SODB24002U Basal humanbiologi og kroppens kemiske fundament, Odontologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Basic Human Biology and its Chemical Foundation, Dental Surgery

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk

Kursusindhold

I tandlægestudiet er det vigtigt at have en omfattende forståelse af den menneskelige krops struktur og funktion, især hvad angår mundhulen og omgivende strukturer.

Det kræver en dyb forståelse af den menneskelige krop og dens forskellige organisationsniveauer for at udfylde sit virke som tandlæge.

På kurset i basal humanbiologi og kroppens kemiske komponenter kommer de studerende til at få en grunding indføring i de basale funktioner af den raske krops kemi, fysiologi og anatomi.

Viden om forskellige typer af væv, såsom epitel-, binde-, muskel-, knogle- og nervevæv, er afgørende for diagnosticering og behandling af orale tilstande.

Organer er anatomisk adskilte strukturer sammensat af flere vævstyper, der arbejder sammen for at udføre specifikke funktioner. I tandplejen er organer som tænder, spytkirtler, tyggemuskler, tunge og kæbeknogler af særlig betydning. At forstå strukturen og funktionen af disse organer er afgørende for at yde effektiv tandpleje. Organsystemer er grupper af organer, der arbejder sammen for at udføre komplekse fysiologiske processer, der er nødvendige for kroppens funktion.

Odontologi er ikke isoleret til mundhulen. Flere forskellige organsystemer, herunder fordøjelsessystemet (til tygning og synkning), nervesystemet (til sanseopfattelse og motorisk kontrol) og kredsløbssystemet (til blodtilførsel til orale væv) er alle vigtige komponenter, som kan påvirkes af orale tilstande. Desuden kan disse organsystemer også spille en rolle i opretholdelsen af et sundt oralt miljø.

Ved at studere menneskekroppens struktur og funktion kan tandlægestuderende analysere og forstå de mekanismer, der ligger til grund for orale sygdomme og tilstande. Denne viden giver mulighed for udvikling af effektive forebyggelses- og behandlingsplaner.

Betjening af et simpelt lysmikroskop er en værdifuld færdighed inden for tandpleje, da det muliggør histologisk undersøgelse af celle- og vævsstrukturer på mikroskopisk niveau. Denne færdighed er især nyttig til at diagnosticere orale patologier og forstå virkningen af tandbehandlinger på oralt væv. Inden for tandlægeområdet kan den erhvervede viden og færdigheder inden for menneskelig anatomi og fysiologi anvendes på specifikke orale sygdomme og samspillet mellem oral sundhed og andre organsystemer

Sammenfattende er et stærkt fundament i menneskelig anatomi og fysiologi afgørende for tandlægestuderende. Forståelse af kroppens kemiske komponenter, strukturen og funktionen af celler, væv, organer og organsystemer giver den nødvendige ramme for diagnosticering, forebyggelse og behandling af orale sygdomme og tilstande. Kontinuerlig læring og anvendelse af denne viden er nøglen til at levere tandpleje af høj kvalitet.
 

 

 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Basal humanbiologi:

Viden

 • Forstå og beskrive hovedtræk ved strukturen i hovedtyper af humane celler, væv og organer, samt ved disses indbyrdes anatomiske relationer  
 • Forstå og forklare de funktionelle hovedtræk ved de vigtigste typer af humane celler og væv, samt ved organismens vigtigste organsystemer
 • Forstå og forklare hovedprincipper ved regulering af organismens funktioner, derunder for sammenspillet mellem de forskellige organsystemer
   

Færdigheder

 • Analysere udvalgte, simple sygdomseksempler på baggrund af den grundlæggende viden om normalfunktionen, og forklare i hovedtræk mekanismer ved disses opståen.
 • Betjene et simpelt lysmikroskop
   

Kompetencer

 • Anvende den erhvervede viden som basis for en dybere forståelse af     organismens struktur, funktion og regulation gennem en fortsat læringsproces.
 • Være i stand til at foreslå målsætninger for et fortsat uddybende studiearbejde på de ovennævnte områder. 
 • Overføre og inddrage den erhvervede viden og færdigheder på nye konkrete problemstillinger vedrørende organsystemers funktion og samspil under normale og enklere, sygdomsrelaterede forhold.

 

Kroppens kemiske komponenter:

Viden

 • Forstå og forklare kemiske og fysiske egenskaber af molekyler (inklusive biomolekyler og lægemidler) ud fra strukturformler (eller systematiske navne), blandt andet med hensyn til opløselighed, ladnings- og syre/base-forhold, stereokemi, molekylære vekselvirkninger og mulige kemiske reaktioner

 

Færdigheder

 • Analysere og redegøre for molekylers (inklusive biomolekylers og lægemidlers) struktur, organiske stofgrupper, nomenklatur, uorganiske og organiske forbindelser
 • Analysere og redegøre for syre/baseforhold, opløselighedsforhold, osmotiske forhold, organiske reaktionstyper
 • Udføre simple beregninger for kemiske reaktioner, syre/​base-forhold af opløsninger, herunder biologiske buffersystemer samt molære forhold af molekyler i opløsning (inklusive lægemidler og biomolekyler)                   
   

  Kompetencer

 • Anvende den erhvervede viden som basis for en dybere forståelse af funktionen af kroppens  kemiske komponenter i organismens organstruktur og - funktion, stofskifte og regulering af disse gennem en fortsat læringsproces
 • Anvende den erhvervede viden som basis for en dybere forståelse af molekylers (inklusive biomolekyler og lægemidler) biologiske funktion under normale og enklere, sygdomsrelaterede forhold gennem en fortsat læringsproces
 • Overføre og inddrage den erhvervede viden og færdigheder på nye konkrete molekylære problemstillinger vedrørende organsystemers funktion og samspil under normale og enklere, sygdomsrelaterede forhold
Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning, øvelsesundervisning og studiecafé.
Kurset afsluttes ved kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 33
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 418
 • Øvelser
 • 23
 • Studiegrupper
 • 42
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 550
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
De obligatoriske elementer på kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter er:

Basal Humanbiologi:
- mødepligt til og deltagelse i øvelsesundervisningen
- godkendelse af præstation i efterfølgende quiz på Absalon

Cellens Kemiske Komponenter:
- bestået deltagelse i laboratoriesikkerhedskursus
- mødepligt til og deltagelse i øvelsesundervisningen
- aflevering og godkendelse af øvelsesrapporter
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

On-line laboratoriesikkerhedskursus

Gennemført og bestået KU's obligatorisk on-line laboratoriesikkerhedskursus (8 moduler) for våde laboratorier.

Viden

 • Forstå og forklare praktiske bestemmelser af temperatur- og berøringsfølsomhed, lungefunktion, blodtryk og hjertefrekvens
 • Forstå og forklare den teoretiske baggrund for bestemmelser af pH, CO2-partialtryk og [HCO3-] i blod
 • Forstå og forklare den fysiologiske regulation af pH, CO 2 -partialtryk og [HCO 3 ] i blod

Færdigheder

 • Udføre analyser ifølge øvelsesvejledning og beregne på de opnåede målinger
 • Vurdere og formidle de opnåede resultater
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tabelværk over kemiske data, som er godkendt af faget, samt Mathtype eller Maple

 

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

Viden

 • Forstå og beskrive hovedtræk ved strukturen i hovedtyper af humane celler, væv og organer, samt ved disses indbyrdes anatomiske relationer.
 • Forstå og forklare de funktionelle hovedtræk ved de vigtigste typer af humane celler og væv, samt ved organismens vigtigste organsystemer
 • Forstå og forklare hovedprincipper ved regulering af organismens funktioner, derunder for samspillet mellem de forskellige organsystemer.
 • Forstå og forklare kemiske og fysiske egenskaber af molekyler (inklusive biomolekyler og lægemidler) ud fra strukturformler (eller systematiske navne), blandt andet med hensyn til opløselighed, ladnings- og syre/base-forhold, stereokemi, molekylære vekselvirkninger og mulige kemiske reaktioner.
 • Forstå grundprincipper i molekylers indbyrdes sammenspil i celler
   

Færdigheder

 • Analysere udvalgte, simple sygdomseksempler på baggrund af den grundlæggende viden om normalfunktionen, og forklare i hovedtræk mekanismer ved disses opståen.
 • Analysere og redegøre for molekylers (inklusive biomolekylers og lægemidlers) struktur, organiske stofgrupper, nomenklatur, uorganiske og organiske forbindelser.
 • Analysere og redegøre for syre/baseforhold, opløselighedsforhold, redox forhold, osmotiske forhold, og organiske reaktionstyper
 • Udføre simple beregninger for kemiske reaktioner, syre/base-forhold af opløsninger, herunder biologiske buffersystemer samt molære forhold af molekyler i opløsning (inklusive lægemidler og biomolekyler)