SPMM21001U Basis for personlig medicin

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Basics of Personalised Medicine

Uddannelse

Dette kursus udbydes på Master i Personlig Medicin.

Masteruddannelsen er efteruddannelse for sundhedsprofessionelle.

Master i personlig medicin er udviklet i tæt samarbejde mellem de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter på hhv. Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet. På den måde sikrer vi, at du bliver undervist af nationale eksperter fra internationalt anerkendte forskningsmiljøer i Danmark.

Læs mere om uddannelsen på hjemmesiden: www.personligmedicin.ku.dk

Kursusindhold

Få fundamentet for personlig medicin på plads. Kurset vil skabe en fælles forståelse af grundlaget for, samt anvendelsen af, personlig medicin på tværs af faggrupper. Kurset lægger fundamentet for tværfaglig kommunikation og giver dig en basis for at gennemføre de øvrige kurser i masteruddannelsen.

Du bliver introduceret til følgende specifikke emner: Introduktion til personlig medicin, sundhedsdata og databehandling, genomics, kommunikation og samarbejde, klinisk beslutningsproces og beslutningsstøtteværktøjer, evidens og dokumentation, etik, ret og organisering af personlig medicin.

Målbeskrivelser

Gennem forelæsninger, litteraturlæsning, case-studier og tværfagligt projekt får du kendskab til, hvilke redskaber, der er nødvendige for at igangsætte og implementere  projekter rettet mod personlig medicin.

Efter endt kursus forventes den studerende at:

Viden

 • Kunne beskrive og definere begreber, teori og metoder anvendt inden for personlig medicin, baseret på højeste internationale forskning
 • Kunne beskrive organisering af personlig medicin i Danmark
 • Kunne give eksempler på praksis for anvendelse af PM nationalt samt internationalt
 • Kende til oprindelse, indsamling, organisering, integration samt styring af danske sundhedsdata
 • Kende til, beskrive og definere nomenklatur, begreber samt metoder og redskaber anvendt i processen fra patientprøve til omics, kliniske og parakliniske data, herunder variation, usikkerhed og fejlkilder samt analyse og fortolkning af disse data, inklusiv genetiske/genomiske data
 • Være bekendt med metoder og redskaber der anvendes til kompleks databehandling af store datamængder
 • Være bekendt med etiske, retslige og økonomiske aspekter relateret til personlig medicin

 

Færdigheder

 • Kunne vurdere og beslutte hvorledes de ovenfor nævnte aspekter af personlig medicin kan/skal indgå i et konkret projekt
 • Analysere og diskutere de enkelte aspekter og deres indbyrdes relation i det konkrete projekt på et overordnet plan
 • Kunne formidle og diskutere ovenstående for faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister

 

Kompetencer

 • Skal kunne forklare, hvordan eget fagområde kan bruges i personlig medicin
 • Skal kunne identificere relevante aktører i forhold til personlig medicin projekt
 • Selvstændigt organisere og udvikle egen læringsproces inden for fagområdet personlig medicin
 • Kontinuerligt opsøge og anvende den nyeste evidensbaserede viden og videnskabelige litteratur inden for fagområdet personlig medicin.

Præsentationer fra forelæsningerne

Artikler og udvalgte bogkapitler

Litteraturlisten findes på e-læringsportalen Absalon

Læs mere om ansøgningskrav på uddannelsens hjemmeside. Find link til ansøgningskrav under fanen 'Tilmelding' nedenfor.
Kurset består af undervisning med fremmøde/virtuel undervisning med dertilhørende hjemmearbejde samt projekt/gruppearbejde og eksamen.

Undervisningen er baseret på introducerende forelæsninger med dertilhørende hjemmestudier, præsentation af egen faglighed/fagområde og dennes funktion i personlig medicin samt tværfagligt gruppearbejde til forståelse af indbyrdes relation af de forskellige fagligheder nødvendige for projekter relateret til personlig medicin.

Et vigtigt aspekt af kurset er at du og dine medstuderende har mulighed for at få indblik i et andet miljø end jeres eget (klink, laboratorie, databehandling, kontor mv). Dette skal øge den tværfaglige forståelse af forskellige miljøers arbejde med personlig medicin. Dette element søges dækket via præsentation ved de studerende af aspekter af personlig medicin med udgangspunkt i deres eget fagmiljø. Ydermere præsenteres til eksemplificering forskellige konkrete tværgående samarbejder med udgangspunkt i forskellige lægefaglige specialer.

Afslutningsvis skal I lave et gruppearbejde, der tager udgangspunkt i en udleveret case eller et projekt fra din eller en medstuderendes afdeling, arbejdsplads eller fagområde.

Projektet skal fremlægges i plenum.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 26
 • Holdundervisning
 • 26
 • Forberedelse (anslået)
 • 81
 • E-læring
 • 10
 • Projektarbejde
 • 40
 • Eksamensforberedelse
 • 22
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fremlæggelse af projekt, der tager udgangspunkt i en udleveret case eller et projekt fra din eller en medstuderendes afdeling, arbejdsplads eller fagområde.

Gruppeprojekt omfang: 4-5 A4-sider. 1 side = 2.400 anslag inklusiv figurer og tabeller, men eksklusiv referencer og bilag.

Projektet skal fremlægges i plenum.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se information om eksamenstidspunkt i uddannelsens eksamensplanen. Eksamensplanen offentliggøres på denne hjemmeside:  https://sund.ku.dk/uddannelse/studieinformation/eksamensplaner/

Reeksamen

Ved reeksamen benyttes samme eksamensform som ved ordinær eksamen

Se information om tidspunkt for reeeksamen i uddannelsens eksamensplanen. Eksamensplanen offentliggøres på denne hjemmeside:  https://sund.ku.dk/uddannelse/studieinformation/eksamensplaner/

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende:

Viden

 • Kunne beskrive og definere begreber, teori og metoder anvendt inden for personlig medicin, baseret på højeste internationale forskning
 • Kunne beskrive organisering af personlig medicin i Danmark
 • Kunne give eksempler på praksis for anvendelse af PM nationalt samt internationalt
 • Kende til oprindelse, indsamling, organisering, integration samt styring af danske sundhedsdata
 • Kende til, beskrive og definere nomenklatur, begreber samt metoder og redskaber anvendt i processen fra patientprøve til omics, kliniske og parakliniske data, herunder variation, usikkerhed og fejlkilder samt analyse og fortolkning af disse data, inklusiv genetiske/genomiske data
 • Være bekendt med metoder og redskaber der anvendes til kompleks databehandling af store datamængder
 • Være bekendt med etiske, retslige og økonomiske aspekter relateret til personlig medicin

 

Færdigheder

 • Kunne vurdere og beslutte hvorledes de ovenfor nævnte aspekter af personlig medicin kan/skal indgå i et konkret projekt
 • Analysere og diskutere de enkelte aspekter og deres indbyrdes relation i det konkrete projekt på et overordnet plan
 • Kunne formidle og diskutere ovenstående for faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister

 

Kompetencer

 • Skal kunne forklare, hvordan eget fagområde kan bruges i personlig medicin
 • Skal kunne identificere relevante aktører i forhold til personlig medicin projekt
 • Selvstændigt organisere og udvikle egen læringsproces inden for fagområdet personlig medicin
 • Kontinuerligt opsøge og anvende den nyeste evidensbaserede viden og videnskabelige litteratur inden for fagområdet personlig medicin.