SODK19041U Klinisk fællesundervisning 2

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Comprehensive Dentistry 2

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset omfatter fire delelementer:

Klinisk fællesundervisning (KF)
Kurset skal sætte den studerende i stand til at varetage behandling af voksne patienter med et varieret og tværfagligt odontologisk sygdomsbillede. Kurset bygger på den viden, færdigheder og holdninger, som den studerende har opnået i løbet af uddannelsen. Den studerende skal kunne anvende de tidligere opnåede kompetencer, svarende til det niveau, der kræves på de enkelte fagområder, i den integrerede patientbehandling. Det væsentligste indhold i undervisningen omfatter journaloptagelse, diagnostik, behandlingsplanlægning, behandling, prognose og risikovurdering sat i perspektiv til forskellige sygdoms- og sundhedsmodeller.

Patientvisitation
Kurset skal sætte den studerende i stand til at gennemføre undersøgelse, diagnostik og overordnet behandlingsplanlægning under hensyntagen til patientens ønsker og behov, sundhedstilstand og sociale situation. En væsentlig del af kurset omhandler nødbehandling af patienter med akutte tilstande

Oral rehabilitering 4
Kurset skal give de studerende en klinisk baggrund for implantatbehandling, herunder gøre dem i stand til at vurdere implantologiens biologiske baggrund og anvendelsesområder samt vurdere og udføre de nødvendige forbehandlinger. Kurset skal give de studerende forståelse for og give dem forudsætninger for at diskutere hvordan oral implantater kan rehabilitere patienter i forhold til andre rehabiliterende behandlinger. Kurset skal endvidere give den studerende forståelse for og sætte dem i stand til at anvende principperne for rehabilitering af patienter med enkle implantatunderstøttede rekonstruktioner.

Angst, stress og kommunikation
Kurset skal give den studerende forståelse for patienters angstreaktioner (odontofobi), tandlægers stressniveau og klinikteamets betydning for forebyggelse og behandling af nervøse og angstfulde patienter. Endvidere skal den studerende blive fortrolig med elementær klinisk kommunikation, registrering, forebyggelse og behandling af den angstfulde patient og kunne registrere og korrigere stressbelastende rutiner hos klinikteamet. Det væsentligste indhold i kurset er odontofobi og stress (ætiologi, epidemiologi, registrering, behandling) og kommunikationsanalyser

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Klinisk fællesundervisning

Viden

 • redegøre for optimal og struktureret journaloptagelse inkl. diagnostik, behandlingsplan og prognose på voksne patienter med komplekst odontologisk behandlingsbehov
 • redegøre for sekvensen i totalbehandling på voksne patienter med komplekst odontologisk behandlingsbehov
 • vurdere odontologiske implikationer af systemiske sygdomme og medicinindtag på behandlinger og prognose på voksne patienter med komplekst odontologisk behandlingsbehov
 • redegøre for behandlinger og bagvedliggende teori på niveau med det, der undervises i på de enkelte fagområder
 • vide hvornår patienter skal overgå til vedligeholdelsesfase, og hvad denne skal indeholde for den enkelte patient
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • optage relevant anamnese, herunder indhente og vurdere relevante oplysninger fra patienten samt indhente og vurdere relevante oplysninger fra andre sundhedsfaglige behandlere og instanser
 • foretage relevant klinisk og radiologisk undersøgelse og evt. supplerende undersøgelser
 • stille og prioritere relevante odontologiske diagnoser
 • udarbejde en rationel behandlingsplan inklusive behandlingssekvens under hensyntagen til patientens orale sundhed og ønsker og evt. relevante behandlingsalternativer
 • foretage en prognosevurdering på patient-og behandlingsniveau
 • journalisere fund, behandlingsplan, prognose og øvrig relevant information
 • argumentere for og diskutere fund, diagnoser, behandlingsplan og prognose
 • udføre behandlinger på et niveau, svarende til kravene, der stilles på de enkelte fagområder
 • fremhæve teoretiske diskussionselementer ud fra kasuistikker
 • vurdere og diskutere egne og andres patienter
 • vurdere eventuelt behov for henvisning
 • informere patienten om fund, diagnoser, behandlingsmuligheder og prognose samt fordele og ulemper ved behandlingen i et for patienten forståeligt sprog
 • udarbejde kasuistikker over egne patienter indeholdende de væsentligste odontologiske problemstillinger
 • udarbejde, argumentere for og diskutere vedligeholdelsesplan, der er optimal for den enkelte patient

 

Kompetence

 • foretage journaloptagelse og behandling på voksne patienter med komplekst odontologisk behandlingsbehov på et niveau, svarende til kravene, der stilles på de enkelte fagområder
 • indgå som professionel i en kollegial diskussion af den voksne patient med komplekst behandlingsbehov ved brug af fagspecifik terminologi
 • Udvise selvstændighed og ansvarlighed samt agere som professionel overfor patienter og kolleger
 • Reflektere over egen praksis og justere denne ved behov
 • Udnytte kliniktiden effektiv
 • Organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • Skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • Indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation

 

Patientvisitation

Viden

 • Redegøre for forskellige sygdomsklassifikationer 
 • Diskutere fordele og ulemper ved forskellige klassifikationssystemer, herunder forskellige former for diagnosedefinitioner
 • Diskutere forskellige sygdoms- og sundhedsmodeller herunder baggrunden for disse modeller og deres betydning for diagnostik og patientkommunikation
 • Diskutere diagnostisk variabilitet herunder baggrunden for en sådan variabilitet og for anvendelsen af diagnostiske markører
   

Færdighed

 • Gennemføre en systematisk diagnostisk undersøgelse på et overordnet niveau under hensyntagen til forskellige diagnostiske fremgangsmåder hos patienter med forskellige behandlingsbehov/ønsker
 • Vurdere resultatet af patientundersøgelsen og kunne foreslå behandlingsplaner, som tager hensyn til patientens ønsker og behov samtidig med at behandlingen opfylder de krav, der stilles til god odontologisk praksis
 • Anvende fagspecifik terminologi i klinikken og i journalføring og kunne kommunikere med andre fagpersoner med anvendelse af sådanne fagspecifikke termer
 • Foretage nødvendig diagnostik og behandling af patienter, der kommer til akut behandling
   

Kompetence

 • Overføre teoretisk viden om sygdomme i tænder og mundhule til diagnostisk praksis
 • Overføre viden om almensygdommes og mundhulens forhold til diagnostisk og behandlingsmæssig praksis
 • Overføre teoretisk viden om sygdommes forløb og behandlingsmuligheder til patientorienteret individuelle behandlingsforslag, hvor diagnostik og behandling sættes i en situationel sammenhæng
   

Oral rehabilitering 4

Viden

 • Redegøre for indikationer og kontraindikationer for implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • Reflektere over og erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
   

Færdighed

 • Udføre journaloptagelse, behandlingsplanlægning og forbehandlinger
 • Anvende og forklare aftryksprocedurer, registreringer, tandopstilling, indprøvning og aflevering herunder hygiejniske aspekter omkring implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • Vurdere teknisk kvalitet af implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • Vurdere biologiske og tekniske komplikationer for implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • Kommunikere og samarbejde med kollegaer, dentallaboratorier og hjælpepersonale
 • Vurdere prognose for implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • Diskutere implantatbehandling i forhold til andre rehabiliterende behandlinger og implementerer implantatbehandling i oral rehabilitering
   

Kompetence

 • Selvstændigt planlægge og overskue implantatbehandlinger
 • Iværksætte behandling med enkle implantatunderstøttede rekonstruktioner og indgå i et professionelt sundhedsfagligt samarbejde med erfarne kollegaer og andet biomedicinsk personale.
 • Selvstændigt tage ansvar for at videreudvikle sig indenfor fagområdet
   

Angst, stress og kommunikation

Viden

 • Redegøre for angstens grundkomponenter og forskellige former for angst- og stressteorier
 • Redegøre for forskellige former for indlæring af angst
 • Redegøre for de psykologiske og biologiske forskelle på frygt og angst
 • Redegøre for de kognitive, emotionelle og fysiologiske ændringer ved angst- og stressreaktioner
 • Redegøre for kognitive og adfærdsmæssige terapiformer overfor angsttilstande
 • Redegøre for coping
   

Færdighed

 • Registrere og korrigere stressreaktioner i klinikteamet
 • Udvise faglig og etisk ansvarlighed i den tandlægelige behandling af den angstfulde patient
 • Udvise empati, forståelse og respekt for den angstfulde patient
   

Kompetence

 • Vurdere sine egne kompetencer i relation til den angstfulde patient samt tydelig tilkendegive dette
 • Planlægge og tilpasse en klinisk modtagelse af en angstfuld patient
 • Foretage de nødvendige henvisninger
Kursus i klinisk fællesundervisning 1
Eksamen i oral rehabilitering
Forelæsninger, kliniske øvelser, dialogbaseret holdundervisning samt rollespil
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i odontologisk klinik. Dog eksamineres der ikke i kursuselementet angst, stress og kommunikation som afsluttes med udstedelse af kursusattest.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Holdundervisning
 • 2
 • Forberedelse (anslået)
 • 140
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Klinik
 • 267
 • I alt
 • 457
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Deltagelse i kliniske øvelser
Godkendt smertejournal
Aflevering af rapporter
Godkendt deltagelse i tests
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Klinisk fællesundervisning

Viden

 • Redegøre for sekvensen i totalbehandling på voksne patienter med komplekse odontologiske problemstillinger
 • Redegøre for de lovmæssige krav til arbejdsmiljø og kvalitetssikring på tandklinikker
 • Redegøre for videnscenter- og regionstandplejefunktionerne samt kæbeprotetisk specialtandpleje
 • Redegøre for brug af ortodontisk regulering i forbindelse med rehabilitering af voksne patienter
 • Redegøre for indikationer og principper for og metoder der anvendes til bidhævning
 • Redegøre for klagesager i odontologisk praksis
 • Redegøre for økonomiske aspekter af tandbehandling i praksis
   

Færdighed

 • Fremlægge, vurdere og diskutere komplekse odontologiske problemstillinger hos raske patienter og patienter med almensygdomme
 • Diskutere de væsentlige forhold, og anvendes fagspecifik terminologi
 • Diskuterer forskellige sygdoms- og sundhedsmodeller
 • Diskutere indikationer og kontraindikationer for rehabiliterende behandlinger
 • Vurdere de odontologiske implikationer af almensygdomme og medicinindtag på de enkelte fagområders behandlinger
 • Foretage integreret patientbehandling af voksne patienter
 • Optage anamnese, herunder at indhente og vurdere relevante oplysninger fra patienten samt indhente og vurdere relevante og supplerende undersøgelser (radiologisk, mikrobiologisk etc.) samt lægelige oplysninger
 • Foretage klinisk undersøgelse og journalføre relevante fund
 • Stille de korrekte diagnoser indenfor det orale fagområde
 • Udarbejde en rationel behandlingsplan inklusive behandlingssekvens og argumentere for denne samt diskutere relevante behandlingsalternativer.
 • Udarbejde behandlingsplan under hensyntagen til patientens orale sundhed og ønsker
 • Foretage en prognosevurdering
 • Foretage journalisering af fund, behandlngsplan, prognose og øvrigt relevant information
 • Udføre behandlinger på et niveau, svarende til kravene, der stilles på de enkelte fagområder
 • Fremlægge, vurdere og diskutere resultatet af egne udførte behandlinger samt eventuel behandling udført af andre
 • Fremhæve teoretiske diskussionselementer ud fra kasuistikker
 • Vurdere egne begrænsninger og vurdere eventuelle behov for henvisning
 • Formidle diagnoser, behandlingsmuligheder og prognose til patienter
 • Formidle fordele og ulemper ved behandling i et for patienten forståeligt sprog
 • Udarbejde kasuistikker over egne behandlede patienter indeholdende de væsentligste odontologiske problemstillinger
   

Kompetence

 • Tage ansvar for at undersøge, journalisere, stille diagnoser og foretage relevante behandlinger på patienter med multiple odontologiske problemstillinger
 • Selvstændigt uddeligere arbejdsopgaver til andet personale på baggrund af undersøgelser, journaler og diagnosticering af patienter med multiple odontologiske problemstillinger
 • Tage ansvar for at koordinere nødvendige henvisninger
 • Selvstændigt indgå som professionel i en diskussion af alle aspekter af patientbehandlingen ved den komplekse patient
 • Tage ansvar for og agere som professionel overfor patienter og kolleger
 • Organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • Skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • Indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation

 

Patientvisitation

Viden

 • Redegøre for forskellige sygdomsklassifikationer 
 • Diskutere fordele og ulemper ved forskellige klassifikationssystemer, herunder forskellige former for diagnosedefinitioner
 • Diskutere forskellige sygdoms- og sundhedsmodeller herunder baggrunden for disse modeller og deres betydning for diagnostik og patientkommunikation
 • Diskutere diagnostisk variabilitet herunder baggrunden for en sådan variabilitet og for anvendelsen af diagnostiske markører
   

Færdighed

 • Gennemføre en systematisk diagnostisk undersøgelse på et overordnet niveau under hensyntagen til forskellige diagnostiske fremgangsmåder hos patienter med forskellige behandlingsbehov/ønsker
 • Vurdere resultatet af patientundersøgelsen og kunne foreslå behandlingsplaner, som tager hensyn til patientens ønsker og behov samtidig med at behandlingen opfylder de krav, der stilles til god odontologisk praksis
 • Anvende fagspecifik terminologi i klinikken og i journalføring og kunne kommunikere med andre fagpersoner med anvendelse af sådanne fagspecifikke termer
 • Foretage nødvendig diagnostik og behandling af patienter, der kommer til akut behandling
   

Kompetence

 • Overføre teoretisk viden om sygdomme i tænder og mundhule til diagnostisk praksis
 • Overføre viden om almensygdommes og mundhulens forhold til diagnostisk og behandlingsmæssig praksis
 • Overføre teoretisk viden om sygdommes forløb og behandlingsmuligheder til patientorienteret individuelle behandlingsforslag, hvor diagnostik og behandling sættes i en situationel sammenhæng
   

Oral rehabilitering 4

Viden

 • Redegøre for indikationer og kontraindikationer for implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • Reflektere over og erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
   

Færdighed

 • Udføre journaloptagelse, behandlingsplanlægning og forbehandlinger
 • Anvende og forklare aftryksprocedurer, registreringer, tandopstilling, indprøvning og aflevering herunder hygiejniske aspekter omkring implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • Vurdere teknisk kvalitet af implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • Vurdere biologiske og tekniske komplikationer for implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • Kommunikere og samarbejde med kollegaer, dentallaboratorier og hjælpepersonale
 • Vurdere prognose for implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • Diskutere implantatbehandling i forhold til andre rehabiliterende behandlinger og implementerer implantatbehandling i oral rehabilitering
   

Kompetence

 • Selvstændigt planlægge og overskue implantatbehandlinger
 • Iværksætte behandling med enkle implantatunderstøttede rekonstruktioner og indgå i et professionelt sundhedsfagligt samarbejde med erfarne kollegaer og andet biomedicinsk personale.
 • Selvstændigt tage ansvar for at videreudvikle sig indenfor fagområdet
   

Angst, stress og kommunikation

Viden

 • Redegøre for angstens grundkomponenter og forskellige former for angst- og stressteorier
 • Redegøre for forskellige former for indlæring af angst
 • Redegøre for de psykologiske og biologiske forskelle på frygt og angst
 • Redegøre for de kognitive, emotionelle og fysiologiske ændringer ved angst- og stressreaktioner
 • Redegøre for kognitive og adfærdsmæssige terapiformer overfor angsttilstande
 • Redegøre for coping
   

Færdighed

 • Registrere og korrigere stressreaktioner i klinikteamet
 • Udvise faglig og etisk ansvarlighed i den tandlægelige behandling af den angstfulde patient
 • Udvise empati, forståelse og respekt for den angstfulde patient
 • Vurdere sine egne kompetencer i relation til den angstfulde patient samt tydelig tilkendegive dette
   

Kompetence

 • Vurdere sine egne kompetencer i relation til den angstfulde patient samt tydelig tilkendegive dette
 • Planlægge og tilpasse en klinisk modtagelse af en angstfuld patient
 • Foretage de nødvendige henvisninger