SVEK13002U Akutmedicin, obstetrik, intensiv terapi og klinisk anæstesiologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Emergency, Obstetrics, Critical Care and Clinical Anaesthesiology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kursus indhold:

Kurset afholdes sideløbende med SVEK 13043 og forløber over 9 uger. Introduktionsugen deles således, at hvert kursus disponerer over 4-5 moduler (halve dage), og i de efterfølgende rotationsforløb disponerer hvert kursus over 4 uger. Kurset Akutmedicin, obstetrik, intensiv terapi og klinisk anæstesiologi består dermed af 1/2 introduktionsuge samt 4 uger med kliniske øvelser og vagter.

Introduktionsugen består af introduktion til selve kurset og til universitets-dyrehospitalerne (1 modul), samt teoretisk undervisning og øvelser i akutmedicin, obstetrik og anæstesiologi (2 moduler for familiedyr og 2 moduler for store husdyr). Der foretages superviserede øvelser i praktiske akutte procedurer på kadavere/simulatorer/forsøgsdyr.

Kliniske øvelser og rotationer forløber over 4 uger og er fordelt på akutmedicin for familiedyr (1 uge) og store husdyr (1 uge), obstetrik (1 uge) og anæstesiologi (1 uge).

De obligatoriske kliniske rotationsforløb og vagter på Universitetshospitalet for Familiedyr og Universitetshospitalet for Store Husdyr foregår både inden og uden for normal dagtid, med obligatorisk deltagelse på dag-, aften- og nattevagter, inkluderende weekender og helligdage.

Målbeskrivelser

Kurset eksponerer den studerende for fagområderne akutmedicin og intensiv behandling, obstetrik og anæstesiologi.  Målet er, at den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer til at undersøge, diagnosticere og behandle kritisk syge dyr; at den studerende får mulighed for at bruge den viden og de kliniske færdigheder, som er tilegnet via det veterinære curriculum, i virkelige kliniske omgivelser; samt at den studerende lærer værdien af team-work og kommunikation i hospitalssammenhænge.

Ved afslutningen af de kliniske rotationer vil den studerende forstå de muligheder, der ligger inden for familiedyrs- og stordyrs akutmedicin, obstetrik og anæstesiologi, herunder brugen - og begrænsningerne - af intensivafdelinger og overvågningsværktøjer. Den studerende vil være i stand til at identificere og håndtere de vigtigste akutte tilstande og anvende de opnåede færdigheder i en virkelig klinik-situation.

Viden:
Ved afslutningen af kurset forventes den studerende at kunne:

 • Redegøre for hyppigt forekommende akutte tilstande og sygdomme hos familiedyr og store husdyr med hensyn til klinisk præsentation, valg af optimal diagnostik og behandling (herunder livreddende akutte procedurer) samt prognose.
 • Redegøre for principperne bag kardiopulmonær genoplivning.
 • Redegøre for virkemåder, fordele og ulemper ved almindelige former for analgetika, sedativa og anæstetika.
 • Redegøre for obstetriske problematikker og deres behandling for familiedyr og store husdyr.
 • Mestre de grundlæggende principper ved væske- og shockbehandling, herunder transfusionsmedicin og korrektion af syre/base-forstyrrelser.

 

Færdigheder:
Ved afslutningen af kurset forventes den studerende at kunne:

 • Optage patient-anamnese og udføre en problemorienteret klinisk undersøgelse af en akut/kritisk syg patient
 • Aflæse dyrs signaler og reaktioner i akutte situationer.
 • Vurdere behovet for væske- og shock-behandling for en kritisk syg patient.
 • Vurdere behovet for analgesi, sedation og anæstesi.
 • Udforme og begrunde den nødvendige diagnostiske og terapeutiske plan for en kritisk syg patient.
 • Vurdere, hvornår henvisning af en akut patient er relevant og nødvendig.
 • Vurdere behovet for eutanasi af kritisk syge patienter.
 • Kommunikere (mundtligt og skriftligt), herunder formidle og diskutere med kollegaer, klienter og lægmand, under anvendelse af relevant sprogbrug, i akutte situationer.
 • Diskutere etiske aspekter i forbindelse med sygdom samt diagnostiske og terapeutiske interventioner i relation til dyrevelfærd.
 • Anvende digitale værktøjer for fagets relevante datasæt (journaliserings-programmer).
 • Anvende relevant teknologiske udstyr til monitorering og behandling af kritisk syge og anæsteserede patienter.

 

Kompetencer:
Ved afslutningen af kurset forventes den studerende at kunne:

 • Selvstændigt foretage triage af patienter med akut/kritisk sygdom, dvs. være i stand til at vurdere tilstandens sværhedsgrad og på baggrund af denne prioritere, i hvilken rækkefølge patienterne bør behandles.
 • Selvstændigt udforme og begrunde den nødvendige diagnostiske og terapeutiske plan for en kritisk syg eller obstetrisk patient.
 • Selvstændigt diagnosticere og stabilisere/behandle de mest almindelige akutte tilfælde hos familiedyr og store husdyr.
 • Selvstændigt diagnosticere og håndtere obstetriske problematikker.
 • Selvstændigt planlægge og udføre anæstesi ved ukomplicerede tilstande hos familiedyr, inkl. monitorering og behandling af de mest almindelige anæstesikomplikationer.
 • Selvstændigt planlægge og udføre analgesi og sedation ved akutte tilstande hos familiedyr og store husdyr.

Anbefalet litteratur vil blive offentliggjort senest 1 måned før kursusstart.

Godkendt kursusattester samt bestået eksamen i kursus Medicin, Kirurgi og Reproduktion - store husdyr SVEK13004U/E og Medicin, Kirurgi og Reproduktion - mindre husdyr SVEK13005U/E.
Teoretisk undervisning, planlagte og superviserede øvelser på kadavere/​simulatorer/​forsøgsdyr samt kliniske rotationer på hospitalerne, herunder skadestuevagter og anæstesirotationer.
Der vil være op til 6 vagter per studerende på Universitetshospitalet for Familiedyr og op til 6 vagter per studerende på Universitetshospitalet for Store Husdyr.

Evalueringsmodel: Spørgeskema
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 11
 • Forberedelse (anslået)
 • 40
 • Teoretiske øvelser
 • 5
 • Praktiske øvelser
 • 130
 • E-læring
 • 20
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamen afholdes ved KU-eksamenshuse og organiseres af de involverede institutter som en skriftlig multiple choice-eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Mindst 80% tilfredsstillende deltagelse i alle dele af kurset for at opnå godkendt kursusattest. Det vil sige 80% i introduktionsugen, 80% på akutmedicin for familiedyr, 80% på anæstesi for familiedyr og 80% på akutmedicin, obstetrik og anæstesi for store husdyr.

Ved tilfredsstillende deltagelse menes tilstedeværelse samt aktiv og fagligt tilfredsstillende deltagelse i såvel teoretisk undervisning samt kliniske rotationer, herunder ansvarlig management af patient/klientopgaver og patientsimuleringer på et acceptabelt fagligt niveau. Den kursusansvarlige beslutter, hvilken ekstra undervisning/kliniktid den studerende skal deltage i, hvis fremmødet eller deltagelsen ikke er tilfredsstillende.

Aktiv deltagelse betyder at den studerende deltager aktivt i det kliniske arbejde med patienterne og den samlede præstation i undervisningen, herunder forståelse af og udførelse af basale kliniske procedurer indgår i vurdering af aktiv deltagelse

Studerende kan gå til eksamen uanset kursusattest, men for at bestå kurset kræves både godkendt kursusattest og bestået eksamen.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

 

 


 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. To interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for hyppigt forekommende akutte tilstande og sygdomme hos familiedyr og store husdyr med hensyn til klinisk præsentation, valg af optimal diagnostik og behandling (herunder livreddende akutte procedurer) samt prognose.
 • Redegøre for principperne bag kardiopulmonær genoplivning.
 • Redegøre for virkemåder, fordele og ulemper ved almindelige former for analgetika, sedativa og anæstetika.
 • Redegøre for obstetriske problematikker og deres behandling for familiedyr og store husdyr.
 • Mestre de grundlæggende principper ved væske- og shockbehandling, herunder transfusionsmedicin og korrektion af syre/base-forstyrrelser.

 

Færdigheder:

 • Vurdere behovet for væske- og shock-behandling for en kritisk syg patient.
 • Vurdere behovet for analgesi, sedation og anæstesi.
 • Udforme og begrunde den nødvendige diagnostiske og terapeutiske plan for en kritisk syg patient.
 • Vurdere, hvornår henvisning af en akut patient er relevant og nødvendig.
 • Vurdere behovet for eutanasi af kritisk syge patienter.