SODK19037U Kursus i samfundsodontologi (2019-studieordning)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Course in Community Dentistry

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i samfunds- og retsodontologi

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forståelse for orale sundheds- og sygdomsmønstre i befolkningen samt tandplejens mål, struktur og funktion i relation til forskellige befolkningsgruppers behov for tandpleje. Herudover skal den studerende opnå kendskab til patient involverende tandpleje som led i evidensbaseret tandpleje, med fokus på kommunikation, fællesbeslutningstagen og klinisk beslutningstagen.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • Overordnet redegøre for epidemiologiske metoder og teori
 • Forklare begreber, der relaterer sig til epidemiologiske studier såsom populationsbegreber, årsags- konsekvensbegreber og confounding
 • Beskrive forskellige designs af epidemiologiske studier og kunne redegøre for deres anvendelse
 • Redegøre for metoder til monitorering af oral sygdom. Fx ved anvendelse af tværsnitsundersøgelse og sundhedsdataregistre (Sundhedsstyrelsens centrale odontologiske register og Sygesikringsregisteret)
 • Redegøre for aktuelle og fremtidige forekomster af orale sygdomme i befolkningen
 • Redegøre for centrale begreber inden for diagnostik og screening såsom sensitivitet, specificitet, likelihood ratio
 • Redegøre for distale determinanter for oral sygdom. Særligt sociale årsager til orale sygdomme, herunder begreber som sociale klasser, social mobilitet, normer, værdier og roller samt viden, holdning og sundheds- og sygdomsadfærd sat i relation til oral sygdom og brug af tandplejersystemet

 • Redegøre for kommunikation i sundhedsvæsenet med særlig fokus på tandpleje, ved hjælp af metoder som patientinvolvering, fællesbeslutningstagen og motiverende interview
 • Redegøre for teorier bag evidensbaseret tandpleje
 • Kendskab til faktorer der kan påvirke klinisk beslutningstagen, fx kognitiv bias

 

Færdigheder

 • Anvende epidemiologiske sygdomsmål såsom prævalens, incidens, relativ risiko, odds ratio og redegøre for fortolkningen af disse mål

 • Kunne observere og analysere en patientbehandling ud fra et kommunikativt synspunkt
 • Kunne reflektere over grundlag for egne beslutninger

 

Kompetencer 

 • Vurdere validitet af videnskabelig litteratur
 • Fortolke og perspektivere betydningen af evidens-baseret viden i relation til individuelle patienter og befolkningen som helhed
 • Kunne håndtere patienter på en professionel, empatisk og inddragende måde
 • Være i stand til at belyse patienters ønsker og behov og basere tandpleje herpå
 • Være i stand til at reflektere over egne kliniske beslutninger og identificere faktorer der kan påvirke rationel tankegang

Se Absalon

Artikler anvendt i øvelsesundervisningen

Online forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning (SAU).
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i samfunds- og retsodontologi
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 11
 • Forelæsninger
 • 4
 • Praktiske øvelser
 • 9
 • I alt
 • 24
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Deltagelse i øvelsesundervisning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Overordnet redegøre for epidemiologiske metoder og teori
 • Forklare begreber, der relaterer sig til epidemiologiske studier såsom populationsbegreber, årsags- konsekvensbegreber og confounding
 • Beskrive forskellige designs af epidemiologiske studier og kunne redegøre for deres anvendelse
 • Redegøre for metoder til monitorering af oral sygdom. Fx ved anvendelse af tværsnitsundersøgelse og sundhedsdataregistre (Sundhedsstyrelsens centrale odontologiske register og Sygesikringsregisteret)
 • Redegøre for aktuelle og fremtidige forekomster af orale sygdomme i befolkningen
 • Redegøre for centrale begreber inden for diagnostik og screening såsom sensitivitet, specificitet, likelihood ratio
 • Redegøre for distale determinanter for oral sygdom. Særligt sociale årsager til orale sygdomme, herunder begreber som sociale klasser, social mobilitet, normer, værdier og roller samt viden, holdning og sundheds- og sygdomsadfærd sat i relation til oral sygdom og brug af tandplejersystemet

 • Redegøre for kommunikation i sundhedsvæsenet med særlig fokus på tandpleje, ved hjælp af metoder som patientinvolvering, fællesbeslutningstagen og motiverende interview
 • Redegøre for teorier bag evidensbaseret tandpleje
 • Kendskab til faktorer der kan påvirke klinisk beslutningstagen, fx kognitiv bias

 

Færdigheder

 • Anvende epidemiologiske sygdomsmål såsom prævalens, incidens, relativ risiko, odds ratio og redegøre for fortolkningen af disse mål

 • Kunne observere og analysere en patientbehandling ud fra et kommunikativt synspunkt
 • Kunne reflektere over grundlag for egne beslutninger

 

Kompetencer 

 • Vurdere validitet af videnskabelig litteratur
 • Fortolke og perspektivere betydningen af evidens-baseret viden i relation til individuelle patienter og befolkningen som helhed
 • Kunne håndtere patienter på en professionel, empatisk og inddragende måde
 • Være i stand til at belyse patienters ønsker og behov og basere tandpleje herpå
 • Være i stand til at reflektere over egne kliniske beslutninger og identificere faktorer der kan påvirke rationel tankegang