SODB24020U Sundhedsinformatik, Odontologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Health Informatics, Odontology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset skal give tandlægestuderende et generelt og et fagspecifikt indledende kendskab til sundhedsinformatik som udgangspunkt for mere dybdegående læring inden for sundhedsinformatik senere i studiet.

Fem overordnede emner (markeret med fed skrift) kræver, at de studerende indledningsvist tilegner sig et relevant vokabularium, dvs. kendskab til centrale begreber og definitioner inden for sundhedsinformatik; og bliver i stand til at identificere eget niveau af digital dannelse og e-sundhedskompetence. Indsigt i egne styrker og svagheder inden for e-sundhedskompetancer giver de studerende mulighed for at prioritere deres fokus i efterfølgende undervisning og vil være udgangspunkt for at forstå det komplekse sammenspil mellem behandlere, patienter og sundhedssystem når det kommer til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i sundhedsvæsnet med særligt fokus på odontologi.

Digital dannelse er en blandt flere forudsætninger for at kunne udfylde tandlægerollen i et digitaliseret sundhedsvæsen ved at understøtte dybere forståelse for og anvendelse af digitale teknologier i tandpleje, på en etisk og lovmæssigt forsvarlig måde. Således kræver det forståelse af og evne til at efterleve persondataforordningen (GDPR) samt evne til at reflektere og argumentere for mulige etisk forsvarlige løsninger på tvetydige problemstillinger i brudfladen mellem patienter og sundhedsteknologi.

Indledende kompetancer indenfor videnskabelig informationssøgning, med tilhørende referencehåndtering, kildekritisk sans og juridisk korrekt (plagiering, citering) samt etisk forsvarlig håndtering af data, er en vigtig forudsætning for evidensbaseret uddannelse og senere sundhedsfaglige virke.

Grundlæggende praktisk og teoretisk teknologi forståelse skal oparbejdes, via relevante og realistiske øvelser, så de studerende får indblik i konkrete styrker og svagheder ved digitale teknologiske hjælpemidler i tandlægefaget til fx diagnostik, beslutningsstøtte, behandlingsplanlægning, konsultation/patient kommunikation, prædiktion og vurdering af prognoser samt evaluering af interventioner (sundhedsfremme, forebyggelse, behandling). Indledende forståelse af og kendskab til hvad kunstige neurale netværk (AI), "machine learning" og algoritmer er, og til hvordan disse allerede finder anvendelse samt perspektiver for hvordan de kan tænkes anvendt i faget fremover, skal opnås ved hjælp af fagspecifikke eksempler.

Teknologi forståelse kan øge kompetancer til at indlære og anvende nye teknologier aktivt frem for passivt, vurdere hensigtsmæssigheden af en given teknologi i en sundhedsfaglig kontekst både i forhold til sundhedsgevinst og indvirkning på fagligheden og arbejdsgange. 

Digital undersøgelse og metode. De studerende skal opnå indledende kendskab til digitale metoder til dataindsamling (fx. elektroniske spørgeskemaer og måleapparatur) og til dokumentation, fx. via journalprogrammer (struktureret journalføring i form af SNOMED diagnoser, interventioner og udfald). Digital journalisering af billedmateriale og fysiske modeller.

Øvelser i data håndtering skal opøve kritisk og refleksiv tilgang til anvendelse og fortolkning af sundhedsdata. Dette forudsættes af tilegnelse af kendskab til data klassifikation, strukturer og formater og disses betydning for brug i tandpleje. Indblik i automatisering og problemløsningsstrategier vha. programmering i dertil relevante programmer vha. hands-on øvelser med relevante odontologiske data, skal danne udganspunkt for dybere læring senere i studiet indenfor kvalitetssikring og overvågning af oral sundhed.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Definere ord og begreber der finder anvendelse indenfor sundhedsinformatik.
 • Identificere egne styrker og svagheder i relation til digital dannelse og e-sundhedskompetancer.
 • Beskrive hvordan digitale hjælpemidler i tandpleje kan have fordele og ulemper for udfyldelsen af tandlægerollen og for patientens behandlingsforløb og udfald, såvel for enkelte patienter som for hele patientpopulationen.
 • Forklare hvordan kliniske og parakliniske fund digitaliseres.
 • Beskrive hvad en algoritme, kunstige neurale netværk og maskinel læring er og skitsere hvordan disse finder og kan finde anvendelse indenfor tandpleje.
 • Identificere korrekte svar på GDPR problemstillinger.
 • Definere og sammenligne begreberne instrumentel-, relationel og postfænomenologisk teknologiforståelse. 
 • Beskrive de forskellige dimensioner indenfor e-sundhedskompetance modellen
 • Beskrive metoder til evaluering af sundhedsteknologi (sundhedsøkonomisk, sundhedsgevinster)
 • Beskrive eksisterende sundhedsteknologier (EPJ, fælles medicinkort, Sundhedsportalen sundhed.dk) og deres rolle i odontologi

 

Færdighed

 • Anvende digitale begreber og ord i rette kontekst.
 • Udføre en informationssøgning til belysning af en odontologisk problemstilling.
 • Demonstrere korrekt brug af referencer og citering i en sammenfatning af den indhentede viden i dertil relevante elektroniske programme

 

Kompetence

 • Kategorisere forskellige typer data og bedømme hvilken type data der bedst egner sig til at beskrive et fænomen eller specielle karakteristika indenfor populationer.
 • Demonstrere indhentning og bearbejdning af data fra kliniske og parakliniske fund.
 • Håndtere og anvende data i overenstemmelse med gældende lovgivning.
 • Argumentere for fordele og ulemper ved informationsteknologier i relation til specifikke tandplejefaglige problemstillinger set fra et patient, professionelt og samfundsmæssigt perspektiv.
 • Diskutere mulige effekter af informationsteknologier set fra patient, sundhedsprofessionelt og samfundsmæssigt perspektiv.
 • Diskutere samspillet mellem e-sundhedskompetance og sundhedsteknologi
 • Diskutere hvorledes teknologiforståelse kan spille ind på anvendelse af sundhedsteknologi og afledte mulige betydninger for patienter og sundhedsprofessionelle.

Absalon

Seneste udgave af "Sundhedsinformatik i sundhedsvæsnet." - Gars U. et al. Gads forlag.

Online video forelæsninger
Fysisk holdundervisning
Online hjemmeopgaver (quizzer og skriftlige afleveringer)
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 5
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 30
 • E-læring
 • 8
 • I alt
 • 53
Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Bestå sundhedsinformatik begrebs test.

Gennemføre e-sundhedskompetance og digital dannelse selvindsigtstest.

Bestå GDPR test.

Via skriftlig opgave anskueliggøre at nedenstående læringsmål kan relateres til specifik sundhedsteknologi efter eget valg. Opgaven kan bestås hvis minimum 2/3 af læringsmålene er inddraget.Hjemmeopgaver som afleveres via Absalon og skal godkendes for opnåelse af kursusattest.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive hvordan digitale hjælpemidler i tandpleje kan have fordele og ulemper for udfyldelsen af tandlægerollen og for patientens behandlingsforløb og udfald, såvel for enkelte patienter som for hele patientpopulationen.
 • Forklare hvordan kliniske og parakliniske fund digitaliseres.
 • Beskrive hvad en algoritme, kunstige neurale netværk og maskinel læring er og skitsere hvordan disse finder og kan finde anvendelse indenfor tandpleje.
 • Definere og sammenligne begreberne instrumentel-, relationel og postfænomenologisk teknologiforståelse. 
 • Beskrive de forskellige dimensioner indenfor e-sundhedskompetance modellen
 • Beskrive metoder til evaluering af sundhedsteknologi (sundhedsøkonomisk, sundhedsgevinster)
 • Beskrive eksisterende sundhedsteknologier (EPJ, fælles medicinkort, Sundhedsportalen sundhed.dk) og deres rolle i odontologi

 

Færdighed

 • Anvende digitale begreber og ord i rette kontekst.
 • Udføre en informationssøgning til belysning af en odontologisk problemstilling.
 • Demonstrere korrekt brug af referencer og citering i en sammenfatning af den indhentede viden i dertil relevante elektroniske programmer.