SVEK13006U Praktisk besætningsrådgivning og kødkontrol

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Practical Herd Health Management and Meat Inspection

Uddannelse

Kandidat i veterinærmedicin - obligatorisk

Kursusindhold

Praktisk besætningsmanagement

Kurset omfatter simpel diagnostik på enkeltdyrs- og besætningsniveau, terapi og profylakse ved almindeligt forekommende sygdomme, forståelse af typiske produktionssystemer og managementprocedurer, risikofaktorer for sygdomme samt veterinær management af zoonoser og infektionssygdomme. Der tages udgangspunkt i danske forhold og aktuel lovgivning. Undervisningen er baseret på besætningsbesøg med kliniske undersøgelser af enkeltdyr og staldafsnit, øvelser, forelæsninger,  og selvstændigt arbejde med kvantitative data, cases og rapportskrivning. Rapporterne udleveres til deltagende landmænd og dyrlæger, så der lægges vægt på fagligt indhold og pædagogisk kommunikation.

De studerende skal efter at have gennemført kurset være i stand til at forstå basale diagnostiske, terapeutiske, præventive og sundhedsfremmende principper for at løse simple sygdomsmæssige problemer på besætningsniveau inklusive kvantitative metoder til analyse og præsentation af egen data, indsamlet ved besætningsbesøg. Kurset danner baggrund til at forstå kompleksitetsgraden af større besætningsrelaterede velfærds- og sundhedsudfordringer. De studerende vil opnå kompetencer i kommunikation og formidling til fagfæller og til besætningsejere/ansatte og være i stand til at implementere en etisk og dyrevelfærdsmæssig ansvarlig holdning overfor dyr, klienter og forbrugere.

Praktisk kødkontrol

Dansk og europæisk lovgivning og dermed forbundne regler herunder kontrollovgivning og kødkontrolcirkulæret, veterinære certifikater og handelsdokumenter, dyreværn på slagterier, HACCP og egenkontrol samt rollen for den offentlige veterinærtjeneste for kontrol med zoonotiske agens i slagterier vil blive dækket af forelæsninger. Status for kødkontrol i Danmark og perspektiverne for fremtidens kødkontrol herunder Public health aspekter i forhold til praktisk kødkontrol vil blive gennemgået ved forelæsninger og selvstudium. Endvidere vil der være korte lektioner og selvstudium om problemstillinger indenfor kødkontrol af fjerkræ og fisk.

Praktisk kødinspektion og -kontrol inklusive udvidet testning (verifikation) indøves ved undervisning på slagterier samt ved gennemgang af cases.

I grupper foretages der audit/tilsyn på slagteriet på slagteriskolen (ZBC Roskilde). Som forberedelse udformes tjeklister med henvisninger til krav i egenkontrolprogram, lovgivning mm, samt eventuel rengøringskontrol. Observationer fra tilsynet registreres og diskuteres efterfølgende. De færdige tjeklister afleveres og danner grundlag for beståelse af kursusdelen. Krav til udformning af tjeklister findes på Absalon.

De studerende vil opnå kendskab til principperne for kødkontrol i henhold til kødkontrolcirkulæret samt kødkontrolrelaterede aspekter for korrekt identifikation af parametre som berører animalske fødevarers kvalitet og sikkerhed. Endvidere vil de studerende opnå kendskab til EFSA´s dokumenter vedr. hvilke public healths hazards (biologiske farer) der er relevante for kødkontrol og hvordan man i kødkontrollen kan tage hånd om disse.

Kurset vil stimulere de studerende til at søge relevant litteratur samt træne deres evne til at løse kliniske problemer i en besætningsmæssig og i en public health sammenhæng.

Målbeskrivelser

De studerende skal udvise kendskab, færdigheder og kompetencer nødvendige for at opfylde kravene til funktionen som rådgivningsdyrlæge i besætninger samt varetage den veterinære kødkontrol.

Viden:

• Kunne beskrive principperne for praktisk besætningsmanagement i produktionssystemer.

• Forstå basale diagnostiske, terapeutiske, præventive og sundhedsfremmende principper for løsning af medicinske problemer på enkeltdyrs- og besætningsniveau, inklusive kvantitative metoder til analyse og præsentation af egen data, indsamlet ved besætningsbesøg.

• Beskrive kødkontrol og auditering/tilsyn i henhold til gældende lovgivning samt forstå public health hazards (biologiske) der dækkes af kødkontrol.

 

Færdigheder:

• Foretage en klinisk bedømmelse af alle grupper af dyr i kvæg- og svinebesætninger.

• Identificere åbenbare mangler i fodring, klima, stalde samt management.

• Tilvejebringe centrale nøgleindikatorer for sundhed, produktion, reproduktion og velfærd.

 • Anvende simple statistiske metoder på egne indsamlede data.
 •  

• Bedømme besætningsmæssige sundhedsproblemer.

• Anvende principper og metoder for praktisk kødkontrol og overvågning af hygiejne.

 • Udforme tjeklister og foretage simpelt tilsyn

• Udøve post-mortem undersøgelser af kvæg og svin.

Kompetencer:

• Kunne håndtere komplekse situationer omfattende sundhed og velfærd i produktionssystemer.

 • Kunne identificere relevante problemstillinger omfattende sundhed og velfærd i produktionssystemer.
 • Kunne anbefale relevante tiltag i produktionssystemer på baggrund af besætningsundersøgelser og analyser.

• Kunne håndtere dyrlægens rolle indenfor fødevaresikkerhed, hygiejne og public health sammenhænge.

• Kunne virke i den officielle veterinære rolle i henhold til EU Regulativ 854/2004. Den Danske Fødevarestyrelse afgør hvorvidt den studerende efter beståelse af kurset kan arbejde med kontrol.

Anbefalet litteratur:

Praktisk besætningsmanagement:

 • Litteraturlisterne vedr. kvæg og svin til SVEB13010U (Basal klinisk teori hos store husdyr), LVEB 10408 (Besætnings- og folkesundhed) og SVEK 13004U, (Medicin, Kirurgi og Reproduktion – Store Husdyr)

 • Udvikling af kompetence til selvstændig opsøgning og vurdering af den aktuelle litteratur på et givet område er en del af kursus.
 • Pig Diseases, (Eight Edition) by DJ. Taylor. ISBN 0 9506932 7 8
 • Relevant lovgivning indenfor velfærd, dyrehold, medicinanvendelse samt funktionen som Besætningsdyrlæge (Sundhedsrådgivningsaftalebekendtgørelserne for kvæg og svin)
 •  

 

Praktisk kød kontrol:

 • Kødkontrol - Det patoanatomiske grundlag.
 • Jensen, H.E (red):, Leifsson, P.S., Nielsen, O.L., Agerholm, J.S. & Iburg T.
 • Forlag: Biofolia, 2010.
 • kontrolforordning 882/2004
 • fødevareforordning 178/2002
 • Hygiejneforordningen 852/2004,
 • Hygiejneforordningen for animalske fødevarer 853/2004 med ændringsforordninger
 • Kontrolforordningen for animalske fødevarer 854/2004 med ændringsforordninger
 • Cirkulære om udøvelse af kødkontrol, 9611/2011 (gældende kødkontrolcirkulære)

 • EFSA dokumenter: Scientific opinion on the public health hazards to be covered by inspection of meat (forskellige udgaver der kommer til at ligge på Absalon)

 • Buchmann, K., Bresciani, J., Pedersen, E. A., Dalsgaard, I., Madsen, L. (2009). Fish Diseases - An Introduction. Biofolia Press. Frederiksberg, Denmark

Godkendt kursusattest samt bestået eksamen i Medicin, Kirurgi og Reproduktion - store husdyr SVEK13004U/E.
Godkendt kursusattest i Medicin, Kirurgi og Reproduktion -mindre husdyr SVEK13005U.
Kravene er gældende fra og med rotationsforløb der starter i blok 3 2019.
Seminarer, øvelser og ekskursioner

Praktisk besætningsmanagement:
I alt 5 dage med besætningsbesøg i svine- og kvægbesætninger, hvor der undersøges enkeltdyr og grupper af dyr, gennemgås besætningens logistik, management og rutiner. Derudover 5 dage med seminar og teoretisk undervisning vedr. besætningsrådgivning, lovgivning, hyppigt forekommende sygdomme og behandlings- og forebyggelsesstrategier på besætningsniveau. Endvidere statistiske øvelser og gennemgang og fortolkning af besætningernes nøgletal.

Praktisk kødkontrol: 3 dage med forelæsninger og cases på KU med introduktion til kursus, lovgivning, dyreværn på slagterier, indledende kødkontrol, certifikater og handelsdokumenter samt status for kødkontrol i Danmark og perspektiverne for fremtidens kødkontrol. Inkl kortere lektioner om kødkontrol af fjerkræ og fisk.
3 dage på Uddannelsescenter Roskilde, Slagteriskolen, bestående af 1 dags teoretisk undervisning omhandlende teori om kontrollovgivning, GMP/HACCP, auditering/tilsyn, Rengøringskontrol, flow processer på slagteri; 1 dag omhandlende gruppearbejde i forhold til opgave om auditering /tilsyn slagteri og detail samt 1 dag omhandlende praktisk rutine kontrol på svin.

Evalueringsmodel: Spørgeskema
I Praktisk kødkontrol vil en del af undervisningen foregå på UCR (Slagteriskolen) i Roskilde og de studerende er selv ansvarlige for transporten dertil.
I Praktisk besætningmanagement kan 3 af de 5 undervisningsdage foregå i besætninger i Jylland. I så fald vil der blive sørget for gratis transport og overnatning i internat. Forplejningen skal studerende selv betale.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 23,45
 • Forberedelse (anslået)
 • 85,75
 • Teoretiske øvelser
 • 5,5
 • Praktiske øvelser
 • 74,5
 • E-læring
 • 0
 • Projektarbejde
 • 13
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206,20
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Mundtlig prøve, 20 minutter incl votering med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Portfolio (Praktisk kødkontrol) eksamination er baseret på auditerings/tilsyns rapporten udarbejdet i forbindelse med undervisningen på slagteriskolen eller kødproducerende virksomhed.

Mundtlig prøve (Praktisk besætningsmanagement) baseret på reporter og case noter.

Vægtning: Portfolio og mundtlig prøve skal bestås hver for sig for at bestå kursus. Der gives en samlet karakter.
Krav til indstilling til eksamen
 • Mindst 80 % aktiv deltagelse i seminarer og praktiske øvelser, herunder internat undervisning, opgjort for de to delelementer hver for sig, samt aflevering af case notes og kursusrapporter på besætningsrådgivningsdelen for at opnå godkendte kursusattester for de respektive kursusmoduler.

Ved aktiv deltagelse menes tilstedeværelse samt engageret deltagelse i fysiske øvelser og teoretiske diskussioner.


Studerende kan gå til deleksaminerne uanset kursusattest, men for at bestå kurset KRÆVES BÅDE GODKENDT KURSUSATTEST OG BESTÅET EKSAMEN for begge kursusmoduler.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

De studerende skal udvise kendskab, færdigheder og kompetencer nødvendige for at opfylde kravene til funktionen som rådgivningsdyrlæge i besætninger samt varetage den veterinære kødkontrol.

Viden:

• Kunne beskrive principperne for praktisk besætningsmanagement i produktionssystemer.

• Forstå basale diagnostiske, terapeutiske, præventive og sundhedsfremmende principper for løsning af medicinske problemer på enkeltdyrs- og besætningsniveau, inklusive kvantitative metoder til analyse og præsentation af egen data, indsamlet ved besætningsforsøg.

• Forstå principper omkring evidensbaseret rådgivning under praksisforhold.

• Beskrive praktisk kødkontrol og hygiejne inspektion i henhold til Dansk lovgivning.

Færdigheder:

• Foretage en klinisk bedømmelse af alle grupper af dyr i kvæg- og svinebesætninger.

• Bedømme mangler i fodring, klima, stalde samt management.

• Bedømme indikatorer for sundhed, produktion, reproduktion og velfærd.

 • Anvende simple sattistiske metoder på egne indsamlede data.

• Bedømme rapporter for kødkontrol samt overvågning af sygdomme og zoonotiske agens.

• Bedømme besætningsmæssige sundhedsproblemer.

• Undersøge og vurdere mundtlig kommunikation mellem fagfæller og mellem fagfæller/​besætningsejere/​ansatte.

• Anvende principper og metoder for praktisk kødkontrol og overvågning af hygiejne.

 • Kommunikere centrale principper for kødkontrol og tilsyn

• Udøve post-mortem undersøgelser af kvæg og svin

Kompetencer:

• Kunne analysere simple situationer omfattende sundhed og velfærd i produktionssystemer.

 • Kunne identificere relevante problemstillinger omfattende sundhed og velfærd i produktionssystemer.
 • Kunne anbefale relevante tiltag i produktionssystemer på baggrund af besætningsundersøgelser og analyser.
 • • Kunne indgå i meningsfuld dialog med fagfæller og besætnings-ejere og ansatte.

• Kunne håndtere dyrlægens rolle indenfor fødevaresikkerhed, hygiejne og public health sammenhænge.

• Kunne kommunikere omkring forhold i kødkontrollen/detail kæde samt i besætninger med relevante interessenter såsom tilsynsteknikere.

• Kunne virke i den officielle veterinære rolle i henhold til EU Regulativ 854/2004. Den Danske Fødevarestyrelse afgør hvorvidt den studerende efter beståelse af kurset kan arbejde med kontrol.