SODK19021U Cariologi, udvidet plastiske restaureringer 2 og udvidet endodonti 2

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Cariology, Advanced Direct Restorations 2 and Advanced Endodontics 2

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i eksamen i cariologi, plastiske restaureringer og endodonti samt eksamen i kandidatspeciale

Kursusindhold

Kurset består af tre delelementer: Cariologiske problemer, Udvidet plastiske restaureringer 2 og Udvidet endodonti 2

Cariologiske problemer
Med baggrund i det cariologiske grundkursus på bacheloruddannelsen, blokkurserne i fyldningsterapi samt den kliniske erfaring, som studenterne har opnået på bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsens 1. semester, skal kurset give den studerende overblik over, hvordan man kan håndtere patienter med omfattende cariologiske problemer. Det væsentligste indhold i kurset omfatter patientbeskrivelser, diagnostiske forhold, risikovurdering, behandlingsmetoder inkluderende materialevalg samt forebyggelsesmetoder og anvendelse af medikamenter.

Udvidet plastiske restaureringer 2
Kurset skal samle og uddybe den studerendes forståelse for de kliniske og biologiske aspekter omkring behandling af caries, fraktur, slid og misfarvning i de hårde tandvæv med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler. Ved afslutningen af kurset skal den studerende selvstændigt kunne undersøge, registrere og diagnosticere caries og andre sygdomme i de hårde tandvæv, kunne udføre komplicerede behandlinger efter non-invasive principper med plastiske restaureringsmaterialer samt fjerne misfarvninger i de hårde tandvæv med kemiske midler. Endeligt skal den studerende være i stand til selvstændigt at vurdere behandlingsbehov, vælge behandlingsmetode efter individuelle hensyn samt vurdere kvalitet og holdbarhed af behandlinger.

Udvidet endodonti 2
Kurset skal give den studerende uddybende teoretisk og klinisk forståelse for diagnostik behandling og forebyggelse af patologiske tilstande i pulpa og det apikale parodontium, samt herunder den epidemiologiske status af kvaliteten af rodbehandlinger. Kurset skal øge de studerendes indsigt i  evidens  niveau vedrørende profund caries behandling og endodonti. Den studerende skal introduceres til traumatologi på de permanente tænder med særlig henblik på endontiske komplikationer, herunder have kendskab til pulpa-dentinorganets resorptions typer samt deres prognose og  behandling. Endvidere skal der opnås kendskab til behandling af rodåbne tænder. Der skal kunne redegøres for endodontisk revisionsbehandlinger med særlig henblik på retrograd kirurgi. Endelig skal den studerende kunne redegøre for kvalitetsformende faktorer for endodontisk behandling, herunder forhold omkring endodontiske klagesager, samt  viden om indikationer for henvisning  til endodontisk specialbehandling.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Cariologiske problemer

Viden

 • redegøre for cariessygdommens ætiologi og patogenese
 • redegøre for erosioners ætiologi og patogenese
 • redegøre for dental fluoroses ætiologi og patogenese
 • redegøre for hvilke elementer en fyldestgørende journalisering indeholder
 • redegøre for hvilke relevante anamnestiske forhold der skal spørges ind til
 • reflektere over foredele og ulemper ved relevante diagnostiske metoder
 • reflektere over årsagerne til patienternes cariologiske problemer
 • redegøre for cariesforekomst, udvikling og progression hos ældre
 • redegøre for præ-probiotika i forbindelse med caries kontrol
 • redegøre for fluorids rolle i forbindelse med caries kontrol
 • reflektere over relevante behandlingsplaner herunder materielle overvejelser i den operative behandling
 • redegøre for risikovurdering
 • diskutere prognostiske overvejelser
 • redegøre for evidensbegrebet indenfor cariologi


Udvidet plastiske restaureringer 2

Viden

 • diskutere kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til non-operativ og operativ behandling, herunder progressionsvurdering af carieslæsioner og defekter
 • redegøre for plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers kliniske og biologiske egenskaber
 • diskutere indikation og eventuel kontraindikation for anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske fyldningsmaterialer og isolationsmaterialer
 • vurdere prognose og funktionstid for udførte behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler
 • diskutere årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi eller behandling med kemiske stoffer samt stille forslag til behandling
 • redegøre for indikation, kontraindikation og holdbarhed ved anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer til behandling af slid og erosion
 • redegøre for og diskutere indikation/​kontraindikation, effekt, bivirkninger og holdbarhed ved anvendelse af kemiske midler til behandling af misfarvede tænder
 • Kunne vælge metoder til forebyggelse og behandling af cariessygdommen hos selvhjulpne og svækkede ældre

 

Færdighed

 • kunne afgøre, hvornår non-operativ og operativ behandling er indiceret
 • diagnosticere samt planlægge og udføre behandling vedrørende caries, fraktur, slid, misfarvning og andre sygdomme i de hårde tandvæv med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler
 • diagnosticere slid og erosion, vurdere ætiologi og progression samt overveje og iværksætte forebyggende tiltag
 • diagnostisere og vurdere årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi samt diskutere forskellige behandlingsmuligheder og udføre disse
 • anvende plastiske restaureringsmaterialer til form og farveændringer ved komplicerede behandlinger
 • diagnosticere og vurdere alvorligheden af pulpa- og gingivarelaterede sygdomme i forbindelse med fyldningsterapi samt forebygge disse
 • anvende lovgivning vedrørende anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler
 • Kunne tilpasse og udføre forebyggende og restorativ cariesbehandling på selvhjulpne ældre

 

Kompetence

 • analysere kvaliteten af egen og tidligere udført fyldningsterapi samt bedømme, om der er behov for korrektion eller omlavning
 • erkende og acceptere at en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd er nødvendig ved udførelse af patientbehandling
 • erkende og acceptere at indsigt, omhu og øvelse i forbindelse med patientbehandling har stor betydning for kvalitet af udførte behandlinger
 • erkende vigtigheden af en etisk holdning til æstetisk tandbehandling
   

Udvidet endodonti 2

Viden

 • redegøre for pulpa-dentinorganets sensoriske mekanismer samt mineraliseringspotentiale herunder pulpal og periapikal inflammation i relation til ekstern transmission af informationer og stimuli
 • redegøre for diagnoser på patologiske tilstande i pulpa og det apikale parodontium samt det epidemiologiske spredningsmønster af disse
 • redegøre for klassifikation af resorptionstyper i pulpa-dentinorganet (permanente tænder)
 • redegøre for endodontiske komplikationer vedtraumer på permanente tænder, herunder behandlingsprincipper for rodåbne tænder
 • diskutere valg og virkningsmekanisme af endodontiske instrumenter og medikamenter og identificere materialers kliniske og biologiske aspekter samt deres eventuelle bivirkninger
 • kendskab til anvendelse af operationsmikroskop under vejledning ved kliniske endodontiske behandlinger
 • redegøre for evidensniveauet indenfor profund caries behandling, herunder direkte overkapning , delvis eller total pulpotomi, pulpektomi, kanal behandling samt orto- eller retrograd revision af tidligere rodfyldt tand
 • anføre kvalitetsformende faktorer for udførsel af endodontiherunder behandlingernes prognose
 • udvise basal viden om rodresektion og retrograd rodfyldning
 • diskutere etiske overvejelser vedrørendebehandlingsmuligheder samt retten til autonomi for kirurgisk behandling af periapikal patologiske tilstande
 • reflektere over etiske aspekter i forhold til patienttilfælde
 • kendskab til de mest almindelig forekommende endodontiske problemstillinger, der kan føre til klagesager
 • kendskab til indikationer for henvisning til endodontisk specialbehandling
   

Færdighed

 • diagnosticere endodontisk relaterede sygdomme samt planlægge og udføre endodontiske behandlinger
 • mestre en endodontisk journal optagelse
 • mestre en gradvis ekskavering af profund caries
 • mestre anvendelse af maskinelmekanisk udrensning
 • evaluerer en oplukningskavitet og en mekanisk udrensning med et operationsmikroskop under vejledning
 • udføre vitale pulpabehandlinger på alle tandtyper
 • udføre kanalbehandling på en molar med simpel rodmorfologi
 • demonstrere prækliniskkendskab til endodontisk kirurgi
 • være indstillet på at sende vævsprøver/operativt fjernet væv fra det apikale parodontium på indikation til histologisk undersøgelse
 • udføre og journalisere et langtids kontrol besøg af egen udført endodontisk behandling
 • foretage henvisning af en patient med indikation for endodontisk specialbehandling.
   

Kompetence

 • overføre teori (ætiologi og patogenese om de inflammatoriske processer i pulpa som enten fører til øget mineralisering eller til udvikling af pulpal nekrose og periapikal inflammation) til klinisk valg af endodontisk behandling  med bedst mulig prognose
 • overføre kendskab om tandresorptioners klassifikation (intern, ekstern, cervikal) til en prognostisk vurdering samt behandlingsvalg
 • overføre kendskab om endodontiske komplikationer opstået som følge af tandtraumer på permanente tænder, til en prognostisk vurdering og behandlingsvalg, herunder rodåbne tænder 
 • overføre et kendskab til den epidemiologiske status af endodontiske behandlinger til hvilke faktorer der skaber behandlingskvalitet i almen tandlæge praksis
 • kvalitetsvurderer egne endodontiske behandlinger med henblik på fremadrettet prognosevurdering
 • vurdere behandlings resultat af tidligere udført rodbehandling med henblik på nødvendighed af kirurgisk versus konventionel revisionsbehandling
 • diskutere viden og differential diagnostik mellem cyster og apikal inflammation (apikalt granulom) med henblik på beslutning om ortograd konventionel endodontisk behandling eller retrograd kirurgisk behandling
 • redegøre, diskutere, motivere og begrunde behandlingsvalg overfor patienten
 • diskutere den konkrete endodontiske behandling i patientens samlede behandlingsbehov
 • relatere indsigt i klagesager inden for endodonti til viden om håndtering af disse  med henblik på forebyggelse og tilegnelse af høj endodontisk behandlingskvalitet
 • analysere et  klinisk patient tilfælde med henblik på at foretage henvisning til  udførsel af specialbehandling
Kursusattest i udvidet endodonti 1 SODK19013U
Kursusattest i udvidet plastiske restaureringer 1
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, prækliniske og kliniske øvelser, øvelser på fantom, kliniske øvelser på patient, opgaveløsning samt multiple choice opgaver
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i cariologi, plastiske restaureringer og endodonti.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 13
 • Holdundervisning
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 68
 • Øvelser
 • 9
 • Klinik
 • 45
 • Eksamen
 • 5
 • I alt
 • 146
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig prøve
Kursusattest udstedes på baggrund af godkendt deltagelse i øvelsesundervisning og godkendte skriftlige opgaver og tests.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Cariologiske problemer

Viden

 • redegøre for hvilke elementer en fyldestgørende journalisering indeholder
 • redegøre for hvilke relevante anamnestiske forhold der skal spørges ind til
 • reflektere over foredele og ulemper ved  relevante diagnostiske metoder
 • reflektere over årsagerne til patienternes cariologiske problemer
 • redegøre for cariesforekomst, udvikling og progression hos ældre
 • reflektere over relevante behandlingsplaner herunder materielle overvejelser i den operative behandling
 • redegøre for risikovurdering
 • diskutere prognostiske overvejelser
 • redegøre for evidensbegrebet indenfor cariologi

 

Udvidet plastiske restaureringer 2

Viden

 • diskutere kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til non-operativ og operativ behandling, herunder progressionsvurdering af carieslæsioner og defekter
 • redegøre for plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers kliniske og biologiske egenskaber
 • diskutere indikation og eventuel kontraindikation for anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske fyldningsmaterialer og isolationsmaterialer
 • vurdere prognose og funktionstid for udførte behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler
 • diskutere årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi eller behandling med kemiske stoffer samt stille forslag til behandling
 • redegøre for indikation, kontraindikation og holdbarhed ved anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer til behandling af slid og erosion
 • redegøre for og diskutere indikation/​kontraindikation, effekt, bivirkninger og holdbarhed ved anvendelse af kemiske midler til behandling af misfarvede tænder
 • Kunne vælge metoder til forebyggelse og behandling af cariessygdommen hos selvhjulpne og svækkede ældre

 

Færdighed

 • kunne afgøre, hvornår non-operativ og operativ behandling er indiceret
 • diagnosticere samt planlægge og udføre behandling vedrørende caries, fraktur, slid, misfarvning og andre sygdomme i de hårde tandvæv med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler
 • diagnosticere slid og erosion, vurdere ætiologi og progression samt overveje og iværksætte forebyggende tiltag
 • diagnostisere og vurdere årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi samt diskutere forskellige behandlingsmuligheder og udføre disse
 • anvende plastiske restaureringsmaterialer til form og farveændringer ved komplicerede behandlinger
 • diagnosticere og vurdere alvorligheden af pulpa- og gingivarelaterede sygdomme i forbindelse med fyldningsterapi samt forebygge disse
 • anvende lovgivning vedrørende anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler
 • Kunne tilpasse og udføre forebyggende og restorativ cariesbehandling på selvhjulpne ældre

 

Kompetence

 • analysere kvaliteten af egen og tidligere udført fyldningsterapi samt bedømme, om der er behov for korrektion eller omlavning
 • erkende og acceptere at en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd er nødvendig ved udførelse af patientbehandling
 • erkende og acceptere at indsigt, omhu og øvelse i forbindelse med patientbehandling har stor betydning for kvalitet af udførte behandlinger
 • erkende vigtigheden af en etisk holdning til æstetisk tandbehandling

 

Udvidet endodonti 2

Viden

 • redegøre for pulpa-dentinorganets mineraliseringspotentiale herunder pulpal og periapikal inflammation i relation til ekstern transmission af informationer og stimuli
 • redegøre for diagnoser på patologiske tilstande i pulpa og det apikale parodontium samt det epidemiologiske spredningsmønster af disse
 • redegøre for klassifikation af resorptionstyper i pulpa-dentinorganet (permanente tænder)
 • redegøre for endodontiske komplikationer vedtraumer på permanente tænder, herunder behandlingsprincipper for rodåbne tænder
 • kendskab til anvendelse af operationsmikroskop under vejledning ved kliniske endodontiske behandlinger
 • redegøre for evidensniveauet indenfor profund caries behandling, herunder direkte overkapning , delvis eller total pulpotomi, pulpektomi, kanal behandling samt orto- eller retrograd revision af tidligere rodfyldt tand
 • anføre kvalitetsformende faktorer for udførsel af endodontiherunder behandlingernes prognose
 • udvise basal viden om rodresektion og retrograd rodfyldning
 • redegøre for etiske overvejelse vedrørendebehandlingsmuligheder samt retten til autonomi for kirurgisk behandling af periapikal patologiske tilstande
 • reflektere over etiske aspekter i forhold til patienttilfælde
 • kendskab til de mest almindelig forekommende endodontiske problemstillinger, der kan føre til klagesager
 • kendskab til indikationer for henvisning til endodontisk specialbehandling
   

Færdighed

 • diagnosticere endodontisk relaterede sygdomme samt planlægge og udføre endodontiske behandlinger
 • mestre en endodontisk journal optagelse
 • mestre en gradvis ekskavering af profund caries
 • mestre anvendelse af maskinelmekanisk udrensning
 • evaluerer en oplukningskavitet og en mekanisk udrensning med et operationsmikroskop under vejledning
 • udføre vitale pulpabehandlinger på alle tandtyper
 • udføre kanalbehandling på en molar med simpel rodmorfologi
 • demonstrere prækliniskkendskab til endodontisk kirurgi
 • være indstillet på at sende vævsprøver/operativt fjernet væv fra det apikale parodontium på indikation til histologisk undersøgelse
 • udføre og journalisere et langtids kontrol besøg af egen udført endodontisk behandling
 • foretage en henvisning af en patient med indikation for endodontisk specialbehandling.
   

Kompetence

 • overføre teori (ætiologi og patogenese om de inflammatoriske processer i pulpa som enten fører til øget mineralisering eller til udvikling af pulpal nekrose og periapikal inflammation) til klinisk valg af endodontisk behandling  med bedst mulig prognose
 • overføre kendskab om tandresorptioners klassifikation (intern, ekstern, cervikal) til en prognostisk vurdering samt behandlingsvalg
 • overføre kendskab om endodontiske komplikationer opstået som følge af tandtraumer på permanente tænder, til en prognostisk vurdering og behandlingsvalg, herunder rodåbne tænder 
 • overføre et kendskab til den epidemiologiske status af endodontiske behandlinger til hvilke faktorer der skaber behandlingskvalitet i almen tandlæge praksis
 • kvalitetsvurderer egne endodontiske behandlinger med henblik på fremadrettet prognosevurdering
 • vurdere behandlings resultat af tidligere udført rodbehandling med henblik på nødvendighed af kirurgisk versus konventionel revisionsbehandling
 • relatere indsigt i klagesager inden for endodonti til viden om håndtering af disse  med henblik på forebyggelse og tilegnelse af høj endodontisk behandlingskvalitet
 • analysere et  klinisk patient tilfælde med henblik på at foretage henvisning til  udførsel af specialbehandling
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
...
Krav til indstilling til eksamen

Kursus i cariologi, udvidet plastiske restaureringer 2 og udvidet endodonti 2

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Cariologiske problemer

Viden

 • redegøre for cariessygdommens ætiologi og patogenese
 • redegøre for erosioners ætiologi og patogenese
 • redegøre for dental fluoroses ætiologi og patogenese
 • redegøre for hvilke elementer en fyldestgørende journalisering indeholder
 • redegøre for hvilke relevante anamnestiske forhold der skal spørges ind til
 • reflektere over foredele og ulemper ved relevante diagnostiske metoder
 • reflektere over årsagerne til patienternes cariologiske problemer
 • redegøre for cariesforekomst, udvikling og progression hos ældre
 • redegøre for præ-probiotika i forbindelse med caries kontrol
 • redegøre for fluorids rolle i forbindelse med caries kontrol
 • reflektere over relevante behandlingsplaner herunder materielle overvejelser i den operative behandling
 • redegøre for risikovurdering
 • diskutere prognostiske overvejelser
 • redegøre for evidensbegrebet indenfor cariologi

 

Plastiske restaureringer

Viden

 • diskutere kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til non-operativ og operativ behandling, herunder progressionsvurdering af carieslæsioner og defekter
 • redegøre for plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers kliniske og biologiske egenskaber
 • diskutere indikation og eventuel kontraindikation for anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske fyldningsmaterialer og isolationsmaterialer
 • vurdere prognose og funktionstid for udførte behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler
 • diskutere årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi eller behandling med kemiske stoffer samt stille forslag til behandling
 • redegøre for indikation, kontraindikation og holdbarhed ved anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer til behandling af slid og erosion
 • redegøre for og diskutere indikation/​​kontraindikation, effekt, bivirkninger og holdbarhed ved anvendelse af kemiske midler til behandling af misfarvede tænder
   

Færdighed

 • diagnosticere samt planlægge og udføre behandling vedrørende caries, fraktur, slid, misfarvning og andre sygdomme i de hårde tandvæv med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler
 • diagnosticere slid og erosion, vurdere ætiologi og progression samt overveje og iværksætte forebyggende tiltag
 • diagnostisere og vurdere årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi samt diskutere forskellige behandlingsmuligheder og udføre disse
 • anvende plastiske restaureringsmaterialer til form og farveændringer ved komplicerede behandlinger
 • diagnosticere og vurdere alvorligheden af pulpa- og gingivarelaterede sygdomme i forbindelse med fyldningsterapi samt forebygge disse
 • anvende lovgivning vedrørende anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler

 

Kompetence

 • kunne afgøre, hvornår non-operativ og operativ behandling er indiceret
 • analysere kvaliteten af egen og tidligere udført fyldningsterapi samt bedømme, om der er behov for korrektion eller omlavning
 • erkende og acceptere at en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd er nødvendig ved udførelse af patientbehandling
 • erkende og acceptere at indsigt, omhu og øvelse i forbindelse med patientbehandling har stor betydning for kvalitet af udførte behandlinger
 • erkende vigtigheden af en etisk holdning til æstetisk tandbehandling

 

Endodonti

Viden

 • redegøre for pulpa-dentinorganets sensoriske mekanismer samt mineraliseringspotentiale herunder pulpal og periapikal inflammation i relation til ekstern transmission af informationer og stimuli
 • redegøre for diagnoser på patologiske tilstande i pulpa og det apikale parodontium samt det epidemiologiske spredningsmønster af disse
 • redegøre for klassifikation af resorptionstyper i pulpa-dentinorganet (permanente tænder)
 • redegøre for endodontiske komplikationer vedtraumer på permanente tænder, herunder behandlingsprincipper for rodåbne tænder
 • diskutere valg og virkningsmekanisme af endodontiske instrumenter og medikamenter og identificere materialers kliniske og biologiske aspekter samt deres eventuelle bivirkningerkendskab til anvendelse af operationsmikroskop under vejledning ved kliniske endodontiske behandlinger
 • redegøre for evidensniveauet indenfor profund caries behandling, herunder direkte overkapning , delvis eller total pulpotomi, pulpektomi, kanal behandling samt orto- eller retrograd revision af tidligere rodfyldt tand
 • anføre kvalitetsformende faktorer for udførsel af endodontiherunder behandlingernes prognose
 • udvise basal viden om rodresektion og retrograd rodfyldning
 • diskutere etiske overvejelser vedrørendebehandlingsmuligheder samt retten til autonomi for kirurgisk behandling af periapikal patologiske tilstande
 • reflektere over etiske aspekter i forhold til patienttilfælde
 • kendskab til de mest almindelig forekommende endodontiske problemstillinger, der kan føre til klagesager
 • kendskab til indikationer for henvisning til endodontisk specialbehandling
   

Færdighed

 • diagnosticere endodontisk relaterede sygdomme samt planlægge og udføre endodontiske behandlinger
 • mestre en endodontisk journal optagelse
 • mestre en gradvis ekskavering af profund caries
 • mestre anvendelse af maskinelmekanisk udrensning
 • evaluerer en oplukningskavitet og en mekanisk udrensning med et operationsmikroskop under vejledning
 • udføre vitale pulpabehandlinger på alle tandtyper
 • udføre kanalbehandling på en molar med simpel rodmorfologi
 • demonstrere prækliniskkendskab til endodontisk kirurgi
 • være indstillet på at sende vævsprøver/operativt fjernet væv fra det apikale parodontium på indikation til histologisk undersøgelse
 • udføre og journalisere et langtids kontrol besøg af egen udført endodontisk behandling
 • foretage henvisning af en patient med indikation for endodontisk specialbehandling.
   

Kompetence

 • overføre teori (ætiologi og patogenese om de inflammatoriske processer i pulpa som enten fører til øget mineralisering eller til udvikling af pulpal nekrose og periapikal inflammation) til klinisk valg af endodontisk behandling  med bedst mulig prognose
 • overføre kendskab om tandresorptioners klassifikation (intern, ekstern, cervikal) til en prognostisk vurdering samt behandlingsvalg
 • overføre kendskab om endodontiske komplikationer opstået som følge af tandtraumer på permanente tænder, til en prognostisk vurdering og behandlingsvalg, herunder rodåbne tænder 
 • overføre et kendskab til den epidemiologiske status af endodontiske behandlinger til hvilke faktorer der skaber behandlingskvalitet i almen tandlæge praksis
 • kvalitetsvurderer egne endodontiske behandlinger med henblik på fremadrettet prognosevurdering
 • vurdere behandlings resultat af tidligere udført rodbehandling med henblik på nødvendighed af kirurgisk versus konventionel revisionsbehandling
 • diskutere viden og differential diagnostik mellem cyster og apikal inflammation (apikalt granulom) med henblik på beslutning om ortograd konventionel endodontisk behandling eller retrograd kirurgisk behandling
 • redegøre, diskuter, motivere og begrunde behandlingsvalg overfor patienten
 • diskutere den konkrete endodontiske behandling i patientens samlede behandlingsbehov
 • relatere indsigt i klagesager inden for endodonti til viden om håndtering af disse  med henblik på forebyggelse og tilegnelse af høj endodontisk behandlingskvalitet
 • analysere et klinisk patient tilfælde med henblik på at foretage henvisning til udførelse af specialbehandling