SODK19044E Eksamen i samfunds- og retsodontologi (2019-studieordning)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Exam in Community Dentistry, Forensic Dentistry

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden afslutning af kandidatuddannelsen

Eksamen knytter sig til kursus i samfundsodontologi og kursus i samfunds- og retsodontologi
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 4
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

Kursus i samfunds- og retsodontologi

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er ikke tilladt at medbringe elektronisk teknologi der muliggør ekstern kommunikation. Der vil være adgang til de vigtigste love i elektronisk form.

USB tilladt

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

Epidemiologi:

 • overordnet redegøre for epidemiologiske metoder og teori
 • forklare begreberne "setting", årsag - virkning samt confounding og kontrol heraf
 • redegøre for forskellige epidemiologiske designs
 • bruge epidemiologiske sygdomsmål såsom prævalens og incidens, relative risiko, odds ratio
 • demonstrere viden om følgende begreber indenfor screening: sensitivitet, specificitet, prædiktiv værdi, samt kalibrering
 • forklare aktuelle og fremtidige tandsygdomspanoramaer i Danmark
 • bruge odontologiske data-bank-systemer for surveillance, Sundhedsstyrelsens SCOR-register og Sundhedsstyrelsens register for voksenbefolkningen
 • redegøre for dataindsamlingsmetoder i oral epidemiologi


Sundhedssociologi:

 • diskutere sundhed/sygdom som sociale fænomener samt sociale årsager til sygdom
 • forklare social struktur og funktion, herunder sociale klasser, social mobilitet, normer, værdier og roller
 • demonstrere viden om befolkningens viden, holdning og adfærd i relation til tandpleje
 • redegøre for befolkningens udnyttelse af tandplejesystemet
 • redegøre for sygdomsadfærd, sundhedsadfærd, sygerolle, patientrolle og terapeutrolle
 • forklare socialpsykologiske og sociologiske teorier for sundheds- og sygdomsadfærd
 • identificere sundhedspædagogiske interventionsstrategier

 

Kommunikation og beslutninger

 • Redegøre for kommunikation i sundhedsvæsenet med særlig fokus på tandplejen.
 • Analysere en patientbehandling ud fra et kommunikativt synspunkt
 • Redegøre for begrebet patientinddragelse og kunne anvende det, herunder brug af spørgeskemaer og beslutningsstøtteværktøjer
 • Redegøre for ”evidensbaserede beslutninger” og ”shared decision-making” herunder faktorer der kan påvirke kliniske beslutningsprocesser

 

Organisation af tandpleje:

 • demonstrere principper for planlægning af sundhedsprogrammer/​tandpleje
 • være bekendt med kommunikation med ældre patienter og personalegrupper inden for ældreplejen og social- og sundhedssektoren
 • forklare demografiske forhold vedr. befolkningsstruktur og -udvikling
 • forklare sundhedsøkonomiske begreber og metoder


Administrativ odontologi og retsodontologi:

 • forklare tandplejerelevant indhold i Sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed
 • forklare patienters retsstilling, begreberne ”information og samtykke”, aktindsigt, tavshedspligt, videregivelse af oplysninger, krav til journalføring samt sanktionsbestemmelser
 • forklare tandplejesystemets opbygning og forskellige patientgruppers lovmæssige ret til tandpleje, herunder lovbaserede tilskudsmuligheder
 • redegøre for klagesagsbehandling i tandplejen
 • forklare retsodontologiske definitioner og sagsområder
 • gøre rede for procedurer i forbindelse med identifikation af personer
 • redegøre for forhold til bedømmelse af alder, køn og etnisk tilhørsforhold samt tand- og bidspor
 • redegøre for organisation af identifikationsarbejdet, datasammenligning og den odontologiske journals betydning i forbindelse med enkeltsager og massekatastrofer