SVEB13024U  Retsmedicin og Forsøgsdyrskundskab

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Veterinary Jurisprudence and Laboratory Animal Science

Uddannelse

Uddannelsen i veterinærmedicin - Obligatorisk

Kursusindhold

Retsmedicin:

Der undervises i lovgivning om dyrlægegerning, veterinæradministrationens opbygning,  hold af dyr, lovgivning om dyreværn og dele af lovgivning om dyrevelfærd, forsøgsdyr, lægemidler og rådgivningsaftaler, samt regler om dyrlægers ansvar og erstatning. Der gives forelæsninger og gennemføres øvelser i at kunne kombinere lovgivningsmæssige forhold med medicinsk, patologisk og klinisk viden og årsagsmæssige rækkefølger. Dette skal sætte den studerende i stand til at udføre sygdomsbekæmpelse og dyreværn og til at formulere sig fagligt objektivt også i handels-, dyreværns-, dyrevelfærds-, forsikrings-, og syns- og skønssager.

Undervisningen afvikles som forelæsninger og øvelser.

Forsøgsdyrkundskab:
Kursus omfatter følgende emner relateret til forsøgsdyr: Aspekter af etik, velfærd og lovgivning; Biologi, anatomi og patologi; Pasning og ernæring; Genetik; Avl; Transgenese; Anæstesi og analgesi af laboratoriedyr; Eksperimentelle teknikker og procedurer; Alternativer til brug af dyr.

Målbeskrivelser

Retsmedicin:
Når kurset er færdigt, forventes den studerende at have følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden:

 • Beskrive dyrlægers professionelle arbejdsområder.
 • Kende og forstå lovgivning om dyrlægegerning, veterinærvæsen, hold af dyr, dyreværn og -velfærd, brug og håndtering af forsøgsdyr, og om anvendelse af lægemidler.
 • Kende procedurer for håndtering af handels-, dyreværns-, forsikrings- og syns- og skønssager.


Færdigheder:

 • Anvende og forvalte lovgivning om dyrlægearbejde og veterinærvæsen, og kombinere lovgivningsmæssige forhold med medicinsk, patologisk og klinisk viden og årsagsmæssige rækkefølger til et niveau af faglige problemstillinger, der svarer til bachelorstudieordningen.
 • Mestre procedurer for håndtering af handels-, dyreværns-, forsikrings- og syns- og skønssager.


Kompetencer:

 • Omsætte lovtekster til den praktiske situation.
 • Samarbejde med dyreejere og dyrlæger (herunder myndighedsansatte) og politi.
 • Arbejde selvstændigt og arbejde effektivt sammen i en gruppe om et fælles retsmedicinsk projekt.
 • Tage ansvar for egen opdatering af kendskab til veterinærrelateret lovgivning.
 • Kurset bidrager til It-kompetencer indenfor de fire kompetencekategorier 1) ’Hands on it’ – teknikker og funktioner, 2) It i faglig kontekst, 3) It-begrebskendskab og 4) Kritisk og kreativt brug af it.
 •  

Forsøgsdyrkundskab:
Kurset er - suppleret med den danske veterinære bachelor -  et EU function AD kursus (svarende til et FELASA category B kursus ( "Federation of European Laboratory Animal Science Associations")) og anerkendt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri jf. ministeriel bekendtgørelse nr. 1016 fra 12. december 2001.
Kursus giver en praktisk og teoretisk introduktion til håndtering, indhusning og brug af laboratoriedyr, og hvorledes man kan erstatte, raffinere og reducere brug af levende dyr i forskning.

Når kurset er færdigt, og efter gennemførelse af den afsluttende eksamen, forventes den studerende at have følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden:

 • Forstå at dyreksperimentelt arbejde er kompliceret og kræver vedvarende træning for at sikre dyrenes velbefindende og et godt videnskabeligt udbytte
 • Forstå basal biologi om avl , opstaldning og brug af forsøgsdyr, inklusiv basal genetik og reproduktion, og monitorering af sundhed og velfærd
 • Forstå det lovmæssige grundlag for eksperimentelt arbejde med dyr, samt principperne om de tre R'er.
 • Have kendskab til grundlæggende anæstesi og smertebehandling i forbindelse med eksperimentelle procedurer samt aflivning af mus og rotter


Færdigheder: 

 • Anvende de basale principper for brug af dyr i forskning
 • Bedømme det etiske grundlag for brug af dyr i forskning


Kompetencer: 

 • Udføre basal håndtering af mus og rotter i forsøg
 • På lovligt grundlag deltage i eksperimenter med dyr under en anden persons forsøgsdyrslicens og vejledning

 

 

Retsmedicin:
I. Veterinær lovgivning, udgivet elektronisk af Schultz Forlag (www.schultz.dk  (Gratis adgang for studerende via www.kub.kb.dk). Alternativt kan lovgivning hentes på www.retsinfo.dk.
II. Noter vedrørende dyrlægers ansvar og erstatning og købeloven.

III. Noter om handelsfejl hos husdyrene.

IV. Andet relevant  materiale og vejledninger lægges på Absalon.


Forsøgsdyrkundskab:
Forsøgsdyrkundskab - En håndbog om forsøgsdyr og dyreforsøg” af Abelson, Hansen, Krohn, Sørensen og Østergaard. Bogen kan købes på saxo.com både som paperback og som e-bog.

Alle kurser til og med blok 3 på 3. bachelorår
Retsmedicin:
Forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser og skriftlige opgaver vedrørende anvendelse af lovtekster.

Vedrørende retsmedicin: Det anbefales af man har besvaret de skriftlige opgaver der er givet i undervisningsforløbet, da tilsvarende problemstillinger og enkelte kursusopgaver kan forekomme ved eksamen.

Forsøgsdyrkundskab:
Faget vil blive undervist i elementer fordelt på kurserne på bachelor-delen og undervisningsformen vil således være defineret i forhold til bachelor-kursus/emne, der er tale om (se nedenfor under bemærkninger)
Håndteringsøvelser og praktiske øvelser (injektionsteknikker og blodprøvetagningsteknikker) vil blive undervist på Kursus i Basal Farmakologi, toksikologi og farmaci dels ved brug af dummies, dels ved brug af levende mus og rotter.

Evalueringsmodel: Spørgeskema,
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, Retsmedicin og forsøgsdyrkundskab: 2 timer med opsyn.
Den skriftlige eksamen på 2 timer foregår på Peter Bangsvej.
Eksamen indeholder såvel retsmedicinske som forsøgsdyrskundskabsmæssige spørgsmål.
Krav til indstilling til eksamen

Forudsætning for at kunne gå til eksamen er følgende:

Vedrørende forsøgsdyrskundskab:

Forsøgsdyrskundskab B: Aktiv deltagelse i praktiske øvelser vedr. håndtering, medicinering, anæstesi, analgesi og euthanasi af forsøgsdyr på SVEB13018 Veterinær farmakologi og toksikologi.

Bestået kursusattest for SVEB13018 Veterinær farmakologi og toksikologi er en forudsætning for at kunne gå til eksamen. Alternativt kursusattest fra det gamle SVEB13017U Basal farmakologi, toksikologi og farmaci udbudt første gang 2012/2013.
(dispensation gives IKKE).
Det skal understreges, at det er ABSOLUT PÅKRÆVET at den studerende løfter, holder og håndterer vågne mus og rotter. Studerende, som pga. angst eller fobi ikke er i stand til at håndtere dyrene, kan ikke påregne at bestå kurset.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer for spørgsmål vedrørende retsmedicin og hhv. forsøgsdyrskundskab.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne opfylde følgende kriterie i eksamensbesvarelserne:

Vedrørende retsmedicin:

Viden:

 • Beskrive dyrlægers professionelle arbejdsområder.
 • Kende og forstå lovgivning om dyrlægegerning, veterinærvæsen, hold af dyr, dyreværn og -velfærd, brug og håndtering af forsøgsdyr, og om anvendelse af lægemidler.


Færdigheder:

 • Anvende og forvalte lovgivning om dyrlægearbejde og veterinærvæsen, og kombinere lovgivningsmæssige forhold med medicinsk, patologisk og klinisk viden og årsagsmæssige rækkefølger til et niveau af faglige problemstillinger, der svarer til bachelorstudieordningen.


Kompetencer:

 • Omsætte lovtekster til den praktiske situation.Vedrørende forsøgsdyrkundskab:
Viden

 • Forstå at eksperimenter med dyr er komplicerede og kræver vedvarende træning for at sikre dyrenes velbefindende og et godt videnskabeligt udbytte
 • Forstå basal biologi om avl af laboratorie dyr og vedligehold, inklusiv basal genetik og reproduktion, og monitorering af sundhed og velfærd
 • Forstå det lovmæssige grundlag for eksperimenter med dyr, samt principperne om de tre R'er og om muligheder for alternative metoder

 

Færdigheder 

 • Anvende de basale principper for brug af dyr i forskning
 • Bedømme det etiske grundlag for brug af dyr i forskning
 • Basal håndtering af mus og rotter i forsøg (forudsætning for at gå til eksamen, som en del af kursusattest Veterinær Toksikologi og Farmakologi)

 

Der gives en samlet vurdering af besvarelserne af opgaver om retsmedicin og forsøgsdyrskundskab.

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • E-læring
 • 2
 • Forberedelse
 • 8
 • Forelæsninger
 • 21
 • Praktiske øvelser
 • 11
 • Teoretiske øvelser
 • 11
 • I alt
 • 55