SPUM15012U Forebyggelse og sundhedsfremme

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Prevention and Health Promotion

Uddannelse

Dette kursus er en del af MPH - Master of Public Health. www.mph.ku.dk

Kursusindhold

Kurset giver et helikopterperspektiv på de største udfordringer indenfor folkesundhed samt indsigt i evidensbaserede forebyggelse og sundhedsfremmende indsatser.

På dette kursus bevæger os væk fra ansigt-til-ansigt rådgivningen af den enkelte borger til at fokusere på hele befolkningens sundhed samt rammerne for at kunne leve et sundt liv. Den studerende får indblik i de sociale og socialpsykologiske samt samfunds- og industriskabte elementer, der har betydning for folkesundheden, hvilke interessenter der modarbejder eller fremmer folkesundhed, arenaer hvor forebyggelse kan foregå, samt etik og adfærdsteorier. Den studerende lærer om eksisterende forebyggelsesstrategier og får eksempler på forebyggelsesprogrammer og deres effekt eller mangel på samme. Kurset spænder bredt over forebyggelse af risikofaktorer relateret til kroniske sygdomme, infektionssygdomme, samt somatiske og psykiske sygdomme, sundhedsindsatser målrettet forskellige populationsgrupper, rehabilitering, sundhedskompetencer, screening m.m. Den studerende vil på kurset udvikle professionel kompetence inden for prioritering, planlægning, implementering og evaluering af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser over for befolkningen. Kurset vil desuden give den studerende indsigt i den opdaterede internationale evidens på forebyggelsesområdet.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Redegøre for strategier, indsatser og virkemidler for forebyggelse og sundhedsfremme samt hvilke fordele og ulemper der er forbundet med disse.
 • Redegøre for og reflektere over hvorfor befolkningsorienteret forebyggelse ikke nødvendigvis gavner det enkelte individ meget og vice versa.
 • Redegøre for de væsentligste teorier om adfærdspåvirkning og –ændring og motivation.
 • Redegøre for etiske dilemmaer i forebyggelse.
 • Redegøre for teorier om implementering af forebyggelse; herunder vide, hvilke metoder, der anvendes inden for området.
 • Redegøre for væsentlige nationale (og i nogen grad internationale) forebyggelsesprogrammer.
 • Redegøre for begreberne kontekst/arena og interessent/aktør.
 • Redegøre for evalueringsteorier og –metoder.

 

Færdigheder

 • Anvende centrale begreber inden for forebyggelse og sundhedsfremme.
 • Kritisk vurdere forebyggelsesmetodernes brugbarhed og effekt i konkrete forebyggelses- eller sundhedsfremmende projekter.
 • Kritisk vurdere de etiske implikationer af forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, herunder de etiske aspekter af screeningsprogrammer.
 • Kritisk vurdere relevansen af de nævnte teorier, strategier og metoder for den enkelte kontekst.
 • Kritisk vurdere effekten af implementeringen af forebyggelsesstrategier i bestemte kontekst.
 • Identificere interessenter/aktører der modarbejder eller fremmer folkesundheden.
 • Kritisk vurdere evalueringsteorier og –metoder.
 • Kritisk vurdere hvorvidt der benyttes relevante virkemidler.
 • Selvstændigt skaffe sig den nyeste evidens på området

 

Kompetencer

 • Prioritere forebyggelsesstrategier der gavner forskellige målgrupper f.eks. størstedelen af befolkningen og er mest effektive og kost-effektive.
 • Selvstændigt og professionelt vælge relevante forebyggelses- og evalueringsmetoder.
 • Selvstændigt inddrage relevante aktører og prioritere tværfagligt og tværsektorielt samarbejde højt.
 • Selvstændigt tilegne sig bedste/nyeste evidens på forebyggelsesområdet.
 • Kunne hæve forebyggelse/​sundhedsfremme op på et nationalt og internationalt niveau, fx i EU eller WHO kontekst.
 • Vejlede fx andre sundhedsprofessionelle, sundhedsmyndigheder eller kommuner i forebyggende og sundhedsfremmende arbejde.
Det anbefales, at man har gennemført 'Introduktion til epidemiologi og biostatistik'; "Kvalitativ metode"; "Sundhedsvæsen, kultur og samfund"; "Sundhedsvæsenets organisation, styring og økonomi" på MPH uddannelsen.
Forelæsning, holdundervisning med diskussioner og inddragelse af cases samt gruppearbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 54
 • Forberedelse (anslået)
 • 118
 • Eksamen
 • 38
 • I alt
 • 210
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Mundtlig prøve, 30 minutter
Prøveformsdetaljer
Opgaven kan besvares individuelt eller i grupper på 2 eller 3 studerende og skal have omfang af ca. 7 sider for enkeltstuderende (ca. 2400 anslag pr. side inklusive mellemrum, 12 punktskrift, mellemrum 1½) og ca. 10 sider for grupper (ca. 2400 anslag pr. side inklusive mellemrum, 12 punktskrift, mellemrum 1½).
Såfremt opgaven skrives i gruppe, skal det fremgå hvilke afsnit, de enkelte gruppemedlemmer har skrevet. Op til 1/3 af opgaven kan angives som fælles. Alle i gruppen er ansvarlige for hele opgaven og kan blive eksamineret i hele opgaven.
Det er tilladt og hensigtsmæssigt at inddrage supplerende litteratur. Opgaven udleveres ved afslutningen af undervisningen og de studerende har 7 dage til besvarelsen. Afleveringen sker sædvanligvis ca. 1 uge inden den mundtlige eksamen.

Den skriftlige opgave danner udgangspunkt for en diskussion, hvor kursets samlede pensum søges inddraget. Den mundtlige eksamen varer 30 min., hvor den studerende de første 5-10 minutter fremlægger den skriftlige opgave og de sidste 20 minutter eksamineres i opgaven og pensum. Hvis opgaven er udarbejdet af en gruppe, er gruppen ansvarlig for den samlede opgave. Gruppen eksamineres samlet, og der gives individuelle karakterer. Ved en gruppeeksamen tillægges der 30 minutter til eksaminationstiden, hvis gruppen består af 2 personer og 1 timer, hvis gruppen består af 3 personer. Der er ekstern censur og der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalalen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Ved reeksamen benyttes samme eksamensform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende:

Kompetencer:

 • Give et velargumenteret overblik over emnet.
 • Perspektivere over emnet.
 • Kritisk læse og forholde sig til litteratur, som anvender de begreber og metoder, som kurset introducerer.
 • Kritisk bedømme måle- og evalueringsmetoder brugt indenfor folkesundhed.
 • Selvstændigt tilegne sig den stærkeste og nyeste evidens på forebyggelsesområdet.
 • Prioritere forebyggelsesstrategier der gavner enten højrisikopopulationer eller størstedelen af befolkningen, samt er mest effektive og kost-effektive.
 • Selvstændigt vælge relevante forebyggelses- og evalueringsmetoder.

 

Viden:

 • Redegøre for strategier for forebyggelse og sundhedsfremme, samt hvilke fordele og ulemper der er forbundet med disse.
 • Redegøre for begreberne kontekst, arena og interessent.
 • Redegøre for evalueringsmetoder.
 • Analysere og perspektivere over at befolkningsorienteret forebyggelse ikke nødvendigvis gavner det enkelte individ meget.
 • Analysere og perspektivere over at individorienteret forebyggelse ikke nødvendigvis gavner folkesundheden meget.
 • Analysere og perspektivere over etiske dilemmaer i forebyggelse.

 

Færdigheder:

 • Anvende de centrale begreber inden for forebyggelse og sundhedsfremme.
 • Kritisk vurdere forebyggelsesmetodernes anvendelighed og effekt i konkrete forebyggelses- eller sundhedsfremmende projekter.
 • Kritisk vurdere de etiske implikationer af forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, herunder de etiske aspekter af screeningsprogrammer.
 • Kritisk vurdere relevansen af de nævnte strategier og metoder for den enkelte kontekst.
 • Kritisk vurdere effekten af implementeringen af forebyggelsesstrategier i bestemte kontekst.
 • Identificere interessenter/aktører, der modarbejder eller fremmer folkesundheden.
 • Kritisk vurdere evalueringsmetoder.