SPMM21007U Kommunikation af personlig medicin

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Communication of Personalised Medicine

Uddannelse

Dette kursus udbydes på Master i Personlig Medicin.

Masteruddannelsen er efteruddannelse for sundhedsprofessionelle.

Master i personlig medicin er udviklet i tæt samarbejde mellem de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter på hhv. Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet. På den måde sikrer vi, at du bliver undervist af nationale eksperter fra internationalt anerkendte forskningsmiljøer i Danmark.

Læs mere om uddannelsen på hjemmesiden: www.personligmedicin.ku.dk

Kursusindhold

Kurset giver dig en dybere forståelse af en række forskellige aspekter af, og udfordringer knyttet til, at kommunikere om personlig medicin.

Vi sætter fokus på risiko- og evidensbegrebet og behandler spørgsmålet om, hvordan man i relation til personlig medicin kan kommunikere om risici, usikkerhed og evidens med patienter, pårørende, borgere, sundhedspersoner, politikere og massemedier.

Du vil få indblik i hvordan forståelsen af risici, usikkerhed og evidens afhænger og formes af en række forhold ved selve kommunikations­situa­tionen, men også hvordan forskellige grupper har forskellige ønsker og behov for kommunikation i relation til personlig medicin.

Et kursus med fokus på formidling af risikoinformation samt nutidens etiske udfordringer.

Med formidlingen af medicinsk risikoinformation, der indgår i beslut­nings­processer på individuelt og kollektivt niveau, følger der imidlertid også særegne udfordringer. Det kan for eksempel være risikoen for manipulation, problematiske former for ’nudging’ af patienter eller utilsigtede bidrag til spredning af ikke-faktuel information gennem masse- og sociale medier.

Kurset vil derfor også sætte fokus på de etiske udfordringer, der knytter sig til at formidle risici, usik­kerhed og evidens til forskellige aktører, og diskutere hvilket ansvar, der rimeligvis kan pålæg­ges sundhedspersoner.

Kurset har grundlæggende to dele. En første del, der retter sig mod risikokommunikation til patienter og pårørende. En anden del, der sætter fokus på risikokommunikationen til det omgivende samfund, herunder kommunikationen med myndigheder, politikere og massemedier.

Kurset klæder dig på til at tilrettelægge kommunika­tionen i relation til personlig medicin på en måde, der effektivt og ansvarligt udfylder et informations­behov.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive og definere begreber, teori og metoder anvendt inden for personlig medicin, baseret på højeste internationale forskning
 • Redegøre for centrale teorier og metoder inden for risikokommunikation, herunder forskning om, hvilke forhold, der former og influerer forståelsen af risici, usikkerhed og evidens hos patienter, pårørende, borgere, sundhedsprofessionelle, politikere og massemedier
 • Forstå muligheder og etiske udfordringer knyttet til kommunikation af risici til patienter, pårørende, borgere, sundhedsprofessionelle, politikere og massemedier
   

Færdigheder

 • Formidle og diskutere brugen af sundhedsdata og fortolkning af genetiske/genomiske data og varianter, samt dertilhørende risikobegreber og valgmuligheder, i relation til personlig medicin, med patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle samt på samfundsniveau
 • Formidle sin viden om personlig medicin til kolleger og andre faggrupper
 • Tilrettelægge formidlingen af risici, usikkerhed og evidens på måder, der på forsvarlig vis tager hensyn til patienters informationsbehov og adresserer udfordringer knyttet til selve kommunikations­situationen
   

Kompetencer

 • Identificere fagområder i egen afdeling/eget fagområde/et givet fagområde hvor personlig medicin kan udvikles, valideres og/eller implementeres, og kommunikere og samarbejde om dette på tværs af faggrænser og kulturer
 • Kontinuerligt opsøge og anvende den nyeste evidensbaserede viden og videnskabelige litteratur inden for fagområdet personlig medicin
 • Identificere og adressere forskellige informations- og kommunikationsbehov hos forskellige aktører inden for personlig medicin
 • Situere og reflektere over personlig medicin som en teknologi, der ikke blot gennem sin anvendelse i den kliniske og forskningsmæssige kontekst, men også gennem sin italesættelse i mødet med patienten og i den bredere samfundsmæssige kontekst sætter sig spor i individets og samfundets liv

Artikler og udvalgte bogkapitler

Litteraturlisten vil blive tilgængelig for de studerende på den online kursusportal Absalon.

 

Læs mere om ansøgningskrav på uddannelsens hjemmeside. Find link til ansøgningskrav under fanen 'Tilmelding' nedenfor.
2 x 2 dages fremmøde

Der vil være en betydelig forberedelse til alle dele af kurset, og der kommer til at foregå selvstudier/​gruppearbejde i perioderne mellem undervisningsforløbene.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 50
 • E-læring
 • 10
 • Projektarbejde
 • 20
 • Seminar
 • 30
 • Eksamen
 • 28
 • I alt
 • 138
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Eksamen består af en skriftlig prøve. Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen udarbejdes individuelt. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Se information om eksamenstidspunkt i uddannelsens eksamensplanen. Eksamensplanen offentliggøres på denne hjemmeside:  https://sund.ku.dk/uddannelse/studieinformation/eksamensplaner/

Reeksamen

Ved reeksamen benyttes samme eksamensform som ved ordinær eksamen

Se information om tidspunkt for reeeksamen i uddannelsens eksamensplanen. Eksamensplanen offentliggøres på denne hjemmeside:  https://sund.ku.dk/uddannelse/studieinformation/eksamensplaner/

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen Bestået skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive og definere begreber, teori og metoder anvendt inden for personlig medicin, baseret på højeste internationale forskning
 • Redegøre for centrale teorier og metoder inden for risikokommunikation, herunder forskning om, hvilke forhold, der former og influerer forståelsen af risici, usikkerhed og evidens hos patienter, pårørende, borgere, sundhedsprofessionelle, politikere og massemedier
 • Forstå muligheder og etiske udfordringer knyttet til kommunikation af risici til patienter, pårørende, borgere, sundhedsprofessionelle, politikere og massemedier
   

Færdigheder

 • Formidle og diskutere brugen af sundhedsdata og fortolkning af genetiske/genomiske data og varianter, samt dertilhørende risikobegreber og valgmuligheder, i relation til personlig medicin, med patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle samt på samfundsniveau
 • Formidle sin viden om personlig medicin til kolleger og andre faggrupper
 • Tilrettelægge formidlingen af risici, usikkerhed og evidens på måder, der på forsvarlig vis tager hensyn til patienters informationsbehov og adresserer udfordringer knyttet til selve kommunikations­situationen
   

Kompetencer

 • Identificere fagområder i egen afdeling/eget fagområde/et givet fagområde hvor personlig medicin kan udvikles, valideres og/eller implementeres, og kommunikere og samarbejde om dette på tværs af faggrænser og kulturer
 • Kontinuerligt opsøge og anvende den nyeste evidensbaserede viden og videnskabelige litteratur inden for fagområdet personlig medicin
 • Identificere og adressere forskellige informations- og kommunikationsbehov hos forskellige aktører inden for personlig medicin
 • Situere og reflektere over personlig medicin som en teknologi, der ikke blot gennem sin anvendelse i den kliniske og forskningsmæssige kontekst, men også gennem sin italesættelse i mødet med patienten og i den bredere samfundsmæssige kontekst sætter sig spor i individets og samfundets liv