SSUA15064U Kvalitative metoder

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Qualitative Methods

Uddannelse

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk

Kursusindhold

Fagets mål er, at de studerende skal kunne anvende kvalitative forskningsmetoder inden for sundhedsfagene.
Faget omfatter: Det kvalitative forskningsinterview, fokusgruppeinterview, deltagerobservation, video og dagbogsmetode. Der introduceres til forskellige indfaldsvinkler og metoder til udvælgelse, indsamling af data, analyse og fortolkning. De studerende skal kunne medvirke til at igangsætte forskningsprojekter med et kvalitativt design og selvstændigt kunne gennemføre undersøgelser med de følgende metoder (det kvalitative forskningsinterview og deltagerobservation).

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne: 
 

Viden

 • redegøre for de kvalitative metoders videnskabsteoretiske forankring og anvendelsesmuligheder

 • redegøre for og diskutere de forskellige indfaldsvinkler og metoder til udvælgelse (sampling), indsamling, analyse og fortolkning af kvalitative data

 • redegøre for de vigtigste principper ved deltagerobservation, planlægge og gennemføre indsamling af data og analyse heraf

 • redegøre for og diskutere de vigtigste principper ved gennemførelse af kvalitative forskningsinterviews

 • redegøre for og diskutere principper ved kvalitativ dataanalyse

Færdigheder

 • Foretage bedømmelse/evaluere en videnskabelig artikel (kvalitativt design og metode) ved at anvende internationalt anerkendte kvalitetskriterier

Forelæsninger og opgaveløsning
Kurset er delt op i to gange halvanden uge hen over semesteret

De studerendes arbejdsbelastning for kursus og eksamen i kvalitative metoder fremgår af Eksamensbeskrivelsen (SSUA15016E)
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 24
 • I alt
 • 24
Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
To obligatoriske skriftlige øvelser (3-5 sider) i gennemførelse af kvalitative metoder indenfor deltagerobservation samt forskningsinterview.
En side er 2400 anslag inklusive mellemrum, 12 punkt skrift, mellemrum 1½
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for de kvalitative metoders videnskabsteoretiske forankring og anvendelsesmuligheder
 • Redegøre for og diskutere de forskellige indfaldsvinkler og metoder til udvælgelse (sampling) indsamling, analyse og fortolkning af kvalitative data

 

Færdigheder

 • Anvende deltagerobservation, herunder planlægge og gennemføre indsamling af data og analyse heraf
 • Anvende de vigtigste principper og gennemføre kvalitative forskningsinterview
 • Foretage bedømmelse/evaluere en videnskabelig artikel (kvalitativt design og metode) ved at anvende internationalt anerkendte kvalitetskriterier