SPUM20001U Forebyggelse og social ulighed i sundhed

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Prevention and social inequality in health

Uddannelse

Dette kursus er en del af MPH - Master of Public Health. www.mph.ku.dk

Kursusindhold

I kurset gennemgås og diskuteres determinanter for sundhed og deres fordeling på socialgrupper samt hvordan ulighed i fordelingen af disse påvirker den sociale ulighed i helbred og dødelighed. Udviklingen i social ulighed i Danmark og andre lande beskrives og diskuteres. Forskellige forebyggelsesstrategier til forebyggelse af social ulighed gennemgås, ligesom effekter af velfærdsstaters forskellige politikker diskuteres bl.a. med fokus på om/hvordan ulighed i sundhed søges reduceret. Desuden gennemgås og diskuteres teorier, der søger at forklare udviklingen i social ulighed i forskellige velfærdsstater.

Kurset gennemgår eksempler på epidemiologisk og sociologisk forskning om årsager til og konsekvenser af social ulighed i sundhed. Eksempler på sundhedskonsekvensvurdering som redskab til beregning af effekten af en tilstræbt forebyggelsesintervention gennemgås. Udvalgte interventionsstudier gennemgås og det diskuteres hvilke forebyggelsesindsatser, der bidrager til reduktion af uligheden – herunder strukturelle indsatser med inddragelse af flere sektorer i samfundet.

Målbeskrivelser

Ved kursets afslutning forventes den studerende at have opnået

Viden

 • om årsager og mekanismer der bidrager til social ulighed i risiko for sygdom og tidlig død
 • om hvordan konsekvenser af forskellige sygdomme er socialt ulige fordelt, bl.a. i forhold til arbejdsmarkedstilknytning
 • kendskab til begrebet sundhedskonsekvensvurdering og dets anvendelsesmuligheder
 • om social ulighed i sundhed som effekt af velfærdsstaters politikker og kommercielle drivkræfter.

 

Færdigheder

 • i at kunne redegøre for årsager til sygdom og tidlig død
 • i at kunne forklare hvad der bidrager til social ulighed i sundhed
 • i at kunne analysere effekten af en forebyggelsesindsats med fokus på reduktion af social ulighed i sundhed.

 

Kompetencer

 • i planlægning af hvordan effekter af en forebyggelsesindsats kan vurderes før iværksættelse og efterfølgende monitoreres
 • i tilrettelæggelse af konkrete indsatser der har til formål at reducere social ulighed i sundhed
 • i at kunne gennemskue specifikke politikområders effekter på udviklingen i social ulighed i sundhed.
Kan tages, når man har gennemført Introduktion til epidemiologi og biostatistik, Sundhed og samfund i et tværvidenskabeligt perspektiv og Forebyggelse og sundhedsfremme på MPH eller har tilsvarende forudsætninger.
Holdundervisning og øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 134
 • Eksamen
 • 40
 • I alt
 • 214
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 uge
Prøveformsdetaljer
Individuel hjemmeopgave. Besvarelsen skal omfatte maks. 8 sider à 2400 enheder (inkl. mellemrum og ekskl. tabeller, figurer, referencer og evt. indholdsfortegnelse etc.)

Opgaven kan f.eks. være formuleret som en konkret problemstilling, som man ønsker at iværksætte en indsats overfor. Opgaven kan tage udgangspunkt i publicerede materialer fra medier og/eller videnskabelige artikler. I opgavebesvarelsen skal der bl.a. reflekteres over en række spørgsmål om baggrunden for problemet, overvejelser om hvilke data, der vil kunne hjælpe til at belyse problemet og hvordan en plan/strategi kan udvikles, hvordan planen kan implementeres og hvordan effekten af indsatsen kan tænkes at blive evalueret.

Kriterier for bedømmelse: I besvarelsen af eksamensopgaven skal den studerende dokumentere overblik og viden om årsager og mekanismer bag social ulighed i sundhed og demonstrere evnen til at planlægge forebyggelsesindsatser med fokus på reduktion af ulighed samt dokumentere evnen til at analysere effekten af forebyggelsesindsatser. Der lægges vægt på den sproglige formulering.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Information omkring eksamensperiode og aflevering kan ses i eksamensplanen.

Reeksamen

Information omkring tidspunkt for reeksamen kan ses i eksamensplanen.

Ved reeksamen benyttes samme eksamensform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

For at bestå skal den studerende demonstere den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets læringsmål:

Efter endt kursus forventes den studerende at have:

Viden

 • om årsager og mekanismer der bidrager til social ulighed i risiko for sygdom og tidlig død
 • om hvordan konsekvenser af forskellige sygdomme er socialt ulige fordelt, bl.a. i forhold til arbejdsmarkedstilknytning
 • kendskab til begrebet sundhedskonsekvensvurdering og dets anvendelsesmuligheder
 • om social ulighed i sundhed som effekt af velfærdsstaters politikker og kommercielle drivkræfter

 

Færdigheder

 • i at kunne redegøre for årsager til sygdom og tidlig død
 • i at kunne forklare hvad der bidrager til social ulighed i sundhed
 • i at kunne analysere effekten af en forebyggelsesindsats med fokus på reduktion af social ulighed i sundhed

 

Kompetencer

 • i planlægning af hvordan effekter af en forebyggelsesindsats kan vurderes før iværksættelse og efterfølgende monitoreres
 • i tilrettelæggelse af konkrete indsatser der har til formål at reducere social ulighed i sundhed
 • i at kunne gennemskue specifikke politikområders effekter på udviklingen i social ulighed i sundhed