SPUM18006U Forandringsledelse i sundhedsvæsenet

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Managing change in healthcare organisations

Uddannelse

Dette kursus er en del af MPH - Master of Public Health. www.mph.ku.dk

Kursusindhold

Sundhedsvæsenet har de sidste årtier været præget af en lang række nationale, regionale og lokale forandringsinitiativer med fokus på produktivitet, kvalitet, service, patientsikkerhed og sammenhængende patientforløb. Forandringsinitiativerne har bl.a. taget form af nye organisationsstrukturer, ledelsesredskaber, kvalitetsstyringskoncepter og informationsteknologier. Det har dog ofte vist sig vanskeligt at realisere alle forventningerne knyttet til de nye koncepter og teknologier.

Med udgangspunkt i organisationsteoretiske og implementeringsteoretiske perspektiver koblet med empiriske eksempler vil kurset styrke deltagernes viden om - og forståelse af - forandringsledelse og forandringsprocesser i sundhedsvæsenets organisationer.

 

Målbeskrivelser

Det overordnede formål med kurset er at styrke deltagernes viden om - og forståelse af - forandringsledelse og forandringsprocesser i sundhedsvæsenets organisationer med udgangspunkt i organisationsteoretiske begreber og empiriske cases.

Kompetence-læringsmål:

 • Kunne bringe viden om organisatoriske forandringsprocesser og forandringsledelse til anvendelse i sundhedsvæsenet, f.eks. i rollen som mellemleder, projektleder, projektmedarbejder, konsulent eller fuldmægtig.
 • Indgå i projekter eller beslutningsprocesser, hvor viden om organisatoriske forandringer er afgørende.
 • Identificere potentielle muligheder og problemstillinger i forbindelse nye forandringsinitiativer i organisationen.
 • Deltage i udarbejdelsen af implementeringsstrategier i forbindelse med nye forandringsinitiativer i organisationen.
 • Analysere implementeringen af igangsatte forandringstiltag (fx som led i en formativ eller summativ evaluering).

 

Viden-læringsmål:

 • Redegøre for centrale organisationsteoretiske begreber og perspektiver
 • Redegøre for de generelle vilkår for forandringsledelse i sundhedsvæsenet.
 • Reflektere over hvordan bestemte forandringsinitiativer harmonerer med bestemte organisationer og professionelle praksisser.

 

Færdighedslærings-mål:

 • Læse, forstå, præsentere og diskutere empiriske og teoretiske tekster om forandringsledelse og forandringsprocesser i sundhedsvæsenet.
 • Relatere kursets teorier og begreber til aktuelle cases fra sundhedsvæsenet.

Vi benytter en grundbog samt en række danske og engelsksprogede artikler, hvoraf de fleste er tilgængelige online.

Grundbog: 

Dag Ingvar Jacobsen: Organisationsændringer og forandringsledelse. Samfundslitteratur, 3. udgave, 2019.

 

Kan tages, når man har gennemført Sundhedsvæsenets organisation, styring og økonomi på MPH eller har tilsvarende forudsætninger.
• Forelæsninger v. kursusleder.
• Forelæsninger v. eksterne undervisere.
• Gruppearbejde og præsentationer v. kursusdeltagerne.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • I alt
 • 210
Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Der afleveres en skriftlig opgave på 5-10 sider (i grupper eller evt. individuelt) om en problemstilling, man har arbejdet med i grupper gennem kursusforløbet. Der gennemføres en mundtlig præsentation af projektarbejdet (ca. 20 minutter + 10 minutter til feedback og spørgsmål). Der gives mundtlig feedback på en af de andre gruppers opgaver/​præsentationer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Eksamensperiode

Information omkring eksamensperiode og aflevering kan ses i eksamensplanen.

Reeksamen

Hvis den skriftlige opgave og oplæg vurderes samlet til ikke at være bestået, skal der laves en forbedret version af opgaven.

Hvis den den skriftlige opgave ligger til at være bestået, men den studerende ikke kan være til stede ved selve fremlæggelsen på sidste kursusdag, kan der afholdes en ekstra session, hvor den studerende præsenterer opgaven.

 

Kriterier for bedømmelse

Kurset bestås via:
1. Fremmøde (min. 80%)

2. Kort skriftlig opgave om en problemstilling, som man har arbejdet med i grupper gennem kursusforløbet.

3. Mundtlig præsentation af projektarbejdet.

4. Feedback på en anden gruppes opgave/præsentation.

Derudover forventes aktiv deltagelse i undervisningen.

Den studerende skal efter kurset kunne:

Viden:

 • Redegøre for centrale organisationsteoretiske begreber og perspektiver.
 • Redegøre for de generelle vilkår for (forandrings)ledelse i sundhedsvæsenet.
 • Reflektere over hvordan bestemte forandringsinitiativer harmonerer med bestemte organisationer og professionelle praksisser.

   

Færdigheder:

 • Deltage aktivt i diskussionerne om de tekster og cases, der præsenteres på kurset. 
 • Præsentere og diskutere en udvalgt case/​problemstilling med relation til kursets overordnede temaer.
 • Vurdere og diskutere, hvilke relevante begreber/teorier der kan belyse casen.

Kompetencer:

 • Tage ansvar for processen med at udvælge, afgrænse og analysere en relevant case/problemstilling.