SODB16061E OSKE (Objektiv Struktureret Klinisk Eksamen)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

OSCE (Objective Structured Clinical Exam)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - obligatorisk

Eksamen knytter sig til:
Kursus i klinisk oral anatomi og hygiejne
Kursus i oral mikrobiologi
Cariologisk grundkursus
Kursus i basal parodontologi 1
Kursus i klinisk oral fysiologi 1
Kursus i basal endodonti
Kursus i basal parodontologi 2
Kursus i klinisk oral fysiologi 2
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 2
Point
10 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 2 timer
Prøveformsdetaljer
Den studerende præsenteres for et antal stationer, hvor praktiske, kommunikative og holdningsmæssige færdigheder evalueres.
Krav til indstilling til eksamen

Cariologisk grundkursus
Kursus i basal endodonti 
Kursus i basal parodontologi 2 
Kursus i klinisk oral fysiologi 2 

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 ved eksamen skal den studerende kunne:

Cariologi

Viden

 • beskrive sygdommens forekomst i befolkningen, herunder at pege på risikoflader i relation til alder
 • redegøre for de væsentlige forhold og samspillet mellem disse, der er af betydning ved initiering og udvikling af caries i emaljen, cement og dentin
 • beskrive cariesprocessens kliniske, radiologiske og histologiske billede og kriterier for diagnostik af caries
 • kunne anvende diagnoserne Caries dentalis progressiva, superficialis, media og profunda
 • forklare relevansen af risikovurdering ved cariessygdom og andvende Cariogrammet
 • redegøre for principper for hvordan caries kan forebygges, herunder også dental fluorose
 • redegøre for de principielle forskelle, ætiologisk og klinisk, mellem cariesskader og erosionsskader
   

Endodonti

Viden

 • redegøre for bakterielle og behandlingsskabte årsager til udvikling af sygdomme i pulpa og det apikale parodontium
 • angive i oversigtlig form patogenesen for henholdsvis pulpitis og apikal parodontitis
 • anføre principper for den diagnostiske proces i forbindelse med endodontiske behandlinger
 • redegøre for valg og teknik af gradvis ekskavering, direkte overkapning, partiel pulpotomi, pulpektomi og kanalbehandling, og have kendskab til behandlingernes prognoser
 • redegøre for endodontiske behandlingsteknikker på tænder med simpel morfologi ud fra konceptet om de fire behandlingsfaser med anvendelsen af maskinel instrumentering, herunder rodmålsbestemmelse ved hjælp af digital røntgen samt apexlokator
   

Færdighed

 • stille sandsynlig diagnose på reversible og irreversible patologiske tilstande i pulpa og det apikale parodontium
 • planlægge udførelsen af optimal udformning af oplukningskaviteter til pulpakammeret, mekanisk udrensning og rodfyldning i tænder med simpel morfologi
 • udvælge endodontiske medikamenter og identificere materialers kliniske og biologiske aspekter samt deres eventuelle bivirkninger, herunder en redegørelse for mulige rodfyldnings teknikker
   

Parodontologi

Viden

 • anvende viden om anatomien og fysiologien af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen og parodontiets patologiske forandringer
 • anvende viden om anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater
 • anvende viden om den supra- og subgingivale mikrobiota ved gingiva sana, gingivitis, kronisk parodontitis, perimukositis og periimplantitis
 • anvende viden om den supra- og subgingivale mikroflora ved gingiva sana, gingivitis og kronisk parodontitis
 • anvende viden om dannelsen og opbygningen af calculus
 • redegøre for diagnostiske begreber og klassifikation af parodontale knogledefekter
 • anvende viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge og risikofaktorer for marginal parodontitis og periimplantitis
 • anvende principper for diagnostik, sygdomsklassifikation og behandling af marginal parodontitis herunder kroniske og aggressive former under hensyn til patientens alder
 • anvende viden om gingivitis’,parodontitis’, perimukositis’ og periimplantitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi
 • forklare rygningens indflydelse på marginal parodontititis og periimplantitis
 • forklare og have viden om kemisk plakkontrol
 • forklare og have viden om indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • forklare helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
   

Færdighed

 • gennemføre en journaloptagelse sikkert og hurtig, hos patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • identificere, redegøre for og journalisere anamnestiske og kliniske fund hos patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • planlægge information og instruktion for patienter med parodontitis marginalis chronica gravis i oprettelse af god mundhygiejne
 • planlægge information og instruktion for hos patienter med osseointegrerede dentale implantater i oprettelse af god mundhygiejne efter gennemført hygiejnefase
 • udvælge relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • gennemføre en depuration rationelt, således at den tilvirkes forholdene hos patienten for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis og perimukositis
 • fjerne plak, supra- og subgingival calculus og andre plak-retinerende faktorer fra tænderne for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • analysere heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med gingivitis og parodontitis marginalis chronica levis/gravis og perimukositis

Kompetence

 • relatere forhold hos den enkelte patient til viden om forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • diagnosticere, uddrage konklusion af undersøgelsen og opstille behandlingsplan for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • komme med relevante forslag til en sekvensplan for behandlingen hos patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • diagnosticere, uddrage konklusion af undersøgelsen, opstille behandlingsplan, informere om årsagen og instruere patienter med perimukositis i forbedring af mundhygiejne/​​hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde
 • diskutere resultatet af hygiejnefasen, endelig behandlingsplan inkl. vedligeholdelsesbehandling, samt prognoser for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis og perimukositis under hensyn til patientens alder
 • vurdere et behandlingsforløb og komme med forslag til eventuel revision af behandlingsplanen for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • informere patienten om årsagen til marginal parodontitis, på en for patienten tilpasset måde for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • informere og instruere patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis i forbedring af mundhygiejne/​​hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde
 • afgøre, hvornår depurationen er gennemført, samt efterfølgende vurdere det parodontale vævs respons for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis og perimukositis
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • vurdere og diskutere resultatet af eget og andres arbejde og sætte dette i relation til patientens indsats
   

Klinisk oral fysiologi

Viden

 • redegøre for karakteristiske symptomer og fund ved degenerative lidelser i kæbeleddet, myoser/myalgi i tyggemusklerne og tandslid samt deres patogenese og kliniske forløb, herunder anatomiske billeddiagnostiske og funktionelle forandringer
 • redegøre for patientinformation, farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi samt behov for supplerende undersøgelser ved de almindeligste former for temporomandibulær dysfunktion (TMD) og generelle lidelser med TMD
   

Færdighed

 • foretage en korrekt undersøgelse af kæbeled, tyggemuskler, okklusion og tandslid samt stille relevante TMD diagnoser
 • diskutere indikation, virkningsmåder, bivirkninger og prognose for behandling af TMD
   

Kompetence

 • kombinere viden og begreber vedrørende forekomst af TMD i befolkningen, disponerende, initierende og vedligeholdende faktorer samt sygdomsudvikling, herunder klinisk forløb samt anatomiske, billeddiagnostiske og funktionelle forandringer
 • bedømme sygdomskarakteristika og undersøgelser til at identificere tilstande med lignende symptomer og fund, men med anden baggrund end degenerative lidelser i kæbeleddet og myoser fra tyggemusklerne, og vurdere hvornår der er behov for henvisning til anden instans
   

Oral mikrobiologi og klinisk hygiejne

Viden

 • redegøre for de generelle og evt. supplerende infektionshygiejniske procedurer til afbrydelse af smittespredning på tandklinikken
 • redegøre for smittebærere og smitteveje for relevante mikroorganismer
 • redegøre for håndhygiejne
 • redegøre for anvendelse af personlige værnemidler og kliniktøj samt vaccination og uheldshåndtering
 • redegøre for metoder til sterilisation, desinfektion og rengøring samt kontrol af disse
 • redegøre for sterilisations- og desinfektionsmetoders anvendelse og begrænsninger
 • redegøre for krav til vandkvalitet i dentale units, problemer herved og løsningsmuligheder
   

Færdighed

 • vurdere smitterisikoen ved forskellige arbejdsopgaver på tandklinikken,
 • vurdere metoderne til afbrydelse af smittevejene og beslutte anvendelsen af relevante infektionshygiejniske procedurer
   

Kompetence

 • udarbejde retningslinjer for og instruere personale i tilrettelæggelse af infektionshygiejniske procedurer på tandklinikken, der forhindrer smitteoverførsel mellem patienter, personale og andre med tilknytning til klinikken