SODB24021U Intern medicin og patologisk anatomi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Internal Medicine and Pathological Anatomy

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset består af to delelementer: Intern medicin og Patologisk anatomi

Intern medicin
Kurset skal give den studerende forståelse for medicinske sygdommes indflydelse på den orale sundhedstilstand, og hvorledes nogle sygdomme kan influere på behandling af sygdomme i mundhulen. De almindeligste medicinske sygdomme inden for kardiologi, lungemedicin, endokrinologi og gastroenterologi gennemgås i undervisningen. Den studerende skal kunne redegøre for disse områder. 

 

Patologisk anatomi
Kurset skal give den studerende en teoretisk forståelse af en række grundlæggende sygdomsprocesser og hvorledes disse manifesteres i celler og væv.

Emnemæssigt indeholder undervisningen følgende 4 delelementer:

 • Celleadaptation, cellebeskadigelse og celledød, herunder nekrose og apoptose.
 • Inflammation og heling
 • Kredsløbsforstyrrelser, herunder aterosklerose og trombose
 • Neoplasier
Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Intern medicin

Viden

 • Beskrive de almindelige medicinske sygdommes kliniske manifestationer i store træk
 • Beskrive de medicinske sygdommes indflydelse på den orale sundhedstilstand og tandlægebehandlingen
 • Beskrive de ekstraorale manifestationer af medicinske sygdomme med betydende indflydelse på tandlægebehandlingen
 • Beskrive betydningen af henvisning af patienter med kliniske manifestationer
 • Beskrive forholdsregler for beskyttelse af patienter, klinikpersonale og tandlægen selv
 • Beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • Redegøre for ætiologi, patogenese, kliniske manifestationer og behandling ved kardiovaskulær sygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom og diabetes mellitus.
 • Redegøre for hvorledes kardiovaskulær sygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom, diabetes mellitus, kronisk bindevævssygdom, anæmi, leukæmi og leversygdom kan influere på den orale sundhedstilstand.
 • Redegøre for hvorledes nogle almene sygdomme og tilstande kan influere på tandlægebehandlingen bl.a. infektionssygdom, diabetes, kardiovaskulær sygdom, hæmatologisk sygdom og immunsuppression.
 • Redegøre for hvorledes der indhentes tilstrækkelig information om patientens helbredstilstand i relation til tilrettelæggelsen af tandlægebehandling.
 • Redegøre for ved hvilke medicinske tilstande og intern medicinske sygdomme, det er nødvendigt at træffe forholdsregler for at beskytte patienten, klinikpersonalet og tandlægen.
 • Redegøre for hvornår det er nødvendigt at henvise patienter med intern medicinske sygdomme til specialuddannede tandlæger, læger og hospitalsafdeling.
 • Redegøre for symptomer og kliniske manifestationer af akutte medicinske tilstande, der kan opstå i tandlægestolen (f.eks. akut koronar syndrom, lungeemboli, fremmedlegemer, hypo- og hyperglykæmi, anafylaktisk shock).
 • Redegøre for geriatriske sygdommes forløb og diagnostiske problemer, ældres ernæringstilstand, samt betydningen for tandplejeindsatser

 

Kompetence

 • Anvende den opnåede viden til vurdering af relevante undersøgelsesmetoder og behandlingsmuligheder for almindelige intern medicinske sygdomme

 

Patologisk anatomi

Viden

 • Redegøre for de cellulære adaptationsformer og identificere disse mikroskopisk, samt beskrive bagvedliggende årsager (ætiologi) og mekanismer (patogenese)
 • Redegøre for de forskellige typer af reversible celleskader og akkumulationer, identificere disse mikroskopisk, samt kende bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Redegøre for de forskellige typer af nekrose og infarkter, identificere disse mikroskopisk, samt kende bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Redegøre for baggrunden bag patologiske kalcifikationer
 • Redegøre for de forskellige typer af programmeret celledød og autofagi, samt bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Redegøre for de mekanismer der har betydning for cellulær aldring såsom senescens, protein homeostase, inflammation etc
 • Identificere vaskulære forandringer i forbindelse med inflammation, og kende deres betydning samt bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Beskrive forløbet af et akut inflammatorisk respons og identificere dette mikroskopisk, samt kende bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Beskrive forløbet af et kronisk inflammatorisk respons og identificere dette mikroskopisk, samt kende bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Redegøre for de systemiske effekter, inklusiv chok, der ses som konsekvens af inflammation
 • Redegøre for helingsprocessen, fra regeneration til fibrose, og de årsager og mekanismer, der er afgørende for udfaldet
 • Beskrive den hæmostatiske proces, inklusiv primær og sekundær hæmostase, og dens rolle ved trombedannelse
 • Identificere og beskrive en trombes opbygning
 • Beskrive den trombotiske proces og de faktorer der har betydning for initiering, propagering, organisering samt nedbrydning, med fokus på Virchows triade
 • Identificere og beskrive aterosklerose samt bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Redegøre for mekanismer bag stase og ødem og identificere de relaterede forandringer mikroskopisk, samt kende bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Kende den generelle tumor-nomenklatur og de mest almindelige tumortyper
 • Kende de morfologiske malignitetskriterier og identificere disse mikroskopisk
 • Kende de funktionelle forandringer og karakteristika for maligne celler
 • Kende den gældende teori om årsager og mekanismer bag tumorudvikling og metastasering
 • Kende de mest basale kliniske aspekter af cancerdiagnostik, herunder gradering og stadieinddeling

 

Færdigheder

 • Genkende og beskrive de mest basale patologiske forandringer på celle- og vævsniveau indenfor cytopatologi, inflammation, kredsløbssygdomme og neoplasi
 • Redegøre teoretisk for opståen og udvikling af generelle sygdomsforandringer indenfor cytopatologi, inflammation, kredsløbssygdomme og neoplasi
 • Anvende teorier om sygdomsmekanismer til forståelse af de mikroskopisk erkendelige forandringer i patologisk væv
 • Kende den for patologi gældende terminologi
 • Forklare basale sammenhænge mellem sygdomsmanifestationer og funktionelle forandringer

 

Kompetence

 • Anvende den opnåede viden til vurdering af relevante undersøgelsesmetoder og behandlingsmuligheder

 

Robbins Basic Pathology, Elsevier (Nyeste udgave).

Eksamen i basal humanbiologi og kroppens kemiske fundament
Eksamen i tandmorfologi
Eksamen i tændernes udvikling og mikroskopiske struktur
Eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi
Eksamen i cellulær neurofysiologi
Generelt kendskab til cellers og vævs morfologi.
Intern medicin: Forelæsninger og dialogbaseret holdundervisning
Patologisk anatomi: Holdbaseret mikroskopi og teori-undervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Holdundervisning
 • 23
 • Forberedelse (anslået)
 • 76
 • Eksamensforberedelse
 • 1
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 110
Kollektiv
Point
0 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 time
Prøveformsdetaljer
Midtvejstest: Multiple choice spørgsmål i Absalon.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Viden

 • Redegøre for de cellulære adaptationsformer og identificere disse mikroskopisk, samt beskrive bagvedliggende årsager (ætiologi) og mekanismer (patogenese)
 • Redegøre for de forskellige typer af reversible celleskader og akkumulationer, identificere disse mikroskopisk, samt kende bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Redegøre for de forskellige typer af nekrose og infarkter, identificere disse mikroskopisk, samt kende bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Redegøre for baggrunden bag patologiske kalcifikationer
 • Redegøre for de forskellige typer af programmeret celledød og autofagi, samt bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Redegøre for de mekanismer der har betydning for cellulær aldring såsom senescens, protein homeostase, inflammation etc
 • Identificere vaskulære forandringer i forbindelse med inflammation, og kende deres betydning samt bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Beskrive forløbet af et akut inflammatorisk respons og identificere dette mikroskopisk, samt kende bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Beskrive forløbet af et kronisk inflammatorisk respons og identificere dette mikroskopisk, samt kende bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Redegøre for de systemiske effekter, inklusiv chok, der ses som konsekvens af inflammation
 • Redegøre for helingsprocessen, fra regeneration til fibrose, og de årsager og mekanismer, der er afgørende for udfaldet
 • Beskrive den hæmostatiske proces, inklusiv primær og sekundær hæmostase, og dens rolle ved trombedannelse
 • Identificere og beskrive en trombes opbygning
 • Beskrive den trombotiske proces og de faktorer der har betydning for initiering, propagering, organisering samt nedbrydning, med fokus på Virchows triade
 • Identificere og beskrive aterosklerose samt bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Redegøre for mekanismer bag stase og ødem og identificere de relaterede forandringer mikroskopisk, samt kende bagvedliggende årsager og mekanismer

 

Færdigheder

 • Genkende og beskrive de mest basale patologiske forandringer på celle- og vævsniveau indenfor cytopatologi, inflammation og kredsløbssygdomme.
 • Redegøre teoretisk for opståen og udvikling af generelle sygdomsforandringer indenfor cytopatologi, inflammation og kredsløbssygdomme.
 • Anvende teorier om sygdomsmekanismer til forståelse af de mikroskopisk erkendelige forandringer i patologisk væv
 • Kende den for patologi gældende terminologi
 • Forklare basale sammenhænge mellem sygdomsmanifestationer og funktionelle forandringer

 

 

 

Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer
Prøveformsdetaljer
...
Krav til indstilling til eksamen

Bestået kursus i intern medicin og patalogisk anatomi

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Dog adgang til VirMik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Intern medicin

Viden

 • Beskrive de almindelige medicinske sygdommes kliniske manifestationer i store træk
 • Beskrive de medicinske sygdommes indflydelse på den orale sundhedstilstand og tandlægebehandlingen
 • Beskrive de ekstraorale manifestationer af medicinske sygdomme med betydende indflydelse på tandlægebehandlingen
 • Beskrive betydningen af henvisning af patienter med kliniske manifestationer
 • Beskrive forholdsregler for beskyttelse af patienter, klinikpersonale og tandlægen selv

 

Færdighed

 • Redegøre for ætiologi, patogenese, kliniske manifestationer og behandling ved kardiovaskulær sygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom og diabetes mellitus.
 • Redegøre for hvorledes kardiovaskulær sygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom, diabetes mellitus, kronisk bindevævssygdom, anæmi, leukæmi og leversygdom kan influere på den orale sundhedstilstand.
 • Redegøre for hvorledes nogle almene sygdomme og tilstande kan influere på tandlægebehandlingen bl.a. infektionssygdom, diabetes, kardiovaskulær sygdom, hæmatologisk sygdom og immunsuppression.
 • Redegøre for hvorledes der indhentes tilstrækkelig information om patientens helbredstilstand i relation til tilrettelæggelsen af tandlægebehandling.
 • Redegøre for ved hvilke medicinske tilstande og intern medicinske sygdomme, det er nødvendigt at træffe forholdsregler for at beskytte patienten, klinikpersonalet og tandlægen.
 • Redegøre for hvornår det er nødvendigt at henvise patienter med intern medicinske sygdomme til specialuddannede tandlæger, læger og hospitalsafdeling.
 • Redegøre for symptomer og kliniske manifestationer af akutte medicinske tilstande, der kan opstå i tandlægestolen (f.eks. akut koronar syndrom, lungeemboli, fremmedlegemer, hypo- og hyperglykæmi, anafylaktisk shock).
 • Redegøre for geriatriske sygdommes forløb og diagnostiske problemer, ældres ernæringstilstand, samt betydningen for tandplejeindsatser

 

Patologisk anatomi

Viden

 • Redegøre for de cellulære adaptationsformer og identificere disse mikroskopisk, samt beskrive bagvedliggende årsager (ætiologi) og mekanismer (patogenese)
 • Redegøre for de forskellige typer af reversible celleskader og akkumulationer, identificere disse mikroskopisk, samt kende bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Redegøre for de forskellige typer af nekrose og infarkter, identificere disse mikroskopisk, samt kende bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Redegøre for baggrunden bag patologiske kalcifikationer
 • Redegøre for de forskellige typer af programmeret celledød og autofagi, samt bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Redegøre for de mekanismer der har betydning for cellulær aldring såsom senescens, protein homeostase, inflammation etc
 • Identificere vaskulære forandringer i forbindelse med inflammation, og kende deres betydning samt bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Beskrive forløbet af et akut inflammatorisk respons og identificere dette mikroskopisk, samt kende bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Beskrive forløbet af et kronisk inflammatorisk respons og identificere dette mikroskopisk, samt kende bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Redegøre for de systemiske effekter, inklusiv chok, der ses som konsekvens af inflammation
 • Redegøre for helingsprocessen, fra regeneration til fibrose, og de årsager og mekanismer, der er afgørende for udfaldet
 • Beskrive den hæmostatiske proces, inklusiv primær og sekundær hæmostase, og dens rolle ved trombedannelse
 • Identificere og beskrive en trombes opbygning
 • Beskrive den trombotiske proces og de faktorer der har betydning for initiering, propagering, organisering samt nedbrydning, med fokus på Virchows triade
 • Identificere og beskrive aterosklerose samt bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Redegøre for mekanismer bag stase og ødem og identificere de relaterede forandringer mikroskopisk, samt kende bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Kende den generelle tumor-nomenklatur og de mest almindelige tumortyper
 • Kende de morfologiske malignitetskriterier og identificere disse mikroskopisk
 • Kende de funktionelle forandringer og karakteristika for maligne celler
 • Kende den gældende teori om årsager og mekanismer bag tumorudvikling og metastasering
 • Kende de mest basale kliniske aspekter af cancerdiagnostik, herunder gradering og stadieinddeling

 

Færdigheder

 • Genkende og beskrive de mest basale patologiske forandringer på celle- og vævsniveau indenfor cytopatologi, inflammation, kredsløbssygdomme og neoplasi
 • Redegøre teoretisk for opståen og udvikling af generelle sygdomsforandringer indenfor cytopatologi, inflammation, kredsløbssygdomme og neoplasi
 • Anvende teorier om sygdomsmekanismer til forståelse af de mikroskopisk erkendelige forandringer i patologisk væv
 • Kende den for patologi gældende terminologi
 • Forklare basale sammenhænge mellem sygdomsmanifestationer og funktionelle forandringer