SSUA15018U Skriftligt projekt

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Written Project

Uddannelse

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk

Kursusindhold

Den studerende skal gennem arbejdet med et selvstændigt formuleret projekt indøve den videnskabelige arbejdsproces og problemorienterede tænkemåde med anvendelse af den indlærte forskningsmetodologi.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Kompetencer

 • selvstændigt udarbejde en afgrænset problemformulering indenfor det sundhedsfaglige område

 • planlægge, udføre og dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • udvælge, forklare og anvende en for problemstillingen relevant videnskabelig metode
 • planlægge og gennemføre en selvstændig analyse med udgangspunkt i problemstillingen og forholde sig kritisk til sine resultater
 • konkludere, kritisk diskutere og perspektivere den viden, der er fremkommet i opgaven

 

 

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 126,5
 • Vejledning
 • 10
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 137,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar, 45 minutter, uden forberedelsestid
Prøveformsdetaljer
Den studerende kan udarbejde rapporten alene eller sammen med højst to medstuderende. Projektrapporten skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et relevant, afgrænset fagligt emne. De formelle krav til sideantal er for 1 studerende 15 sider, for 2 eller 3 studerende 20 sider (1 side = 2400 tegn inkl. mellemrum med skrifttypen Times New Roman skrift størrelse 12 med linjeafstand 1½. ) inklusiv figurer og tabeller, eksklusiv forside, resumé, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag.

Projektrapporten skal udstyres med et resumé på dansk på højst en A4-side. Resuméet skal sammenfatte problemstilling, anvendt metode, væsentlige resultater, evt. en diskussion og konklusionen. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af projektet. Bilag tæller ikke med i det samlede sidetal og indgår ikke i den samlede bedømmelse. Bilag bør kun bruges undtagelsesvis. Bilag, der kan være relevant at medtage, kan fx være en anvendt interviewguide.

Ved bedømmelse af projektrapporten skal der ud over det faglige indhold lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold skal vægtes tungest.

Skrives en rapport i gruppe skal det tydeligt fremgå, hvilke dele af rapporten det enkelte gruppemedlem er ansvarlig for. Denne opdeling skal følge en meningsbærende inddeling af rapporten (eksempelvis kapitler og underkapitler). Op til 1/3 af rapporten må være udarbejdet med kollektivt ansvar for de pågældende afsnit. Ved afleveringen skal der vedlægges en redegørelse for opdelingen, som ikke er en del af selve rapporten.

Ved bedømmelsen af projektrapporten skal der ud over det faglige indhold lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold skal vægtes tungest.

Skriftlig aflevering såvel som mundtligt forsvar kan afvikles på dansk eller på engelsk.

Praktisk afholdelse:
Ca. 5 minutters formøde censor og eksaminator
Ca. 10. minutter til den studerendes fremlæggelse
Ca. 25. minutter til eksamination
Ca. 5. minutter til votering og karaktergivning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne: 

Kompetencer

 • selvstændigt udarbejde en afgrænset problemformulering indenfor det sundhedsfaglige område
 • planlægge, udføre og dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • udvælge, forklare og anvende en for problemstillingen relevant videnskabelig metode
 • planlægge og gennemføre en selvstændig analyse med udgangspunkt i problemstillingen og forholde sig kritisk til sine resultater
 • konkludere, kritisk diskutere og perspektivere den viden, der er fremkommet i opgaven