SVEB13025U Immunologi, almen patologi og patofysiologi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Immunology, General Pathology and Pathophysiology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Kursusindhold

Den studerende vil i løbet af kurset lære om generelle immunologiske, patologiske og patofysiologiske processer, herunder forståelse af, hvordan immunologiske og patologiske processer udvikles og manifesterer sig morfologisk, samt betydning af de patologiske processer for det enkelte væv eller organ og for den samlede organisme. Den studerende vil blive introduceret i fagenes terminologier, som danner grundlag for fremtidig kommunikation om immunologiske, patologiske og patofysiologiske tilstande.

Der vil blive undervist i følgende emner: Immunologiske principper vedrørende antigener, antistoffer, T og B celler og deres samspil. Speciel fokus vil blive lagt på immunitet ved infektion, overfølsomhed samt immunprofylakse.
Inden for almen patologi vil der blive undervist i: celledød og nekrose, subletal celleskade, inflammation, cirkulations-forstyrrelser, immunopatologi og neoplasi. Indenfor patofysiologi: kredsløbspatofysiologi (herunder cirkulations-forstyrrelser og hæmostase).
Endvidere afholdes patofysiologiske oversigtsforelæsninger samt problembaseret læring (PBL) i form af ”mini-cases” og e-læring. Den opnåede viden vil danne basis for den videre undervisning i Speciel patologi og fjerkræsygdomme, Veterinær farmakologi og toksikologi og Veterinary Paraclinics

Målbeskrivelser

Hovedformålet er, at den studerende ved anvendelse af den rette terminologi lærer at beskrive immunologiske, patologiske og patofysiologiske forhold og manifestationer på såvel det mikroskopiske som det makroskopiske niveau samt kunne beskrive de tilgrundliggende molekylære og cellulære mekanismer, som forårsager disse manifestationer.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Viden:

 • Beskrive og udtrykke såvel skriftlig som mundtlig viden indenfor den teoretiske del af immunologi, veterinære patologi samt patofysiologi, en viden som vil sætte dem i stand til at tilegne sig speciel patologi og veterinær medicinsk klinik senere i studiet.
 • Demonstrere viden om generelle immunologiske, patologiske samt patofysiologiske processer, herunder hvordan processerne udvikles og manifesterer sig morfologisk, samt betydning af processerne for det enkelte væv eller organ og for den samlede organisme.
 • Udvise overblik og indsigt i fagenes terminologier, som danner grundlag for fremtidig kommunikation. Det drejer sig om basal viden om teori for sygdommes opståen og udvikling.


Færdigheder:

 • Anvende den rette terminologi til at beskrive og redegøre for patologiske manifestationer på såvel det mikroskopiske som det makroskopiske niveau samt kunne beskrive de molekylære og cellulære mekanismer, som ligger til grund for de patologiske manifestationer.
 • Bedømme og beskrive en given histologisk forandring og forbinde denne med de tilgrundliggende cellulære patologiske forandringer.
 • Formidle relevante patologiske og immunologiske problemstillinger og løsninger i forhold til de medstuderende.
 • Drage konklusioner af almen patologisk relevans efter at have analyseret en given sygdomshistorie (case).
 • Anvende teoretisk funderede redskaber til løsning af enkle immunologiske problemstillinger med grænseflade til relaterede fagområder.
 • Vælge eksperimentelle teknikker og metoder til anvendelse ved immunologiske undersøgelser.
 • Formidle viden skriftligt om problemstillinger inden for immunologiske delområder

 

Kompetencer:

 • Selvstændigt uddrage og løse komplekse teoretiske problemstillinger indenfor den veterinære patologi.
 • Erhverve sig et fagsprog med henblik på at kunne diskutere i, med og om almen patologi med såvel fagkolleger som lægmand.
 • Udvikle en faglig viden og et fagsprog med henblik på at kunne diskutere i, med og om immunologi, samt gennem analyse af immunologiske parametre at kunne forstå et dyrs immunologiske reaktioner på infektioner.

Anbefalet litteratur:

Immunologi:
"The Immune System", by Peter Parham. Garland Science, nyeste udgave.
Forelæsningsrækken og slides følger Peter Parham "The Immune System".

Almen patologi: De seks indledende kapitler af ”Pathologic Basis of Veterinary Disease”, Zachary, J. F., 7th ed., Mosby/Elsevier, 2022. Samt udleverede bilag.

Hertil kommer beskrivelser af de histologiske præparater som er tilgængelige for de studerende via absalon.

Patofysiologi: Udleveret materiale anvendt i case-baseret undervisning samt udvalgte kapitler i ”Pathologic Basis of Veterinary Disease” (se ovenfor). Desuden anvendes udvalgte afsnit med patofysiologisk relevans fra Cunningham’s Textbook of Veterinary Physiology, B.G. Klein (Elsevier) samt Human Physiology, An Integrated Approach, D.U. Silverthorne (Pearson) (begge ”latest editions”).

SVEB13019U Veterinær anatomi og fysiologi del 1
SVEB13020U Veterinær anatomi og fysiologi del 2
Veterinær anatomi og fysiologi - integreret eksamen SVEB13028E/SVEB13029E
SVEB22001U Veterinær kemi og biokemi
SVEB13000U Cytologi og almen histologi
SVEB11001U Veterinær genetik
Undervisningen foregår dels som forelæsninger, obligatoriske immunologi laboratorieøvelser, histologiøvelser (via virtuel mikroskopi, VIRMIK), makroskopiske demonstrationer, besvarelse af ”cases”, frivillige og obligatoriske elektroniske opgaver (e-learning).

De obligatoriske e-learning-opgaver vil blive stillet inden for fagområdet Patofysiologi i blok 1. De frivillige e-learning-opgaver vil blive stillet løbende over blok 1 og 2 inden for fagområderne Immunologi og Almen patologi og vil i form svare til opgaverne ved den afsluttende skriftlige eksamen inkl. histologiske præparater via VIRMIK.

Evalueringsmodel: Spørgeskema.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 57
 • Forberedelse (anslået)
 • 280,5
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • Praktiske øvelser
 • 27
 • E-læring
 • 24
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Fagområderne Immunologi og Almen patologi afsluttes med en fælles 4 timers skriftlig eksamen ved KUs eksamenshuse. Eksamen består af en blanding af essayopgaver og korte spørgsmål.
Der foretages en helhedsvurdering.
Krav til indstilling til eksamen

Besvarelse og godkendelse af besvarede opgaver inden for fagområdet Patofysiologi i blok 1. Deltagelse i de obligatoriske immunologiøvelser.

 

 

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet: Bachelor i veterinærmedicin - KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:


Viden:
•Beskrive og udtrykke såvel skriftlig som mundtlig viden indenfor den teoretiske del af immunologi, veterinære patologi samt patofysiologi.
•Demonstrere viden om generelle immunologiske, patologiske samt patofysiologiske processer, herunder hvordan processerne udvikles og manifesterer sig morfologisk, samt betydning af processerne for det enkelte væv eller organ og for den samlede organisme.
•Udvise overblik og indsigt i fagenes terminologier, som danner grundlag for fremtidig kommunikation. Det drejer sig om basal viden om teori for sygdommes opståen og udvikling.

Færdigheder:
•Anvende den rette terminologi til at beskrive og redegøre for patologiske manifestationer på såvel det mikroskopiske som det makroskopiske niveau samt kunne beskrive de tilgrundliggende molekylære og cellulære mekanismer, som ligger til grund for de patologiske manifestationer.
•Bedømme og beskrive en given histologisk forandring og forbinde denne med de tilgrundliggende cellulære patologiske forandringer.
•Drage konklusioner af almen patologisk relevans efter at have analyseret en given sygdomshistorie (case).
•Anvende teoretisk funderede redskaber til løsning af enkle immunologiske problemstillinger med grænseflade til relaterede fagområder.
•Vælge eksperimentelle teknikker og metoder til anvendelse ved immunologiske undersøgelser.
•Formidle viden skriftligt om problemstillinger inden for immunologiske delområder.

Kompetencer:
•Selvstændigt uddrage og løse komplekse teoretiske problemstillinger indenfor den veterinære patologi.