STVA16006E PUK for meritstuderende fra SCIENCE

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

POC for credit transfer students from SCIENCE

Uddannelse

Tilgængelig for BA og KA-studerende fra SCIENCE

Kursusindhold

Med projekt uden for kursusregi skal den studerende eller en gruppe af studerende demonstrere selvstændigt arbejde jf. målbeskrivelserne nedenfor

Målbeskrivelser

 

Projekt uden for kursusregi – 7,5 - STVA16003E

En studerende, der har udarbejdet et projekt uden for kursusregi på et omfang af 7,5 ECTS-point har opnået:

Viden om:

 • Fagområdet.
 • Den kontekst som projektet skriver sig ind i.
 • Sammenhængen mellem problemformulering og problemanalyse inden for en given faglig ramme.

 

Færdigheder til at:

 • Opstille en klar og tydelig problemformulering samt formidle behandlingen af denne på en klar og overskuelig måde.
 • Vurdere alternative metodiske/teoretiske tilgange til behandling af problemformuleringen.
 • Foretage en selvstændig informationssøgning.

 

Kompetencer til at:

 • Reflektere og perspektivere i forhold til andre problemstillinger inden for det pågældende fagområde.
 • Udvise selvstændighed i projektet.

 

Projekt uden for kursusregi – 15 ECTS-point - STVA16006E

En studerende, der har udarbejdet et projekt uden for kursusregi på et omfang af 5 ECTS-point, har opnået:

 

Viden om:

 • Problemstillingen og relevante metoder og teorier.
 • Hvordan en problemstilling behandles inden for en given faglig ramme med vægt på problemformulering, problemanalyse og handlingsplan.

 

Færdigheder til at:

 • Gennemføre en problemanalyse ud fra en metodisk/teoretisk ramme og vurdere betydningen af metode/teorivalg.
 • Opstille en klar og tydelig problemformulering og formidle behandlingen af denne på en klar og overskuelig måde.
 • Vurdere alternative metodiske/teoretiske tilgange til behandling af problemformuleringen.
 • Foretage en selvstændig informationssøgning.

 

Kompetencer til at:

 • Konkludere entydigt i forhold til problemformuleringen og mere generelt i forhold til fagområdet.
 • Reflektere kritisk og selvstændigt over projektfeltet og dets videnskabelige og samfundsmæssige betydning.
 • Diskutere problemstillingens videnskabelige og samfundsmæssige betydning.

 

Den studerende skal indgå en projektkontrakt med hovedvejlederen inden projektet påbegyndes
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, en blok
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Eksamen for projekter uden for kursusregi kan være mundtlig, skriftlig eller en kombination
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal være indskrevet som meritstuderende

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende opfylde alle punkter i målbeskrivelsen for Projekt udenfor kursusregi på 15 ECTS. 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Skriftlig aflevering, en blok
Prøveformsdetaljer
Eksamen for projekter uden for kursusregi kan være mundtlig, skriftlig eller en kombination
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal være indskrevet som meritstuderende

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

or at opnå karakteren 12 skal den studerende opfylde alle punkter i målbeskrivelsen for Projekt udenfor kursusregi på 7,5 ECTS.