SODB24037U Basal parodontologi 2

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Basic Periodontology 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Den studerende forventes ved kursets afslutning at kunne anvende viden om de parodontale sygdommes diagnostik, differentialdiagnostik, forebyggelse og behandling samt kunne demonstrere indsatsen over for disse sygdomme på baggrund af biologi, ætiologi, patogenese og patologi. Endvidere skal den studerende kunne forklare det teoretiske grundlag for behandlingsindikationer og prognose ved de parodontale sygdomme. Den studerende forventes ved kursets slutning at have udformet behandlingsplan og gennemført denne for patienter med parodontitis chronica levis/gravis (P1-niveau). Den studerende skal være i stand til at identificere og inddrage personer og befolkningsgrupper med risiko for udvikling af parodontale sygdomme med henblik på at sikre sammenhængende tværsektionelle behandlingsforløb og bidrage til forskningsintegration i undervisning og praksis.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • anvende viden om anatomien og fysiologien af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen og parodontiets patologiske forandringer
 • anvende viden om anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater
 • anvende viden om den supra- og subgingivale mikrobiota ved parodontal sundhed, gingivitis, parodontitis, perimukositis og periimplantitis
 • anvende viden om dannelsen og opbygningen af calculus
 • anvende viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge samt risikofaktorer for parodontitis
 • redegøre for diagnostiske begreber og klassifikation af parodontale knogledefekter
 • anvende principper for diagnostik, differentialdiagnostik og sygdomsklassifikation af parodontitis, herunder langsomt, moderat og hurtigt progredierende sygdomsformer
 • forklare parodontale sygdommes udvikling, progression og behandling
 • anvende viden om gingivitis’, parodontitis’, perimukositis’ og periimplantitis’ histopatologi og patogenese
 • anvende viden om gingivitis’ og parodontitis’ immunologi, herunder de innate og adaptive immunresponser
 • redegøre for betydningen af interaktioner mellem immunforsvaret og den subgingivale mikrobiota
 • forklare rygningens og andet nikotinmisbrugs indflydelse på parodontitis og periimplantitis
 • angive metoder til afvænning af tobaks- og nikotinmisbrug
 • forklare sygdomme uden for mundhulens betydning for udviklingen af parodontitis, ikke-plakinducerede parodontale sygdomme og periimplantitis
 • forklare orale manifestationer af sygdomme uden for mundhulen, der er komorbiditeter til parodontitis
 • forklare parodontitis’ og periimplantitis’ samt parodontalbehandlings mulige betydning for sygdomme uden for mundhulen
 • forklare og have viden om kemisk plakkontrol
 • forklare og have viden om indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • forklare helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning
   

Færdighed

 • planlægge information, motivation og instruktion for patienter med parodontitis chronica gravis i oprettelse af god mundhygiejne
 • udføre indfarvning, motivation til og instruktion i hjemmetandpleje på måder, der tilgodeser patientens egen udvikling af sundhedskompetencer
 • identificere, redegøre for og journalisere anamnestiske og kliniske fund hos patienter med parodontitis chronica levis/gravis, perimukositis og periimplantitis
 • identificere ætiologiske faktorer, som prædisponerer for udviklingen af komorbiditet til parodontitis
 • identificere, planlægge og gennemføre fiksering af mobile tænder hos patienter med parodontitis
 • gennemføre en journaloptagelse systematisk og hurtigt, inden for 2-3 behandlingsseancer hos patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • organisere og tage kliniske fotos af patienter med og uden indfarvning i overensstemmelse med principper for datasikkerhed og elektronisk datahåndtering
 • udvælge relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • fjerne plak, supra- og subgingival calculus og andre plakretinerende faktorer fra tænderne på patienter med parodontitis chronica levis/gravis
 • foretage sufficient depuration med håndinstrumenter på fantom og tænder
 • foretage sufficient depuration med ultralyd på fantom og tænder
 • anvende lokalanalgesi ifm. behandlingen
 • diagnosticere parodontale knogledefekter radiologisk, klinisk og på fantom
 • planlægge parodontalkirurgisk behandling hos patienter med parodontitis og periimplantitis
 • gennemføre en depuration rationelt, således at den tilvirkes forholdene hos patienten for patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • analysere heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patienter med gingivitis og parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • tilrettelægge egne kliniske aktiviteter i overensstemmelse med fagområdets tildelte undervisningstimer og læringsmål
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • evaluere egne og medstuderendes teoretiske og manuelle færdigheder ifm. peer feedback

 

Kompetence

 • optage fuldstændige journaler i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om journalføring på det tandfaglige område samt i overensstemmelse med fagområdets teori, terminologi og dansk retskrivning
 • anvende gældende diagnostik og sygdomsklassifikation af parodontale sygdomme omkring tænder og dentale implantater på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning
 • relatere forhold hos den enkelte patient til viden om forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • planlægge information, motivation og instruktion hos patienter med osseointegrerede dentale implantater i oprettelse af god mundhygiejne efter gennemført hygiejnefase
 • diagnosticere, uddrage konklusion af undersøgelsen og opstille behandlingsplan for patienter med parodontitis chronica levis/gravis
 • komme med relevante forslag til en sekvensplan for behandlingen af patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • informere patienten om årsagen til parodontitis og perimukositis, på en for patienten tilpasset måde for patienter med parodontitis chronica levis/gravis eller perimukositis
 • informere, motivere og instruere patienter med parodontitis chronica levis/gravis og ikke-plakinducerede parodontale sygdomme i forbedring af mundhygiejne/​​hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde
 • diagnosticere, uddrage konklusion af undersøgelsen, opstille behandlingsplan, informere om årsagen, motivere og instruere patienter med parodontitis, perimukositis og ikke-plakinducerede parodontale sygdomme i forbedring af mundhygiejne/​​​hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde
 • afgøre, hvornår depurationen er gennemført, samt efterfølgende vurdere det parodontale vævs respons for patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • vurdere et behandlingsforløb og komme med forslag til eventuel revision af behandlingsplanen for patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • diskutere resultatet af hygiejnefasen, endelig behandlingsplan inkl. vedligeholdelsesbehandling, samt prognoser for patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • redegøre for og anvende de nationale og internationale kliniske retningslinjer for behandling af parodontale sygdomme
 • redegøre for behandling af tandmobilitet vha. fiksering, og hvordan tandmobilitet påvirker prognosen af parodontalbehandling
 • redegøre for parodontale knogledefekter og deres indflydelse på prognosen af parodontalkirurgi
 • fremlægge og diskutere PA-bachelorpatienten på 6. semesterniveau
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • identificere og inddrage personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme til forskningsprojekter
 • bidrage til at sikre sammenhængende tværsektionelle behandlingsforløb for personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • vurdere og diskutere resultatet af eget og andres arbejde og sætte dette i relation til patientens indsats
Kursus i basal parodontologi 1
Eksamen i oral radiologi
Eksamen i intern medicin og patologisk anatomi
Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, opgaveløsning og kliniske øvelser
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved OSKE eksamen
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 8
 • Forberedelse (anslået)
 • 43
 • Øvelser
 • 12
 • Klinik
 • 45
 • I alt
 • 112
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Kursusattest på baggrund af godkendte opgaver / tests, godkendt deltagelse i kliniske øvelser samt godkendt PA-bachelorpatient
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • anvende viden om anatomien og fysiologien af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen og parodontiets patologiske forandringer
 • anvende viden om anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater
 • anvende viden om den supra- og subgingivale mikrobiota ved parodontal sundhed, gingivitis, parodontitis, perimukositis og periimplantitis
 • anvende viden om dannelsen og opbygningen af calculus
 • anvende viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge samt risikofaktorer for parodontitis
 • redegøre for diagnostiske begreber og klassifikation af parodontale knogledefekteranvende principper for diagnostik, differentialdiagnostik og sygdomsklassifikation af parodontitis, herunder langsomt, moderat og hurtigt progredierende sygdomsformer
 • forklare parodontale sygdommes udvikling, progression og behandling
 • anvende viden om gingivitis’, parodontitis’, perimukositis’ og periimplantitis’ histopatologi og patogenese
 • anvende viden om gingivitis’ og parodontitis’ immunologi, herunder de innate og adaptive immunresponser
 • redegøre for betydningen af interaktioner mellem immunforsvaret og den subgingivale mikrobiota
 • forklare rygningens og andet nikotinmisbrugs indflydelse på parodontitis og periimplantitis
 • angive metoder til afvænning af tobaks- og nikotinmisbrug
 • forklare sygdomme uden for mundhulens betydning for udviklingen af parodontitis, ikke-plakinducerede parodontale sygdomme og periimplantitis
 • forklare orale manifestationer af sygdomme uden for mundhulen, der er komorbiditeter til parodontitis
 • forklare parodontitis’ og periimplantitis’ samt parodontalbehandlings mulige betydning for sygdomme uden for mundhulen
 • forklare og have viden om kemisk plakkontrol
 • forklare og have viden om indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • forklare helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • planlægge information, motivation og instruktion for patienter med parodontitis chronica gravis i oprettelse af god mundhygiejne
 • udføre indfarvning, motivation og instruktion i hjemmetandpleje på måder, der tilgodeser patientens egen udvikling af sundhedskompetencer
 • identificere, redegøre for og journalisere anamnestiske og kliniske fund hos patienter med parodontitis chronica levis/gravis, perimukositis og periimplantitis
 • identificere ætiologiske faktorer, som prædisponerer for udviklingen af komorbiditet til parodontitis
 • identificere, planlægge og gennemføre fiksering af mobile tænder hos patienter med parodontitis
 • gennemføre en journaloptagelse systematisk og hurtigt, inden for 2-3 behandlingsseancer hos patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • organisere og tage kliniske fotos af patienter med og uden indfarvning i overensstemmelse med principper for datasikkerhed og elektronisk datahåndtering
 • udvælge relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • fjerne plak, supra- og subgingival calculus og andre plakretinerende faktorer fra tænderne på patienter med parodontitis chronica levis/gravis
 • foretage sufficient depuration med håndinstrumenter på fantom og tænder
 • foretage sufficient depuration med ultralyd på fantom og tænder
 • anvende lokalanalgesi ifm. behandlingen
 • diagnosticere parodontale knogledefekter radiologisk, klinisk og på fantom
 • planlægge parodontalkirurgisk behandling hos patienter med parodontitis og periimplantitis
 • gennemføre en depuration rationelt, således at den tilvirkes forholdene hos patienten for patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • analysere heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patienter med gingivitis og parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • tilrettelægge egne kliniske aktiviteter i overensstemmelse med fagområdets tildelte undervisningstimer og læringsmål
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • evaluere egne og medstuderendes teoretiske og manuelle færdigheder ifm. peer feedback

 

Kompetence

 • optage fuldstændige journaler i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om journalføring på det tandfaglige område samt i overensstemmelse med fagområdets teori, terminologi og dansk retskrivning
 • anvende gældende diagnostik og sygdomsklassifikation af parodontale sygdomme omkring tænder og dentale implantater på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning
 • relatere forhold hos den enkelte patient til viden om forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • planlægge information, motivation og instruktion for hos patienter med osseointegrerede dentale implantater i oprettelse af god mundhygiejne efter gennemført hygiejnefase
 • diagnosticere, uddrage konklusion af undersøgelsen og opstille behandlingsplan for patienter med parodontitis chronica levis/gravis
 • komme med relevante forslag til en sekvensplan for behandlingen af patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • informere patienten om årsagen til parodontitis og perimukositis, på en for patienten tilpasset måde for patienter med parodontitis chronica levis/gravis eller perimukositis
 • informere, motivere og instruere patienter med parodontitis chronica levis/gravis og ikke-plakinducerede parodontale sygdomme i forbedring af mundhygiejne/​​hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde
 • diagnosticere, uddrage konklusion af undersøgelsen, opstille behandlingsplan, informere om årsagen, motivere og instruere patienter med parodontitis, perimukositis og ikke-plakinducerede parodontale sygdomme i forbedring af mundhygiejne/​​​hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde
 • afgøre, hvornår depurationen er gennemført, samt efterfølgende vurdere det parodontale vævs respons for patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • vurdere et behandlingsforløb og komme med forslag til eventuel revision af behandlingsplanen for patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • diskutere resultatet af hygiejnefasen, endelig behandlingsplan inkl. vedligeholdelsesbehandling, samt prognoser for patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • redegøre for og anvende de nationale og internationale kliniske retningslinjer for behandling af parodontale sygdomme
 • redegøre for behandling af tandmobilitet vha. fiksering, og hvordan tandmobilitet påvirker prognosen af parodontalbehandling
 • redegøre for parodontale knogledefekter og deres indflydelse på prognosen af parodontalkirurgi
 • fremlægge og diskutere PA-bachelorpatienten på 6. semesterniveau
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • identificere og inddrage personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme til forskningsprojekter
 • bidrage til at sikre sammenhængende tværsektionelle behandlingsforløb for personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • vurdere og diskutere resultatet af eget og andres arbejde og sætte dette i relation til patientens indsats