SVEK13013U Familiedyrssygdomme

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Advanced Companion Animal Track

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i veterinærmedicin - differentieringskursus (valgfag)

Kursusindhold

 

Den studerende gennemfører kliniske rotationer på ugebasis. Hvert rotationsmodul har et studenterantal fra 12-15. Der er rotationer indenfor specialkirurgi, intern medicin, akut medicin, onkologi, neurologi, kardiologi, klinisk ernæring, anæstesi, billeddiagnostik og klinisk patologi. Via eksternt praktikophold (EPT) kommer de studerende til at stifte bekendtskab med privat familiedyrspraksis (dyreklinik/-hospital) med fokus på kommunikation og praksismanagement. Under EPT føres logbog, hvor den studerende beskriver de kliniske cases, de har været involveret i under praktikopholdet. Praktikstedet er typisk et moderne dyrehospital/klinik med minimum en specialiseret dyrlæge tilknyttet (minimum fagdyrlægeniveau).

Kurset omfatter herudover et indledende fællesmodul for veterinærmedicin- og medicinstuderende vedrørende One-Health udfordringer relateret til håndtering af antiobiotika resistens i klinisk praksis.

 

 

Målbeskrivelser

Kursets formål
Videregående klinisk uddannelse i intern medicin og kirurgi, således, at den studerende efter kandidateksamen kan fungere som assistent i moderne specialiseret smådyrspraksis eller varetage en veterinær turnusuddannelse (internship) på universitetshospital i Europa eller USA/Canada.
Integrere grundlæggende klinisk viden inden for kommunikation, problemorienteret udredning herunder kliniske og parakliniske undersøgelser, kliniske beslutningsprocesser, behandling, management og opfølgning i moderne mindre husdyrs praksis

Efter gennemførelse af differentieringen Mindre husdyr skal den veterinærmedicinske kandidat kunne:

Viden:
Forklare klinisk undersøgelse, problemorienteret udredning, klinisk patologiske og andre parakliniske diagnostiske metoder herunder resultater og fortolkning, kliniske beslutningsprocesser, patofysiologiske mekanismer, behandling, management og opfølgning i moderne specialiseret smådyrspraksis
Forklare særligt relevante zoonotiske sygdomme i specialiseret smådyrspraksis.
Forklare indikationer, behandlingsprincipper, virkningsmekanismer, tekniske procedurer herunder anæstesi og operationer samt komplikationer og bivirkninger for de vigtigste behandlingsformer i moderne henvisningspraksis.
Forklare indikationer, fysiske principper, udførelse, tolkning samt risiko og komplikationer for de vigtigste diagnostiske modaliteter i moderne henvisningspraksis

Færdigheder:
Gennemføre kommunikation, klinisk undersøgelse, problemorienteret udredning, diagnostiske metoder herunder resultater og fortolkning, kliniske beslutningsprocesser (bekræfte, lokalisere, sygdomsproces (DAMN-IT), diagnose), patofysiologiske mekanismer, behandling, management og opfølgning for de forekommende kirurgiske og medicinske sygdomme i moderne specialiseret smådyrspraksis
Anvende korrekt veterinærmedicinsk terminologi
Gennemføre et selvstændigt medicinsk interview med optagelse af anamnese med klient
Fastholde, træne og uddybe kliniske kompetencer og færdigheder
Selvstændigt etablere en udredningsplan for det syge dyr og stille diagnoseforslag
Selvstændigt diagnosticere og behandle livs- og funktionstruende tilstande
Udføre en regelret elektronisk problemorienteret journal.
Arbejde i teams med patientansvar for et lille antal patienter og således fungere som en form for dyrlægeassistent
Præsentere en patient i et fagligt forum både mundtligt og skriftligt
Deltage som en ressourceperson i kliniske specialservices
Skrive en epikrise til henvisende dyrlæge

Kompetencer:
Reflektere over egne muligheder og begrænsninger og kunne henvise til specialundersøgelse
Reflektere over betydningen af kontinuert efteruddannelse som dyrlæge i specialiseret smådyrspraksis
Tage ansvar for og planlægge kontinuert efteruddannelse som dyrlæge i specialiseret smådyrspraksis
Reflektere over vurdering af evidensbaserede behandlingsprincipper, herunder vurdering og kritik af relevant faglitteratur
Reflektere og forstå arbejdsopgaver og management ved drift af en moderne smådyrsklinik

Skal foreligge på Absalon fra instituttet senest en måned før kursusstart.

Godkendte kursusattester på følgende kurser:
SVEK13043U Veterinary Imaging
SVEK13002U Akutmedicin, obstetrik, intensiv terapi og klinisk anæstesiologi
SVEK13023U Almen klinisk praksis familiedyr
SVEK13008U Almen klinisk praksis, store husdyr
SVEK13006U Praktisk besætningsrådgivning og kødkontrol
SVEK13044U Veterinary Paraclinics
Beståede følgende kurser Medicin, kirurgi og reproduktion - mindre og store husdyr SVEK13005 og SVEK13004.
Undervisningsforløbet er opdelt i 4 moduler a 4 uger. Det eksterne praktikophold varer minimum 3 uger (kan fordeles på flere praktiksteder)
Klinik, kollokvier, stuegange og seminarer.

Evalueringsmodel: Spørgeskema
Engelsksproget undervisning kan forekomme.
Kravet til et eksterne praktiksted er: et moderne dyrehospital/​klinik med minimum en specialiseret dyrlæge tilknyttet (minimum fagdyrlægeniveau).
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 214
  • Klinik
  • 400
  • Praktik
  • 115
  • I alt
  • 729
Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
26,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Løbende bedømmelse
Kurset har individuel løbende evaluering i alle moduler med karaktergivning, hvor elementer som patientpræsentation i plenum og interkollegial kommunikation, mindre opgaver i specialservices/valgfag m.m. indgår i den løbende evaluering.
Krav til indstilling til eksamen

Obligatorisk fremmøde: Alle moduler skal godkendes ifa mødepligt (80% - opgjort pr. modul) og aktiv mødedeltagelse på kurset, hvor de overordnede kriterier for bedømmelse er gældende. One-Health grupperapporten skal godkendes.
Tilfredsstillende management af patient/klientopgaver og patientsimuleringer. Godkendte skriftlige opgaver. Den kursusansvarlige beslutter, hvilken ekstra undervisning/kliniktid den studerende skal deltage i, hvis fremmødet ikke er tilstrækkeligt eller deltagelsen tilfredsstillende.

Godkendt kursusattest kræver mindst 80% deltagelse i hvert af de 4 moduler, eksternt praktikophold og godkendt logbog - fravær på mere end 2 dage i rotationsdele af 1 uges varighed, som f.eks. anæstesi, billeddiagnostik og klinisk patologi, bliver erstattet af ekstra dage i de respektive services. 

Ved aktiv deltagelse menes tilstedeværelse samt engageret deltagelse i fysiske øvelser og teoretiske diskussioner.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:
Forklare klinisk undersøgelse, problemorienteret udredning, klinisk patologiske og andre parakliniske diagnostiske metoder herunder resultater og fortolkning, kliniske beslutningsprocesser, patofysiologiske mekanismer, behandling, management og opfølgning i moderne specialiseret smådyrspraksis
Forklare særligt relevante zoonotiske sygdomme i specialiseret smådyrspraksis.
Forklare indikationer, behandlingsprincipper, virkningsmekanismer, tekniske procedurer herunder anæstæsi og operationer samt komplikationer og bivirkninger for de vigtigste behandlingsformer i moderne henvisningspraksis.
Forklare indikationer, fysiske principper, udførelse, tolkning samt risiko og komplikationer for de vigtigste diagnostiske modaliteter i moderne henvisningspraksis

Færdigheder:
Gennemføre kommunikation, klinisk undersøgelse, problemorienteret udredning, diagnostiske metoder herunder resultater og fortolkning, kliniske beslutningsprocesser (bekræfte, lokalisere, sygdomsproces (DAMN-IT), diagnose), patofysiologiske mekanismer, behandling, management og opfølgning for de forekommende kirurgiske og medicinske sygdomme i moderne specialiseret smådyrspraksis
Anvende korrekt veterinærmedicinsk terminologi
Gennemføre et selvstændigt medicinsk interview med optagelse af anamnese med klient
Selvstændigt etablere en udredningsplan for det syge dyr og stille diagnoseforslag 
Udforme en regelret elektronisk problemorienteret journal.
Arbejde i teams med patientansvar for et lille antal patienter og således fungere som en form for dyrlægeassistent
Præsentere en patient i et fagligt forum både mundtligt og skriftligt
Deltage som en ressourceperson i kliniske specialservices
Skrive en epikrise til henvisende dyrlæge

Kompetencer:
Reflektere over egne muligheder og begrænsninger og kunne henvise til specialundersøgelse
Reflektere over vurdering af evidensbaserede behandlingsprincipper, herunder vurdering og kritik af relevant faglitteratur