SPMM21012E Masterprojekt - personlig medicin

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Master's Project - Personalised Medicine

Uddannelse

Dette kursus udbydes på Master i Personlig Medicin.

Masteruddannelsen er efteruddannelse for sundhedsprofessionelle.

Master i personlig medicin er udviklet i tæt samarbejde mellem de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter på hhv. Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet. På den måde sikrer vi, at du bliver undervist af eksperter fra excellente og internationalt anerkendte forskningsmiljøer i Danmark.

Læs mere om uddannelsen på hjemmesiden: www.personligmedicin.ku.dk 

 

Kursusindhold

Masterprojektet udføres som et tværfagligt gruppeprojekt eller individuelt projekt og afsluttes med individuelt mundtligt forsvar. Det består af sammenskrivning af et relevant forskningsområde som litteraturstudie eller et mindre forskningsprojekt med vejledning og supervision. Projektet skrives i artikelform med henblik på eventuel efterfølgende publicering.

Masterprojektet skal demonstrere din evne til at formulere, analysere, diskutere og vurdere problemstillinger inden for et relevant, afgrænset videnskabeligt emne i personlig medicin, i henhold til fagområdets viden og metoder.

Masterprojektet skal tage udgangspunkt i en problemstilling af relevans for området personlig medicin så projektet bygger oven på din faglige baggrund og viden og erfaringer fra din egen ansættelse eller fagområde. Masterprojektet kan således, med fordel, tage udgangspunkt i projekter eller problemstillinger fra din eller dine medstuderendes egen afdeling / arbejdsplads / virksomhed / fagområde.

Du skal have en godkendt masterprojektaftale før du kan påbegynde masterprojektet.

Ved afslutningen af masterprojektet mødes alle studerende til et fælles seminar, hvor man præsenterer sine projekter for hinanden og giver og modtager feedback.

Kurset udbydes kun til studerende, der er indskrevet på uddannelsen Master i personlig medicin.

Målbeskrivelser

Gennem case-studies og hands-on projekter får du redskaberne til selv at igangsætte og implementere projekter rettet mod personlig medicin.


Efter endt masterprojekt forventes den studerende at:

Viden

 • Opnå indsigt i den videnskabelige metode, herunder litteratursøgning og udarbejdelse af en klar og afgrænset problemstilling inden for området personlig medicin
 • Foretage kritisk litteraturlæsning
 • Kvalificere og diskutere aktuelle problemstillinger inden for området personlig medicin, herunder beskrive og definere begreber, teori og metoder anvendt inden for personlig medicin, baseret på højeste internationale forskning

 

Færdigheder

 • På et videnskabeligt grundlag bearbejde og identificere problemstillinger inden for området personlig medicin
 • Analysere, vurdere og evaluere komplekse problemstillinger inden for området personlig medicin
 • Opbygge et videnskabeligt struktureret projekt på artikelform på baggrund af teori og litteratur eller et forskningsprojekt
 • Skriftligt og mundtligt formidle og diskutere komplekse problemstillinger inden for området personlig medicin på et forskningsbaseret grundlag

 

Kompetencer

 • Selvstændigt lave en skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling
 • Diskutere og formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • Udvælge og analysere et videnskabeligt område og kommunikere dette ud på højeste internationale niveau med henblik på at bidrage til fremtidig forskning

 

Artikler og udvalgte bogkapitler

 

Læs mere om ansøgningskrav på uddannelsens hjemmeside: www.personligmedicin.ku.dk/​adgangskrav/​
Skriftlig opgave med vejledning og supervision. Fremmøde / online sessioner aftales individuelt med vejleder.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 309
 • Vejledning
 • 20
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 330
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
12,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Mundtligt forsvar, 1 time
Masterprojektet udføres som et tværfagligt gruppeprojekt eller individuelt projekt og afsluttes med individuelt mundtligt forsvar. Det består af sammenskrivning af et relevant forskningsområde som litteraturstudie eller et mindre forskningsprojekt. Projektet skrives i artikelform med henblik på eventuel efterfølgende publicering.
Krav til indstilling til eksamen

Studerende skal have gennemført og bestået samtlige kurser og eksamener på uddannelsen før påbegyndelse af masterprojektet.

Du skal have en udfyldt og godkendt masterprojektaftale før du kan påbegynde masterprojektet

Den udfyldte og underskrevne masterprojektaftale sendes til master@sund.ku.dk

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se information om eksamenstidspunkt i uddannelsens eksamensplanen. Eksamensplanen offentliggøres på denne hjemmeside:  https://sund.ku.dk/uddannelse/studieinformation/eksamensplaner/

Reeksamen

Se information om tidspunkt for reeeksamen i uddannelsens eksamensplanen. Eksamensplanen offentliggøres på denne hjemmeside:  https://sund.ku.dk/uddannelse/studieinformation/eksamensplaner/

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende:

Viden

 • Opnå indsigt i den videnskabelige metode, herunder litteratursøgning og udarbejdelse af en klar og afgrænset problemstilling inden for området personlig medicin
 • Foretage kritisk litteraturlæsning
 • Kvalificere og diskutere aktuelle problemstillinger inden for området personlig medicin, herunder beskrive og definere begreber, teori og metoder anvendt inden for personlig medicin, baseret på højeste internationale forskning

 

Færdigheder

 • På et videnskabeligt grundlag bearbejde og identificere problemstillinger inden for området personlig medicin
 • Analysere, vurdere og evaluere komplekse problemstillinger inden for området personlig medicin
 • Opbygge et videnskabeligt struktureret projekt på artikelform på baggrund af teori og litteratur eller et forskningsprojekt
 • Skriftligt og mundtligt formidle og diskutere komplekse problemstillinger inden for området personlig medicin på et forskningsbaseret grundlag

 

Kompetencer

 • Selvstændigt lave en skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling
 • Diskutere og formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • Udvælge og analysere et videnskabeligt område og kommunikere dette ud på højeste internationale niveau med henblik på at bidrage til fremtidig forskning