdier og holdninger. Sker ved deduktion fra prototypiske situationer.

Skal opsøges af de studerende (et læringsmål)

Godkendte kursusattester på følgende kurser:
SVEK13043U Veterinary Imaging
SVEK13002U Akutmedicin, obstetrik, intensiv terapi og klinisk anæstesiologi
SVEK13023U Almen klinisk praksis familiedyr
SVEK13008U Almen klinisk praksis, store husdyr
SVEK13006U Praktisk besætningsrådgivning og kødkontrol
SVEK13044U Veterinary Paraclinics
Beståede følgende kurser Medicin, kirurgi og reproduktion - mindre og store husdyr SVEK13005 og SVEK13004.
Alle obligatoriske kurser/aktiviteter i den veterinære kandidatuddannelse undtagen retsmedicin og det veterinære speciale.
Det pædagogiske princip er det eksemplariske princip udmøntet gennem projektarbejde i tæt samspil med vejledere. Gennem de studerendes arbejde med private kommercielle besætninger vil de studerende sammen med vejledere udvikle prototypiske eksempler på helhedsorienterede beskrivelser og analyser af besætninger (kontekster) og relevante forslag til løsninger af komplicerede problemer centreret omkring sundhed, velfærd og frugtbarhed. Det er et centralt element i kursus, at de studerende i maksimalt omfang selv skal planlægge projektarbejdet (herunder frembringelse af relevante informationer) og vejledningsforløbet.

Evalueringsmodel: Dialogbaseret
Størsteparten af kursus er baseret på arbejde med/i private besætninger uden for campus. Størsteparten af undervisningen foregår som projektvejledning.

Parallelt med nærværende kursus foregår der aktiviteter af mindre omfang i kursus Retsmedicin og velfærd.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 64
 • Projektarbejde
 • 459
 • Vejledning
 • 64
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 591
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
21,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn ved KUs eksamenshuse.
Eksaminanden får komponenter af besætningsrapporter, som de kan forekomme i praksis, og som omfatter den dyreart, vedkommende studerende har arbejdet med i kursus. Baseret på disse komponenter skal eksaminanden demonstrere, i hvilket omfang et repræsentativt udsnit af læringsmålene er nået.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendelse af del A og B (af de ansvarlige for delområder inden for disse jf. ovenstående).
Aflevering af projektrapport i del A.
Bestået kursus SVEK13113U/SVEK13114U Besætningsrådgivning og Veterinær Folkesundhed

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ved KUs eksamenshuse er der følgende programmer til rådighed:

SAS – Statistikprogram

Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen)

http://fodevet.lovportaler.dk

http://www.foedevarestyrelsen.dk/

https://www.retsinformation.dk/

http://promedicin.dk

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur. Flere bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden
At kende de overordnede rammer og vilkår (kontekst) for husdyrproduktion, der til enhver tid er nødvendige at kende, for at dyrlægen meningsfuldt kan foreslå og videnskabeligt evaluere (evidens) løsninger på problemer vedr. sundhed, velfærd og frugtbarhed (behandling og forebyggelse).

At forstå principper og begreber i centrale offentlige og private styrings-, rådgivnings- og kontrolprogrammer, herunder kendskab til produktionsstyring, populationsmedicin, ’Veterinary Public Health’/’Food Supply Veterinary Medicine’, sundhedsbegreber, velfærdsvurdering og biosecurity.

At forstå baggrund, mål og instrukser for dyrlægers roller i primærproduktionen som de til enhver tid er fastlagt i dansk lovgivning, herunder samspillet mellem besætningsdyrlægernes og embedsdyrlægernes opgaver.

At forstå følgende begreber til karakterisering og evaluering af videnskabelige (kausale) begrundelser for forklaringer (evidens) på fænomener af relevans for dyrlægens rådgivning/beslutninger: Sikkerhed, verifikation, validering (kvalitetssikring), falsifikation, eksperiment vs. observation, klassifikation, teori vs. empiri, deduktion (logik) vs. induktion (’grounded theory’/'fænomenologi'), hypotese, abduktion (’bedste forklaring’), enkelhed, konsistens, konservatisme (’nul-hypotese’), dybde, omfang, integration/kohærens (’rød tråd’), frugtbarhed (nytte), hermeneutik (fortolkning), positivisme vs. konstruktivisme og erkendelsesinteresser (habilitet/etik).

At kende formål og principper i følgende analysemetoder: Kvalitative vs. kvantitative metoder, tidsserieanalyse (monitorering), multivariable analyser (kontinuert og dikotom responsvariabel), analyse af tid-til-hændelse, konfundering vs. vekselvirkning og tekstanalyse.

At forstå formål og principper i følgende metoder/begreber til økonomi-orienterede analyser: Risikoanalyse (analyse, management og kommunikation), partielt budget, diskontering, beslutningstræ, simulering (dynamisk vs. statisk, deterministisk vs. probabilistisk/​stokastisk) og optimering.

At forstå de centrale principper for formidling, kommunikation og læring i besætningsdyrlægens kontekster, herunder argumentets grundstruktur (påstand, belæg, hjemmel osv.) og betydningen af abstraktionsniveauer, værdier og holdninger (etik).

Færdigheder:
At opsøge og vurdere litteratur vedr. kursusemnerne efter videnskabelige kriterier jf. begreberne beskrevet i listen over vidensemner ovenfor.

At kunne organisere (studiedesign) og gennemføre opsamling af data (inkl. sygdomsdiagnostik i besætningskontekst og på individniveau) samt håndtere og analysere data vedrørende sundhed, velfærd samt frugtbarhed og relationer til produktion og produktionsøkonomi (kvantitative og kvalitative metoder jf. listen over vidensemner ovenfor).

At beskrive problemkomplekser og formulere forslag til interventioner i besætninger baseret på en videnskabelig analyse beskrevet ved videnskabelige kriterier jf. begreberne beskrevet i listerne over viden og færdigheder.

At formidle komplicerede biologiske, praktiske og tekniske veterinære emner vedr. primærproduktionen til klienter/kunder og fagfæller ved anvendelse af dækkende og præcise termer jf. begrebsfeltet ovenfor).

Kompetencer:
At bestride funktionen som besætningsdyrlæge for betydende dyrearter (produktionsdyr) jf. gældende dansk lovgivning (prototypiske situationer).

At anvende viden og færdigheder beskrevet ovenfor til at udvikle, foreslå eller vurdere forslag til helhedsorienteret løsning af komplicerede problemer relateret til sundhed, velfærd og frugtbarhed) i en besætning med sohold eller malkekøer under behørig afvejning af værdier og holdninger hos besætningsejeren (inklusive økonomi), personale i besætningen, lovmæssige reguleringer (inklusive hensyntagen til fødevaresikkerhed i primærproduktionen) samt den studerendes egne værdier og holdninger. Sker ved deduktion fra prototypiske situationer.